TODAY -

'KlEFI WIeq fyKgEeqKg [kjGsg \ldeqeg'
Source: Hueiyen News Service

TAWMk , [lwjD gM 15 2018 : [kjG [lEr sMvjxg mAr _ke Fqd fycjgqKgie KlEFI WIrDjx KlEFI WIeq fyKgEejgKgi [Kg [kjGsg \ldeqg okTe [kjG [lEr sMvjxg rgjldfj [lE cg BfAe WOirOdSDjl!

KIxgG ekfd [lskrlag eD\b rgMmgxg KlEFI aSkr aafkc aegwbjg rkEK [lEr aD\ bcgd KlEfj KxOMqE SAekA spFlM KOjkA mpjde KgErbe WlKfgqlM [OW aegwbjg WOd KOi ZKg wkGKOT wkjG-2 sabegfg oOMr wkiFOdSg!

FyjA [rbr vgW xlKG [OTe Kjbd \kjrbe [kjG [lEr sMvjxg rgjldfj [lE cg BfAe okTSg, [kjG [lEr sMvj rgwkjGalEGf wlErq s\k mpjl okTqKg SIml!

ajAKg sjgxgeO okTqKg FgrOdw vIT!

KDflG WIdKE [a fyqr sMvjlM wDjOxDjkA \kBxeg!

aKgr fgMmgq WAekTqKgie Sbqkd Sbjx wlMmx vGSDjl!

Wceq oOGeqr s\kA _kqxl okTqrbrg SIqgrl!

sMvj wOmgKg wbFOdeq oOGeqr wbi, cxOT, TKp, rDjakevgiq fyjgq s\k [Kge FliejgqKgi wbdegir SImx KlArq \ krl!

[oM maEKgie wkBfkd wgrbe SIoEqg\b!

[OckKgie SIoEqgq okTqKg \kAe ajb[OT!

aKgxg afbiTEe mpZkdf [abd SIoExeg!

sMvje aegwbjqb aKd fkdT okTerg okTjx agG\liKg KDwOjGKf olEe FAq [Kg sMvjrKb mpZkde [olEq agG\li vIoEeq oOGeagEeKg!

[pSOT wbAeade \OdSGagEeq vIT!

SOicOA wjq \OdSGKg okTjx mpZkd Zkdf ZkTq \ kjOT!

oycgdsg afA [Kg KlEFOd mAqg mpfq \krl!

WD\ bcE okTqKg oycgdsg afAr \ kBrq \kjdfDjl!

[pSOTxg okEe mpcjAqKb akioEre \OdSGeq oOGeq vIT!

WD\bcE okTjx awkExg Zkdfr vGSDjqrg [pSOTxg mpcjAqKgi [rb akimdseg!

fbixg agjOMxgrad TFOdfbe a\ ld Klie FAq vIT!

mgfjlvj okTqKgr [kjG [lEr sMvjxg avkd s\k fAmgqeg!

arbxg skEeqKb WIxeg!

[kjG [lEr sMvj \OdSGeq oOGeqr [ZAq Fkdf oOGexeg!

mpZkdf fdeq \kqKgiKb fdexeg!

sMvjqb sEeq oOGeagEeKg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr [lA [lA rg [lAKgxg wDjKgrlEG mkTfOEcA [oEckBe wDjKgrlEG [OTe Kjbd \ kSg!

KDflG smk [lskrlag [l_ kjrg myjAqA qlrqfg, wE\ kMxg wDjKgrlEG akTwkd, rqDmg\b rg [lxg wDjKgrlEG rqDmg\b alAvke xlKG [OW [Oej [OTSg!