TODAY -

wljgKf wkiFOdsrq sEWjlEKf aEcb [lmkiqAe mkT ojkBqxg mldvj wgxryjg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, KlNflAqj 13 2018 : wljgKf \belKsOxg alAqjKgi \kBe wkiFOdsrq sEWjlEKf aegwbjrxg aEcb [lmkiqAe mkT ojkBqxg mldvj wgxeg okTe Twk FySOd KlEfj WOj [kjG [lEr sMvjxg KlsDjlfjg _kT wDjlAcgG aZkie WOirOdSDjl!

ekBjlAFOir mpq Twk FyrOdsg KImlEr wkBagKgix Beqr _kT wDjlAcgGe okTSg, wljgKf TErg\kE [lAqlKlrje KgErbe \belKsOxg alAqjKgi \kBe sEWjlEK [a wkiFOdsryjg!

aegwbjxg mkT ojkBqxg mldvj [arg rlaOEKfDjlKE BGmbeq aegwbj \begzjKgfg [OW sMvjxg [lKgKflEG wDjO. aEcb [lmkiqA KlNflAqj 16 f TAWkM FkrOdmxeg!

mkT ojkBq okTqKg aegwbjxg \kAe ajb[OTq [aeg!

SbEFOdmdw, mpKlAmdwx ajg mpeq [aeg!

\belKsOxg alAqjKgi \kBq sEWjlEKf KDwlKM [OTe mkT ojkBqxg mldvj [aKbi rlaOEKfDjlKE wgeq syjdw okTqKg \belKsOxg oljgflc mgKGf \kBeqxg avkd KkxGweg!

sbAck 1978 xg aljk eOi awkEqr mgiSGSgq Twk FysOde [kjG [lEr sMvjqb KyxGfbe mkdT!

Twk FysOde aokdsg SOivG [Kgqb KyxGweg!

SOivG [Kge aegwbj SbEekTxg [vyq awA [a sEq ZAxeg okTq _kSMmOEr [ZAq afli [arg KyxGvqeg okTeKb aSk fkSg!

aEcb [lmkiqAe WOirOdSgqr, sbAck 2012 rxg cjaegr wOdSgq [arg WDjkEKf SbErkSgq [lEclmk KOWlmkx SbGKAerbe aegwbjxg cxOT [Kg KErOdeq oOGeq ZKg WkBq mlNw mpfDjg!

WDjkEKf aegwbjxg [kjG [lEr sMvjxg aWA [a sErbe FAqgjg!

WDjkEKsg aopjOT s\kr aegwbjxg [kjG [Kgqb fAqgrbe KErOdw oySDjl!

[KgxbAq s\k [Kg SIqrxg TErg\kE [lAwlKlrje KgMmx wljgKf aegwbjg mT ojkBqxg fOwgdf KlNflAqj 19 rxg [OdfOqj 30 WkBq wkiFOdseg!

aKgxgrad TErg\kE [lAwlKlrje \belKsOxg alAqjKgi TEzkTG fySDjl!

[lEclmk KOWlmke SbMmI TKpr wkjWOjalEK wgxeg!

[lEclmk [KgKb aegwbjr mkdmx SbMmI TKp, wlekevgiq fArbe aKfj mOTSDjq ag[OTeg!

\belKsOr mkT ojkBq vEeq oOGeqr [okEq SOiFkieg okTe myT!

vGmgq [Kg okEe mEekT [OTe oOGejAmqKb oErdsg SOivG [Kgrg aegwbjg SbEekTxgeg!

aegwbj mpZkdeKb KwOjG wgoEegiT!

aegwbjg cxOT [OTjqKb [kjG [lEr sMvj [Kg KErOdwgeq s\k \kBrl!

[kT Kg Kg [kje TErg\kE sMvj [OTe KDflG KDflGsg smldKE wbjx wkjWOjalEK wgqeg!

TEKfgfD\bKE, aD\bcg\Aevgiqr aegwbjxg [kjG [lEr sMvjxg ajg KkxGweg!

TErg\kxgrg zkjG ekfD\A, sFd, sFdsmgevgiq s\k mpjgq [Kg mpZkde KwOjG wgq ajAe [Ock a\kA KlfM fyjx mpoMmg!

mpZkde KwOjG fyqKgie aWAKgi abErbe mySgq fkqeg!

[kjG [lEr sMvj awkEr BGw vGmx wkjWOjalEK wgjx mkdw Zkdf [OTqe ag\kAxg agG\lir mA sOTq [OTe SEep!

oErd vGsryjgq [Kge ajgjd Kbqeg!

oErdsg SOivG [Kgrrg \belKsOr aegwbjg mkT ojkBq [Kg vEq ZAeqxg SOiFki [aeg Fkcp!

[pe BGmx vExeg okTqrg mpfl!

aegwbjxg mkT ojkBq okTqKg SIoMmAxrq [aeg!

aSOTr aabG fke SIoEeq oOGeqege!

aegwbjr mpjgq [SI [op s\krxgKb _kSM myKgi mycjl!

aegwbjg [kjG [lEr sMvj [Kg KErOdwr aegwbj mpZkde Fyrki Sjrg myoEegiT okTeKb WOirOdSg!