TODAY -

AeM AeL AesiZgi yuMd HoMjiNb Amdi lMbi txSaI HiZbgi SoZjx zsidgi cxsiNbiyu < kokomi
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 07 2019 : AeN Aes si AeN-AaI AeM Amdi INdiya gvrNmeNTki mrKt cTHrib pic toKki yan-waroLsiZ mnipur miyaMd SxhLlu Amdi pic toK Asin hirM AmTtd mnipurgi ApuNbgi sKtM kaIhNb yaroI haIdun kokomin miyaMg loInn cxsiLlKp SoZjxgi mSa cTHrKp AoIn hyeZdgi miyaMn AeM AeL AesiZgi yuMd HoMjiNb, lEzaKn siNbg HbK HOrMsiZd sruK yadb, boIkoT tOb, koAopresN pidb Amdi lEkaI-lEkaId lMbi txSaI HiZdun SoZjx cxsiNbiyu haIndu koAordinetiZ kMmiti Aof mnipur INtigCriti (kokomi) gi maIkEdgi laUHorKli>

konuZ mmaZ purEroMb soZnaZSoZd lEb IHno heritej kaUNsiL (herikoN)gi Aofist zsi nuZHiL paUmisiZg Unb Amd kokomigi koAordinetr suniL kraMn haISi, INdiya gvrNmeNT AmsuZ AeN Aes si AeN-AaI AeMgi mrKt wari sandun waroIsiN Am purKnbgidmK yanSib Asid yaUrib waroLsiZ kri-krinoi haIbdu mnipur miyaMd SxhLlu Amdi mnipur lejisletiv AeseMbCligi ASNnb sesN Am AHubd kOdun lEzaKn hirM Asigi mtaZd cP cab fireP Am lOdun INdiya lEzaKt SxhLlu haIdun cif ministrg Unbd kokomigi maIkEdgi tKsiNb kya lESCre>

Adubu zsi faUb mnipur lEzaKki maIkEdgi mtiK cab HbK AmTt lOSTlKp lEtCri>

kokomi Amdi mnipur miyaMgi AoIndi pic toK Asig mri lEnn AeN Aes si AeN-AaI AeM Amdi INdiya lEzaKk yanSib waroLsiZ Adu miyaMd SxhLlu Amdi hirM AmTtd mnipurgi INteresT soKp yaroI haIbsi heZdCrb firePni>

lEzaKki maIkEdgi mtiK cab HbK paISTlKtb Asin mrM AoIrg hyeZdgi hOn AeM AeL AedsiZgi yuM Amdi kCwatrd kNstitCyuAeNsi-kNstitCyuAeNsigi miyaMn cTtun ASNnb AseMbCli mifM kOnnb tKsiNbiyu>

lEkaI-lEkaId miyaMn lMbi txSaI HiZdun SoZjx cxsiNbg loInn SoZjx Adu loIsiLlKpd reLli cTtun SoLlaUsiZ laUbiyu>

mhaKn mSa tan haISi, mnipurgi hOjiK AoIrKlib lurb taNfM Asid miyaMgi waSL naHESib yab HbK HOrM AmTt tObignu, mniteKs paZHoKlib Asisu yEHoKpiyu>

laKlib nbeMbr Hagi AroIb cyoLd paZHoKkdOrib mnipur szaI festiveLsu yEHoKpiyu>

waroIsiNgi txdaZb Am SxdCrib faUb festiveL Asi paZHoKpignu>

kokominsu boIkoT tOre>

miyaMnsu sruK yabignu>

msigisu mHKt mnipur lEzaKn mtiK cab HbK AmTt paISTlKtb Asin mrM AoIrg zsidgi hOn mSa tan kokomin lEzaKt hirM AmTtd paU faUnrroI>

lEzaKki AoIb HbK HOrMsiZdsu sruK yarroI>

lurb taNfM Asid lMdMsid puNn SuNdamiNnrib furuP SudiZmKn AmTt AoIn lePmiNndun INdiya lEzaK AmsuZ mnipur lEzaKt tKsiLlib wafMsiZ Asigi mayoKt lEb maNb mAoZd naga pipiLs yuniyN IMfaL kOb luP Amn seNtrd ce Hadun lMdMsid nuZsi-caNnn SuNdamiNnrib furuPsiZgi mrKt nuZsindb Amdi waSL tandb HoKp yabgi mAoZd tMpaKt lErib SuL 90 roMd seNtCreL pera militri fors HMbib haIjSib Asi laIbK Hibni>

INdiya gvrNmeNT AmsuZ AeN Aes si AeN-AaI AeMgi mrKt SuTyeK pinSib beZkoK dikClaresNd widaUT teritoriAeL limiT haIb wafM yaUrKSib mtMd hOnrub tOdn hOrKSib miyaMgi IhOd AHOb 18 gi HwaI kTSi>

mtM Adud tMpaKt SuNdarib furuP AmTtn AtoPp furuP AmTt taHi-taAoIn tOSib Amdi HwaI nuZzaItb yab HbK knaguMb furuP AmTtgi mayoKt cxsiNb SoZjxsu nTte>

SoZjx cxsiNb mtMdsu kaZluP-furuP AmTtd soKp yanb wafM nTtCrg SoLlaU laUbignu haInsu kokomigi maIkEdgi AapiL tOjri haIn mhaKn mSa tan foZdoKSi>

paUmisiZg Unb Adud kokomigi AesisteNT ko-Aordinetr jiteNdCr niZzoMbn foZdoKSibd, mnipurgi ApuNbgi sKtM zaKnbgidmk kokomin lEbaK miyaMg zsi faUbd SoZjx cxsiNdun laKli>

mSa tarKp SoZjxsiZsu cxsiNSigni haInsu mhaKn mSa tan foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 08, NOV 2019