TODAY -

a\kT skq vgEckde SbEekTr wgq vpFlixg afkir SEe epeq agWA wkiFOdSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 21 2017 : a\kT skq vgEckde SbEekTr wgq vpFli [aKbi aKgqb Fgiqr ag\kAxg Fyrki okTq ogjAr SEe epeq agWA [a Zjki TAWkM _lKG rgKfDjgdsg aebi iivEeq mpq \bAekA obTrDjOA aSk mpskTr mpq sabegfg oOMr sOmgKE [lxlEK rDjx [lEr [MsOoOM (skrk) TAWkM _lKG rgKfDjgd sagfg, \bF \begfg rgzlmNalEG [OjxekTclKE, vkBSG Fyjki ebwg mbN \bAekA obTrDjOA aSk mpskkT, KOKM _lMWg\j sDmq [aKbi eOivbN TAWkM apjk wkTqg [wbEq mbNs SbGKAerbe wkiFOdSDjl!

skrkxg [lKgKflEG KlsDjlfjg TEWOjalKE [lEr wqDmgKgfg KlsDjlfjg ojgvErDje FkrOjdw vljOM [ae okT, skrke mArA [Kgrxg a\kT skq vgEckd ajb WIe abGFGeq vIKgMmdw SOicIxg aebi vEe SEe epeq agWA [rb Zjki \bAekA obTrDjOA aSk mpskT sabegfg oOMr wkiFOdSgqeg!

FyjA [rbr skrk TAWkM _lKG rgKfDjdgd sagfgxg alAqj alAa, aOTjki sOmlcxg aegwbjg rgwkjGalEGsg olr sbjkTcA cbxgErDjO, Fki fk WlrjlKE [OW TErg\kxg wDjKgrlEG wDjlAsbakj, egAwkMxg zkTK wDjKgrlEG _koliqA [Oiqg RelKOjg [arg [lK rg wg [O a\ki TAWkM qkKbmkMe wDjKgrg\A alAqjKgi [OTe Kjbd \kSg!

jgKOjK wkjKE [OTe [lM [lA [lK mO sOmlcxg jgrj rk. vOiFkA ejlErDj, rlwbfg KbwDjgEflErlE [OW [ldKkTc jRb mpKkiFlA, [OM aegwbj _balE KOKM jgWOjalKE [lE rgzlmNalEG Kakcxg KlsDjlfjg clejlM FOdvOA [Oiqg jaeg [arg skrkxg wDjKgrlEG [lrzOslG _kT jfEsbakje _k ZkiSg!

FyjA [rbr jgKOjK wkjKE [OTe rk. vOiFkA ejlErDje WOirOdSgqr, aakiZpr \b okTqKg wkd KEe KgcgeejArl!

FyrOd FyjA Sjr Scgd KgcgEeqxg _keg!

arbxg SbrOivkq myjx \b [Kg [pSOTxg ekGeg!

KgcgEerq \krl okkTqKg \kAe mkMmg!

aegwbjxg [lK fg/ [lK Kgxg SbMKgir \b KbimgqKg mOxg _kiareg!

aKg Wkq \kT!

sKfAxg [OTe mgde Kbiqxg [\kq wgqeg!

vGeqgxg agir \b Kbire KlErkE mAqg [OTe KgcgEeq \krl!

\b okTqKg vgEckd eGfl, a\kT skq wOGKdeg!

\bxg skEeq [aGf mArA [Kgr mpfl!

aegwbj rDjkT KDflGeg!

sekxbAqe \bxg [Wq a\kA [a okTqKg mOe \krl!

aegwbj mgsj wDjOogqgKE [ld 1991 [Kg KlAq oySgqrxg [ld [Kg oycgd WkBq egiFge vGeSgrDjgqeg!

TErg\kE sEKfgfD\bKExdg [kjfgsM 47 r \b okTqKg odvkir KOdegiZkT [OTq wOGKdeg okTe [Fgiq mpjgqeg!

[kjfgsM 47 x wkiSlG SlGerq [ld [Kg mpqe afA [rbrKb [ld [Kg a\kdd \kBrl okTe sEe \lGeSgqeg!

mpZkd [Kg \b Fgiq ZArDjl okTjgqKg srkTreO okTq _kWA mkdmg!

\b KbioMmgqKg afgi mpfqxg _keg!

\be vGeqg s\k aag KkAFoMml!

TakKgie aWA Sbrgir \bFgib okTe sEe mkBjg!

afA afAxg mpZkdsg agegKfjKgie ag\kAxg TobM Fy[OTrDjqrg [sEq Toy mkdseg!

ag\kAxg [wkAw SIq Wp!

ag[OT SbcOd Sje aegwbjxg \b [Kg [Wq \kAe \kBT, aKg awkEr FkrOdeq okTqKg mOe \krl!

\b okTqKg [Wq mpfl!

mpZkde \b Fgieq [sEq mO KlArbe oOGexrqeg okTeKb WOirOdSg!