TODAY -

TKgi [obAmd FbASDjq myWAr [lxDjgsMvj rgwkjGalEGe wgq Wy Fkjbqr KkGfDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, rgKlAqj 06 2017 : myagKgie vog [axg vkeq \kAe _ke oOGerbe [obAmd TKgi TvkB eISDjq afbir aegwbj mpZkdsg [lxDjgsMvj rgwkjGalEGrxg Wyrg myjx FkSgq Wy KkGskTq ZArqrxg myagKgi [_kq ak\Odejl!

TAWkM TKkG rgKfDjgdsg aebi vEeq mpq _kiSp myakEqg mysOMr my wjg [a Bjgq myag sgfek wEebirxg KkwA wDjg\O (50) e WOirOjdwr, sbAKgrg _kiSp myakEqg mysOM [Kg oEcgE oEcgE TKgie [obAmd FbAcgESDjq fbir myoOE mpfqrxg [lxDjgsMvj rgwkjGalEGrxg Wyrg [lA fg \b 10 [Kg myjx wkAWlM obMmx my wkESgqeg!

[rbqb okTjgq myWA [Kg sbAKg vogrg Wy [Kg awbi ajp Wkjdmq afAr KkGskTq ZArqrxg Wy [aGf mOdmOTryjg!

[lxDjgsMvj rgwkjGalEGrxg Wyrg WIml okTrbe ojkBjAq [rb Wy KkGmdfq [Kgr myagKgie sOdf SbG okNerbe SIejl!

aokd aSk fke WOirOjdwr, myWAKg [Kgxg Wy Wce oyT!

awkMKb KkGmg [rbqb aoprg \kEq ZArDjg!

Wy aSM [Kg Fkqrxg KkGwr WkBq ebagG 100 eg vIxrqeg!

[rbqb afy sjAe aop \kEq ZArDjgqeO okTqrb ajg mpeq rgwkjGalEGxg [OFOjgfgxg ag[OTKgi mkdmx \lioEegiT!

TKgi TvkB FOdSgqxg \bA s\k TKgie FbASgq [arg Zk\Od wbSDjgxg ZkKgi vGSgqxg ZKg WkBq mpZkdfxg afli [aGfKb WIq mpfDjg!

rgwkjGalEGxg ag[OTKgie fbagEe mpKgEq [Kg \kegirl okTjg!

mysOM [Kgr my KZA [obA Bjgq [OsDjA vbFldfxg o_kTqA TqOqg (70) e WOirOjdwr, my KZA [obA [Kgxg aebir KZA [ege [lxDjgsMvj rgwkjGalErxg Wyrg myjx Fkqeeg!

[rbqb oycgd Wy KkGskTq ZAre mpjg [rbx my KZA [ae agZOErxg myoOM myjx Fkqeg!

arbKb Wy Sjrg wkMmx awbiWke wkEqrg ZArDjl!

aakir [egjd myoOM obMmbjl [rbqb TKgi TvkBe arbKb akiSDjl!

KlM mpfqrxg agZOErxg WyrAKlM myjx Bqeg!

[rbqbWy wkErqege agxg wbKgMmbq KlM Kgiq ZAxeg okTq FkcrDjl!

ajA [rbe ogjA [Kgxg afkir [lxDjgsMvj rgwkjGalEGsg [OFOjgfge agG\li vIqgeq aokde aSk fke WOirOdSg!

_kiSp myakEqg mysOM [Kgr [fONw my KZA [eg Bjgq qkKgSOi skiZbcA mkT mAwkd aekdfxg skiZbcA fOAqgKek (60) syqg myag ebwg [ae WOirOjdwr, aokdsg my KZA [eg Bqeg!

KZA [ae myKkM fAxrqeg!

[rbqb oErd mysOM [Kgr TKgi TvkB oEcgE oEcgE FOdSgqrxg my KZA [arg [lxDjgsMvj rgwkjGalEGrxg Wyrg myjx FkSgqeg!

[rbx my KkZA [ae aKkxg Wyrge obEqeg okTjg!

aaki vogr my KZA [ar WyqOG 20 olEe FOdSgq myWA [rb oErd vogrg aKkxg Wyrg [OTjqKb WyqOG 5/6 fxg olEe FOdmjOT okTe SMmg!

[lxDjgsMvj rgwkjGalEGfxg Wyrg myjx obESgq myWA [rbrg Wy KkGskTq ZAre mpjg!

ogjA [Kgxg afkir aegwbj mpZkdsg [lxDjgsMvj rgwkjGalEGxg rgjldfj WpjOTcA jkclErDjOe WOirOjdwr, [lxDjgsMvj rgwkjGalEGe wbFOdmgq Wyrg [lA fg \b 10 [Kg ebagG 100 egr Wy mOdsrqeg!

[rbqb myagKgir Wyrg [Kg ZEe wgFSDjqKb my wkExryjgq myWA [rb TKgie FbAcgErbe mpqe myagKgie my wkEeq oOGeqr afA FliFqrxg my KkGw afAr egiFAFk vImdwe my KkGw ZArq [OTxeg okTjg!

okTjgq WyKgi [Kg Flimqr [OxKG [arg KlNflAqj FkSkT WkBqxg aebir myoOM obErbe wkMoyjxrg vkFOd mpq Wyrgeg okTjg!

[rbqb TKgi TvkB [rbe ajA [OTrbe Flie my wkESgq ajAe rgwkjGalEGrxg Wyrg myjx FkdSgq Wy [rb Wy wkAqg awbi ajp Wkjdmq afbir TIKgMmdwrxg KkGskTq ZArq [OTxeg okTjg!

[ajOAr, _kiSp myakEqg mysOM [Kg vkBjkde my wjg 500 jOAxg aFdf mpjgqeg!

[rbqb sbAxg eOi afA vke vbjxrg okTjgq mysOM [Kgr my Bjgq myagKgie vkdFOd mpq Wy Fkrbe wOGFOd ajki skTe WImgq myWAKgieg!

aKgr eGfe FIeq mysOM \bqcjkc wmgxg [_kiFIq mysOM [KgKb my wjg 200 jOA oErdsg TKgi TvkB [rbe ajA [OTrbe mysOM [KgKb sbAx mkTx wkeqxbA FOdml okTjg!