TODAY -

laIrb Amdi UpaI lEjdCrbsiZ AwaZb HaKt puSTpirbdi SuNnasi caUSThNb zMgni < si AeM
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 08 2019 : lMdM Asid lErib laIrb Amdi UpaI lEjdCrb miAoIsiZbu teZbaZbidun AwaZb HaKt puSTpirbdi SuNnaI Asi caUSThb zMgni haIn cif ministr AeN bireNn foZdoKSCre>

IMfaL IsT distCriKki mnuZ cNb kEbi snapaTt lEb yaIbreLgi 36sub mpoK kuMAoN HOrMd cif gesT AoIn sruK yaSib cif ministrn haISi, kna lEjdCrb, Awa-Ana tarbsiZgi mteZ paZb AmsuZ mSoIgidmk lePp zMb haIbsi yaMn waZb Amdi AtaZb waSLloNni>

mi Amn mi Ambu Hajb zMndCrb SuNnaI Adun fn yaMn caUSTlgsu Ix tPp nuZzaIb SuNnaI Am AoIb haIbdu AoIroI>

mhaKn mSa tardun haI, mnipuri SuNnaI Asid lErib miAoIsiZ teleNTti yaMn lE>

Adubu mrK-mrKt mfM Sxdb, minuZsi yaUdb noZlE Amn huMdun purg cTpguM tOri>

AtO Asi SuNnaI Asigi AoIn yaMn laIbk Hibni>

lisZ siTn AsiguMb mtO Zsi cTHrKlbdi SuNnaI Asi haIfM Sxdn kzaAonrb maIkE Amd puSib yaI>

hOjiK nuZgi jugki mtM mdu nTtCre>

HoKhNniZdb HOdoK kya HoKlKp puZSaI AmTtx AoIrbsu rilijN SudiZmKki taIbxmubu niZjb waTpdgi HoKlKp AoIrMb yaI haInsu SLli>

mrM Adun sCkuL, kolejsiZd puZSaI AmTtx AoIrbsu rilijN SudiZmKki taIbx mpubu SuruMbgi mtM pibgi tzaIfdb laKle>

bisnupur distCriK mnuZ cNn Sa poTsxbMd cTHSib mob vayNleNski HOdoK Adu kNdeM tOI>

knaguMb nupa Amn nTtCrg nupi Amn AraNb HbK tOrMlbsu mSoIbu mtiK cab cEraK fxhNnnb pulist siNnbiyu>

mdugi mhuTt piKlib AzaZ faUbd taHi-taAoIn tObiSib mtO Adu cuMde>

AsiguMlb INhCyumeN AoIb mtOsiZ Asi HiZhOdCrbdi SuNnaI Asi AzKp fivM Amd laKSCrgni>

puliski moreLsu yaMn fgTle>

mrM Asin miyaMnsu AraNb tObsiZ cErak fxhNnb pulist paU pibgi hEnbi HMsi>

chi Ani mSaI fajiLlKlb lEzaK Asin miyaMgi waIfnb tozaN-tozaNb caUST SoZHaZ kya paISTSCre>

seNmiTloNd soTHhOrb nasiZbu msan msabu HbK pib zMdnbgidmK sCteNd AP sCkiM hOdoKlgni>

lEzaKki mteZ yaUdn chi 36 heNn AhL AoIrb miAoIsiZn yaIbireN ceLdCreN hoMd lErib AzaZsiZgidmk hoTnbirMb Asi yamn HagTniZzaIni>

mmaZd lEzaKki mteZ fxSidCrbsu AHub mtMgi mnuZd lEzaKki maIkEdgi paZb yab mteZsiZ paZnb hoTnrgni haInsu cif ministrn mSa tan foZdoKSi>

HOrM Adud sruK yaSibi si Ae Aef AeNd pi di revenCyu ministr kraM sCyaMn haISi, kna lEjdCre haIdun waSL soNHbgi mHO tade>

Isan Isabu siZndun hoTnb Am mHO taI>

hirM SudiZd puKceL seZn hoTnrbdi puNsid mai paKp soIdn AoIgni AoInsu mhaKn foZdoKSi>

HOrM Adud HbKtgi poTHarb haNngi pi dbliyu digi cif INjiniyr HaZjM joIkumar, jeniMski medikeL supriteNdeNT da. niZzoMbM jiteNdCr Amdi yaIbilen maIcO yaZgoi pib, vaIs pCrisedeNT niZHOjM toMb, nepCrM nuZkaZb, srT SaIdeM, IreZbM nobiN IraZbM luSoI Amdi pebM nodiyacaNdsu sruK yaSi>


MAYEK NEWS - 09, OCT 2019