TODAY -

mpqkd [Kgxg jgwqDmgd rl FyjA [Fgiq FAxeg mkBFOdSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, ceb_kjg 19 2017 : mpqkd [Kgxg 68 Kbq jgwqDmgd rlxg FyjA _lKg\k mArAr wkiFOdfeq [lmkTEK WOj KOKlmgKG \begfg sImpwkd ([Kbd) sg wqDmgKgfg sagfgxg sEzgej [lK aZkMe FOdw vljOMe SIoMmdmg!

mpqkd [Kgxg mOe [Fgiq FASDjq mbN [Kge FkrOjdw vljOMe okT, sbAck 1950 xg ceb_kjg 26 fxg TErg\ke _lKg\kr TErg\kE sEKfgfD\bKEqb eAWbr vGeoErbe mArAKgxg ag\kAxg aFdf vGFjgq TErg\kxg mOTmA mpZkd [Kg aSOTxg _k\lE skimOExg agG\lir [vbAq [OTe BoMmdSg!

ebagG [Kgqb a\kiKgie jgwqDmgd rl okTe FyjA fycjqKb _lKg\k mArAr mgqjfg, TsD_lmgfg [arg WDjlfjegfgr \bAWA [OTq aegi fAq SbEekT [a mgieqxg aI aImgq _lKg\kxg ag\kAerg FyjA [Kgqb \kegirq WOirOdfbe mkdmg!

mArA [Kgr \lMoyZprxg eiKg vkEe ogiagEejdmgq WbjbNvkKgiqb skimbNsg [Sbq agG\lir avlG avlG FbxkTrbe [ax [ax \liFgeoMmdmg!

[KbAe skimbN aKlMxg ajdf TErg\ke [OToEegiq a[Oir KlAmgq abdeq [Kg _kiSGoErbe FAmg!

[ajOAr, aegi fAq olEe awbi ajp Wkjq mpqkd [a KlAq okTqKge wkErA [OTq mkEFli (TErO _lKg\k zjfgslM sEWDmgd) [Kgqbe eAKgErbe FAmg!

aKgxg aop [OTe aSOTe [pSOTxg mArAKgxg ag\kAxg aFdf vGFjgq aSOTe SbGmgiq mpZkd, aSOTxg rOagelKEqb ajk vlGKgMoMmdmg!

aWA [Kgr [pSOTe SIagEexrq _kWA [arg oOjkTclEflM sEWDmd okTqrg avgE aekB [OTq WbjbNKgixg ajdf mpjgq Fkd SlEeqxg abdeq [Kgqb awbi [OTq abdeq (wDjgEKgwkM sEfDjkrgdKE) [OTe BoMmdmgqKg aKke wDjgEKgwkM sEfDjkrgdKE [OTe mpjgq TErO _lKg\k sEWDmgdwb TErg\ke ekFpoMmdSgqxg wOGFOdeg okTqKgeg!

ajA [rbe wDjgEKgwkM sEfDjkfgdKE [Kg _ksperDjgqaSprg [pSOT aKlMxg ajdf mpejgq abdeq [arg ebiKgerqxg wM [Kg mkEFOdw ZAmOT okTjg!

ZKg _lKg\kr mpjgq TErg\kxg eg[O sOmOegcA aSkr [OGwg epqgjq ag\kAr FAcegiq _kWArg jgcE [Kgr SbErkjgq skimbN wbAqxg mpKlAmOExg [OTq [egiq [wkAq wbAq WIoEq ZAq wbAey eyq olEe vkBSGw SbEekT [a mgiKg okTjqrg [pSOT wbAq TErg\kxg mOTmA mpZkd [arg mpZkdKgxg s\kG [Kgqb aKd abEe SIagEeq fZkTWrqeg!

[vbAqxg wkixM eGfDjqrg Flieq _kxrq mArA [Kgr vGFjgq TErg\kxg mOTmA mpZkd [Kg [pSOTe [ldKsDmbKgq wOmgfgdK fyrbe Fliejqrg [pSOT wbAq akmlArxg eOiarg abGSgq KOTrDjqeg!

Kkimqr rgslr 1/2 xg _keg!

ajA [rbe TErg\kxg mOTmA mpZkd [Kgqb ajb WIe abGFGeq mArA [Kgxg fboG epoGwgjq ag\kA wbAqe [aGf [OTe SOiWA vlGe mlNagEejKg okTjg!

TErg\k okTq sEKlN [Kgr a\kiKgixg asOdfrg _lKg\k mArAKgr \lMoyZprxg SbErkcjdmgq aOixOmOTr WbjbNKgi [Kg \kBrl, [pSOTqb aSOTxg avgE aekBeg okTe spryebir SEq eGfl!

[rbe TErg\kxg alfDjOwOmgfkE KgfgKgir TfG fGfe ZKg ZKgadKb mArAKgxg aOixOmOTr WbjbNvkKgir [kjg\kE a\kiKgie jlKg[lM rgKsDjgagelKE vGFrbe mpjgqKgeg!

aKg aSk fke [rbA vGFrbe mpSgxeg!

aSOTe Bjgq TErg\k [Kgrg [kjg\kE a\kiKgie SbrbA vEq _lKg\k mArAxg ag[OTKgi \kBrq mpqkd [rbeg!

aSOTe _lKg\kqb aSOTxg [OTe SONvgEq wkAmgqKg KlEagGmOExg agG\lirxg \limxe mArAKgr mpjgq wOdwxg mOTq ekTjjOTrq aoyKkxg mE FbAKgi sOGfbe wbSgq [arg aSOTe Kkjgq mmOEwOGKgixg spFlM eArbe [OToEqeg!

[rbx mkEagG-fbagG [arg mpKlAmOExg [OTq agGlirg \limxe aSOTxg [OTq mpqkdKgirxg ZkdFOdeq [pSOTxg mArA [Kgqb qWj TKflG [OTe FAqeg!

aKgxg aFdf mArA [Kg aSOTxg [OTeq mlNw mpfe wOwbmlKE [aKbi sMvjlM [lKgagmlKExg [jOEq [arg [WOiq mkE vGFjg okTqKg wbAeade TjkT mkTe SIejq _kWAeg!

aFdf awbi [OTe FAcjgq _kWAKgi [Kgrxg 68 Kbq TErg\kxg jgwqDmgd rlxg fyjA wkiFOdw _lKg\k mArA wbAeadf [l [lK \b sle FgicgMml!

[Fgiq [Kge fZkWre [ek [\ld, T wkB, mkTegi mkTKOM [arg ap TKgix ajg mpeq Fqd TESkixgrg sOAFOdseg okTe vljOM [ae okTjg!