TODAY -

kovid-19gi layeZ pHaPsidi peseNTsiZ sibn haLlgni haIn peNndCre
pCraIveT hospitaLsiZn layeZmL ka heNn lOre, hoM AaIsolesNd lEbsiZbun HOAoIbidCre

Source: Hueiyen News Service

IMfaL, me 08 2021 : hOjiK sCteT Asid kovid-19 pojitiv AoIb miAoIsiZ sibgi msiZ heNgTlKlib Asi lMdM Asid kovid-19gi mayoKt cTHrKlib laIyeZ pHaP Asinsu AcOb mrM Am AoIgni haIn kovid-19n mrM AoIdun lESidCrb peseNTsiZgi ImuZ-mnuZ Amdi hOjiKmK lIna Asidgi naNHoKcnbgidmK yaMn kNn layeZnb hoTnrib miAoIsiZn foZdoKnrKli>

laIcT Asidgi maZjOnn zaKHoKnb Amdi msin nahLlKlgsu layeZnb lEzaKnsu yaMn kNn hoTnri>

Adubu kovid-19 pojitiv AoIrb peseNT Ambu AraIb mAoZd hospitaLd AedmiT tObgi SudoZcab heKt fxdb Asin mrM AoIdun mtM can tCriTmeNT pihObgi mtM fxdbn sCteT Asid pojitiv AoIrb peseNT kya sib zaIn lEb haIbdu AoIrKli>

kovid-19 pojitiv AoIrb peseNTsiZn hospitaLd AedmiT tOniZlbsu AedmiT tObgi pCroses yaMn saZb Amdi pCCroses Asibu loIsiNnb hoTnbd Awab kya mayoKnhLle>

hOjiK kovid-19 pojitiv AoIrb peseNT Amn pCraIveT Amdi lEzaKki hospitaLd AedmiT tOniZlbsu heKt tOb yadCri>

kriguMb kovid-19 pojitiv AoIrb peseNT Amn kovid keyr seNtr Amd AedmiT tOb paMlbdi distCriKT-distCriKTki lErib AedmisN kMmitid haNn INformesN pibgi mHO tari>

mdugi mtuZd distCriKT-distCriKT Adugi lErib tCraNsporT AeNd AedmisN IN-carjn AmuK peseNT Adugi kNdisNgi mtuZINn tozaN-tozaNb kovid keyr seNtrsiZd AeMbuleNst peseNT Adubu punb HOraZ tOI>

kovid peseNT Adun Arub fivMd lErbsu lNnaI nTtCrg lEzaKki hospitaL Amd heKt AedmiT tObsu yadCri>

kriguMb peseNT Adun lNnaI nTtCrg lEzaKki hospitaL Amd AedmiT tOniZlbdi sCteT kovid AedmisN kMmitid paU pirb mtuZd msigi sCteT nodL Aofisrn AIb ceroL Am AmuK mri lEnb hospitaLsiZ Adud Hadudn Ayab lObgi mHO tari>

kriguMb haIrib hospitaLsiZ Adud AhaZb bed lEtCrgdi AduMmK AedmiT tObgi Sudocab fxdCri>

mrM Adun haIrib pCrosessi Asi cTHdun msibu loIsiNb zaIrizEd Amdi hospitaLgi bed haZb zaIrizEd numiT ninidgin huMni faUb cxsiLlKp mrMn yaMn lub kNdisNd lErb kovid peseNTsiZgi fivM AmuKk heNn soKciLlKtun mSoIbu sihNbgi caZ yaMn waZSTp haIbdu AoIhLle haIri>

AmroMd, lNnaI hospitaLd kriguMb bed haZdun AedmisN tOb fxlbsu AedmisN tObgi fi ka heNn waZbt nTtn noZmgi carj Amdi AtoPp hidaK-laZHK AmsuZ tozaN-tozaNb mHO tabni haIb carj kya tOsiNdun kovid-19gi Arub fivMd lErb peseNT Amgi ImuZ-mnuZn AedmisN figi mHKt noZmd lupa lisiZ 50dgi heNn cxbgi fivMd lEre>

AsiguMb fivM Asid lEt-laIrb miAoIsiZdi laIrdn InaK-kEraK SuNb seL puHoKp zMb miAoIsiZd faUb AcOb poTluM Am pire>

mdugi mHKt mtM can tCriTmeNT fxdbn peseNTsiZgi ImuZ-mnuZd peNndbgi HOAoZ kya lePp lEtn mayoKnri>

mrM Adun lEzaKn hOjiK lErib sCteT Asigi kovid-19gi Ana-laIyeZgi pHaP Asid tzaIfdn seMdoKtun AraIb mAoZd peseNTsiZ AedmisN tOnbgi SudoZcab pibib yaMn mHO tare>

loInn pCraIveT hospitaLsiZn kovid-19gi peseNTsiZ layeZbd carj tOrib yaMlb seNfMsiZ Asi hNHhNnb HOraZ ttObgi tzaIfdbsu lEre>

msin lEbaK miyaMn HeZnrib AwabsiZ Asidgi Sr SjiKtx AoIrbsu koKp zMb haIbdu AoIgni haInrKli>

