TODAY -

'[Is Kqcldsg _koI Sj [jkEq \kBq Fliejl'
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, akjv 13 2019 : qOjr [OW KlslErDjg [lrbslKE aegwbj (qOKlA) e myq sDmkK flE [lxckAxg [Isxg Kqcld FOdw ebagG Fk [kgxg 4 r Kqcld [Kgxg _koI Sjr [KOTq [jkEq s\k \kBq rlKkAe FgxGmbqr Fliejl okTe rlKkAxg KlsDjlfjg wqDmgKgfg [lEr wDjOwlxEr qkmlKOj aZkie wDjlKf FkrOjdw vljOM [ae okTjg!

vljOM [rbe okT, eagG [rbxg [ldckA mOTjq afbir aopjOT Sje rlKkAr _ksGmdwxg afbiTEe rlKkAe [Is Kqcldsg _koIxg afkri [SI- [op s\kx fkEerbe FgxGmbqr Kqcld [kgxg akd 1 wgq _koI eAqj 1 [arg 7, akd 3 xg sD_lKE eAqj 20 [aKbi 21 [arg akd 5 wgq _koI eAqj 30 wbEe ajd 13 _koIKgi [Kgr [KOTq [jkEq \kBSDjl okTq SIq ZAmdweg!

fbixg \bAqgjlM [OTjdsryjgq aopjOTKgixg \kAe sAwgfgfgq [OTq [ldckA [Kgr _koI [aGf eGfe akd 13 xg _koI mkMmdw okTqKg [ldckA [Kgqb sErd fyjgq qOjr [Kgxg vldKgErq a[Oi [rb BGFOjdweg!

qOjsg [OTq vldKgErq, [KOTq Fy[Oi [Kge ajA [OTjx aopjOTKgixg wbEKg akoEqrg spryebir \kq ZAmOT!

qOjr [Kge KOTjl SImq _koIKgi ag\kA aakir mkMml okTe KlirOdwx mOTee KOTSDjq _koIKgi [Kgxg akdKgi [Kg aopjOTKgir okNsrqeg!

FyrOd [Kgxg afkir rlKkAe okTegiqrg KOTjdmgq _koIKgi [Kg aoy sjAe KOTjdmgqeO okTqrb qOjr [Kge TEsD_kjg sagfg [a KlArbe FgcgExrqeg!

KOTjgq _koIKgi [Kgxg aebir TImgKf Tjgq _koIx agfp a\ldf oErOdfbe Tjgq _koIx akEerq s\k \kBjgq [Kg afy sjAe akEerDjgqeO okTqrb \liKgEqg\b!

[KgxbAq [KOTq [Kgr vlEejgq ag[OTKgixg aFdf qOjre ag\kA SIe afgd vkq [ldKE mySGfbe aSOTqb qOjr [Kgxg aSk fkjdw Fqd FyjAKgir qOjr [Kgx ogjA [aGf ajg mpeoMmOTrqeg okTeKb vljOM [rbe aSk fkjg!