TODAY -

KgEag mbNKgixg wDjOflKG, agfgi ZKg aegwbj wDjlK sDmqsg oOMr wkiFOdsryjg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, KlNflAqj 13 2017 : KgEag mbNKgixg wDjOflKG agfgi [a o\liebiFgM wbi 1 fkq afAr aegwbj wDjlK sDmqf wkiFOdmxeg!

agfgi [Kgr KgEag mbNKgie Kjbd \kqg\b okTe sO[Ojrgelfgi qOrg [OW fDjlG \beg\E aegwbjxg vl\jalE KOfgEsbakje FkrOjdw vljOM [ae okTjg!

vljOM [rbe okT, KlEfDjlM fDjlr \beg\E [aKbi KkjzgK Kldfjr mpjgq elKelM WlrjlKE [OW _kdK [lEr TAwDmOTKgixg KgEagKgixg [OTq elKelM sEzlEKE [a vog [Kgxg [OxKGf eD\b rgMmgxg fkMsOfjk TErOj KDflrg\Ar wkiFOdSg!

arbr wDjkTA agegKfj ejlErDj aOrge mbvgiq mpZkd [Kgxg wDjO-sOjwOjlG, [lEfg wgwM [OTq wOmgKge elKelM Tseagr KOdvgEoErbe TErg\kr mpjgq KgEagKgi ogiqr \kAe [_kq ak\Odejg okTq _kkWA WOirOdeSg!

KlEfDjlM fDjlr \beg\EKgi wbEKgErbe mpZkdf mkESGSgq wOTEG 12 \kBq vkjfj [OW rgakE, agegaA _lclK, KOKM Kgsbjgfg, _kjsjK KDflfK, KDsgM _kjsjKgixg wl [aKbi ajg mpeq SbrOivkqKgi WIoEeq [arg wDjkTzlfkTclKE fyreq rgakEKgi wgeqxgrad mpqkd KgEq Fbie fDjlG \beg\Exg abzalEG vIKgESDjq WkBqr mpZkde Fy[OTre mpFOdwxg afkir ebiekiq WOirOdeSg!

KlEfDjlM fDjlr \beg\EKgi wbEKgErbe KDfDjkTd s\k KgEag s\ke Kjbd \krbe mpZkdsg wOmgKgKgixg ak\Odf vIKgESDjqKb KlEfjr wkMmgq mpZkd [Kge KgEagKgixg jkTG Kgierbe ogiqr olEe [_kq vpFli wgjg!

[OjxekTc [aKbi eE [OjxekTc Kldfjxg KgEagKgi vN akEeq vpFli WIagEejg!

KgEag aKgi \kAe aFy fkq KldfjKgi WkBqr Fqd okNwxg Fy[Oi vGFrqe Fqd WIrqxg SbrOivkrq olEe ak\OdeoMml!

TErKfDjgKgi FOi mOEqx mOTee TEWOjalKE fldeOmOcg Kldfjr Fqd myFOdw, Fqd WIrqxg SbrOivkrq olEe vkBFOdoEq WgzAr mpjl!

vIrDjq \krDjq wOG vpxg aaM, wqDmgd fDjkEKwOjG, TmldfDjgslM, ogrkd mkiFd \kBe aaM olExGmdwe agvA ag\kAxg wbEKgr [olEq vpFli wgrbe mkTj fkMoMml!

okFb okFbe cg [lK fg TAwDmgalEG fyq [Kge [_kqxg aFdf [_kq okNsGmg!

KOKM Kldfj [aKbi fOZkE fOZkEq _lMWg\j KDsgAKgir mpZkde Fkrxrq KlEWA sdFGSgqrxg KgEagKgixg WgzA ajb[OTe [E-[OjxekTc Kldfjr Fqd Kbjgq KgEagKgixg WgzA olEe agwkTegiZkT [OTjg!

[lEfg mlqj [OTq mgvG s\ke SbrOivkrq s\k ak\Odejg okTeKb aSk fkjg!