AtoPp sCteTsiZd kovid-19gi Ana-layeZgi cTnrib pHaPsiZ Adu nEnbsu mHO tari>

sCteT Srddi lNnaI hospitaL AoIrbsu kovid-19gi Ana layeZbd lEzaKki hospitaL Amd pirib SudoZcadbsiZ Adug cP maNnn fxhLli>

mrM Adun sCteT lEzaKnsu lEbaK miyaMgi warb mtM Asid lNnaI hospitaLsiZn kovid-19gi peseNTsiZ layeZbd lOniZb seNfMsiZ lOrib Asigi mtaZd AsNnb HOraZ-HOsiL paISTtun pCraIveT Amdi lEzaKki hospitaLsiZd cP maNnb mAoZd Ana layeZnb hoTnb mHO taI>

nTtCrbdi sCteT Asid kovid-19n nahLlb peseNTsiZ layeZfM lEtbn Amdi layeZnb seL puHoKp zMdbdgi laIna Asin sibgi caZ yaMn heNgTlKtun Awab fivM Amd soIdn laKlgni haInsu foZdoKnrKli>

AmroMd, mnipur lEzaKki kovid-19 kNtCroL ruMn numiT SudiZgi HoKlib laIna laIcT Asig mri lEnb riporTsiZd hoM AaIsolesN tOdun lErib peseNTsiZgi mrKtgi laIna Asidgi fgTlKtun discarj tOSib miAoIsiZgi ApuNb msiZgi mnuZd Ha Asigi 1dgin zsi faUbgi AoIn mHxsiTn miAoI 65, 70, 75, 87, 106, 14, 53 AmsuZ 68ni haIn foZdorKlgsu hOjiK laIna Asin mrM AoIdun msa msagi myuMd hoM AaIsolesN tOhNdun lEhLlKlib miAoIsiZd mnipur lEzaKki maIkEdgi AkKnn heLH srvises loIsxgi maIkEdgi mSoId pibifM HoKlb fiZgrtiP pLs AoKsimitrnciZb pidb miAoI kya yaUri>

haIrib hoM AaIsolesN tOhNdun HMlb miAoIsiZ Asid pibifM HoKlb pLs AoKsimitrgi mHKt hidaK laZHK (vitamiN si AmsuZ di yaUn jiZK)nciZb pigdb Adusu pibgi mhuTt suPnSKtgi mri lEnb cif medikeL Aofisr (si AeM Ao)siZgi maIkEdgi telifoN tOrKtun hoM AaIsolesNd lEhLlKlib miAoIsiZ Adugi hKcaZgi fivM SKtmK hxbgi HbKsu cTHri>

hoM AaIsolesNd lEhLlKlib yaMlb miAoIsiZgi mrKtgi IMfaL wesT distCriKTki sgoLbNdgi mfM Amd lEb msagi chi 72 roM surb miAoI Amn foZdorKpgi mtuZINn hOjiK mhaKki ImuZd hoM AaIsolesN tOdun lErib ApuNb miAoI mhaK yaUrg 3ni>mSoI AhuMmK Ha Asigi 5d paZHoKsib tesTki mtuZINn kovid-19 pojitiv AoIre haIrKpdgi hoM AaIsolesN tOdun lEnbb SxhLlKSibni>

Adubu zsi numiT mrini sujiLlKlb faUbd hoM AaIsolesN tOdun lErKlib mSoId sCteT heLH diparTmeNTki maIkEdgi pirKfM HoKp pLs AoKsimitr yaUn mHO tab hidaK laZHKsiZ pidn lErKSi haIri>

fivM Asidgi mipaIb poKlKtun lEzaKsigi heLH srviseski HOrMsu purib cif ministrd hKHeZnn mSoIn mayoKnrib fivMsiZ Adugi mtaZd foZdoKlubdgi zsi numidaZ puZ 8 loM tarKpd IMfaL wesT distCriKTki cif medikeL Aofisrgi maIkEdgi mSoI AhuMn sijiNnnb pLs AoKsimitr Am AmsuZ vitamiN si AmsuZ di yaUn jiZKnciZb hidaK laZHKsiZ mSoIgi myuMd HiLlKSi haIri>

loInn hoM AaIsolesN tOdun lErib miAoIsiZgi mrKtgi knaguMbsiZn mSoId pibifM HoKp mSoIgi heLH keyrg mri lEnb poTlMsiZ pibidCre haIdun wakTfM HoKp mfMsiZd wakTnrKlgdi laIna laIcT Asibu hKHeZnn SuTpaInrib sCteT heLH srviseski mri lEnb AofisLsiZ soIdn cEraK fxgni haIb wafMsu peNdn foZdorKSi>


MAYEK NEWS - 09, MAY 2021