TODAY -

sOjsOA \kBe mbN ajge clejlM KDfDjkTd sySDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 12 2017 : TErg\ke egifASgqxg sbA[OE FyjA wkiFOdsryjgq [OxKG 15 r sO[Ojrgelfgi sagfg (sOjsOA) \kBe [_ki eOiwOdsg mkMoymbN 4 e clejlM KDfDjkTd sySDjl!

sOjsOA, xkjO elKelM mgqjlKE [kjag (cg [lE [lM [l), \bekTflr mgqjlKE WDjEG [OW [KkA (BMWk) [aKbi \bekTflr wgwMK mgqjlKkkE [kjag (\b wg [lM [l) e wbEe FkrOjdw vljOM [ae okT, _lKg\k jgcEr mpjgq agwbA Sbrgiade [OxKG 15 r wkiFOdsryjgq TErg\kxg TErgwlErlEK rl qOTsOG fyqx mOTee FyjA [Kg a[Oi [aGfr eArbe wkiFOdoEreq oOGeqg\b!

[OxkG 14xg eOi\kkT afbi wbi 1 rxge ebiFgM wbi 6.30 WkBq _lKg\k jgcExg aWA wbAeadf clejlM KDfDjkTd syjl okTeKb vljOM [Kge WOirOjdmg!

wDjkTA agegKfj ejlErDj aOrgxg mgvgi aSkr akmlAx akT akT [OEKgEerbe ak\Odeq ZAml okTe vkBFOdvjgq TErg\ke agmgfjgxg afgd a\kT [aKbi SbGmkTKgi BGfbe 70 Kbq TErgwlErlEK rlxg FyjA wkiFOdeq KlA Kkkjg!

oySgq cbmkT 30 r wkiFOdSgq vkTec wg [lM [lxg 90 Kbq sbA[OE FyjAqb eAoEgeqxg wkErAr oErdsg FyjA [Kg wkiFOdeq KlA KkjAq \kT, eGfDjxe vkTekx mOEejgq ZASpr mpq rDjOd mk eGfDjx rDjOi mkAr [OTjgq WgzA mOGKgEeqxgrad wkd vkBe FyjA wkiFOdeq oOGejAq \kT!

\bAmOEeq vkTekxg ak\Odf mySGw TErg\kxg wOmgKg sjgKb skEeq WIrDjl okTq akmlAxg ag\kkAe a\ld Klie SIq ZAml!

vkTekx FIejgq SbrbA vEKgMmgq _lKg\k jgce, ajb[OTe [KkA [aKbi aegwbjr TErg\kE [lragegKfDjlKEe ag\kAqb TErg\kE elKelmgcAxg avb KIcgEeqxgrad fgjIx jlMmg okTe agiFOEq aOfOj KkTsM jlmg \kBe FyjA [Kgqb wkd KEe wkiFOdeq oOGejg!

Kgsbjgfge vldKkgEe Zkd KlMmx ag\kA [arg KDsbMxg [ZkiKgiqb eArbe wljlr xDjkBEr oOTrOdmx TErgwlErlEK rl wkiFOdwxg Fy[Oi oErdKb [rbad vGFjdseg okTE wMmrbe vljOM [Kge okT, jgce [Kgqb TErg\kxg Kjbd [aeg okTe akmlAr BGeqxgrad Fy[Oi [Kg vGFjdweg!

ogjA Sbrgiadf wbAfOi fOiZkEq _lKg\k jgcExg ag\kAqb aOrg xzjEalEGsg _kW sEfDjg, _kE wgwM, _kE sMvj okTq KDmOxkExg aebi vMoEeq oOGejg!

TErg\ke agmgfjg [aKbi KDflG fljOjgcAxg aflie _lKg\k jgcExg egifA Toy eAFeq oOGejg!

jgcE [Kgxg [OTe [wbEqxg wkixMr Fkcq FAreb ag\kAqb qOTsOG [arg clejlM KDfDjkTd KyxGwgeq [kwgM fyjg!

[OxKkG 14xg eOi\kT afbi wbi 1 rxg [OxKkG 15xg ebiFgM wbi 6.30 WkBq aopmOTKIKgi, fDjlegi WlKgmgfgKgi, rbskE, mmOE Tfgd fyWA, Wldfjg [arg aSM Sbrgiadsg fDjkEKwOjG mlNwgeq [kwgM fyjg!

[rbA [OTead agrg\k [arg mkTegi mkTKOMxg [OTq FyjA \kBe TakjclEKg KkjzgKsgrg sOAFOdw mpxeg okkkTe vljOM [Kge aSk fkjg!