TODAY -

lMbi txSaI HiZdun ceKsiN mifM fMSCre, Aar ke rNjN AmsuZ waI joIkumargi yuMd HoMjiNSCre ; miyaMgi SoZjx tPn-tPn kNsiLlKle
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 8 2019 : INdiyN gvrNmeNT Amdi AeN Aes si AeN-AaI AeMgi mrKt yanSib wafMsiZ miyaMd SxhLlu Amdi ASNnb AeseMbCli sesN kOdun lEzaKki cP cab fireP lOgdbni haIb dimaNd tOrdu kokomin laUHoKSib SoZjxsiZ sOgTldun miyaMn cxsiLlKSib SoZjx tPn-tPn kNsiLlKle>

mnipurgi tozN-tozaNb mfM kyad zsi miyaMn lMbi txSaI HiZdun ceKsiN mifM fMSCre>

mfM kyadn hCyumeN ceN seMdun tozaN-tozaNb SoLlaUsiZ laUSCre>

msidsu nTtn loK svagi AeM pi da. Aar ke rNjNgi koZb mSa naNdEbM lEkaId lEb yuM AmsuZ depCyuti cif ministr waI joIkumargi naUreMHoZd lEb yuMd msiZ yaMlb nupisiZn HoMjiNSCre>

koZb ApuNb nupi luP Amdi koZb noZHoMbM lEkaIn puNn siNdun moZb yuH AorgnaIjesNgi Aofis mmaZd ceKsiN mifM fMSi>

mifM Adu fMlb mtuZd nuZHiL puZ 3 loM tarKp mtMd koZb mSa naNdEbM lEkaId lEb loK svagi AeM pi da. Aar ke rNjNgi yuMd nupisiZ Adu HoMjiLlKSibni>

nupisiZ Adun AeM AeL Ae cOkCri koNdun lEgdb nTte, AeN Aes si AeN-AaI AeM AmsuZ INdiya gvrNmeNTki mrKt yanSib wafMsiZ miyaMd SxhLlu>

ASNnb AeseMbCli sesN kOdun mnipurgi ApuNb sKtM kaIhNdnb fireP lOgdbni, loZ liv mnipur, mnipurgi ApuNb sKtM kaIb yaroI haIb SoLlaU kyasu laUSi>

AmroMd, UripoK ApuNb yaIf HOraZ nupi luPn siNdun msiZ yaMlb nupisiZn zsi nuZHiL puZ 3 loM tarKp mtMd depCyuti cif ministr waI joIkumargi naUreMHoZd lEb yuMd HoMjiNSCre>

nupisiZ Adun mnipurgi zMSE kaIb yaroI, INdiyan mnipur H8ugaIgnu, AeM AeL Ae 60 diLlid cTlu, loZ liv mnipur haIb SoLlaU kyasu laUSi>

AaI bi Aes Ae, pi I AeL, yuMnaM lEkaI caUST HOraZ nupi luP Amdi nMbuL mpaN wimeN weLfCyer AesosiAesNn siNdun nesnL haIwe 102 gi lMbi txSaI Am HiZdun ceKsiN mifM fMSi>

ceKsiN mifM Adud AESoI puNn hiZmiNnsi, wi waNT pic, mnipur lEzaKki AceTp fireP paMmi, AESoIn Ixn-ciKn lEb paMmi haIn Hab pClekardsiZsu sijiNnSi>

kCwakEHeLdsu miyaMn lMbi txSaI HiZdun ceKsiN mifM fMSi>

kCwakEHeL priZdsu deLta AedvaNs sCkuLgi mhEroIsiZ Amdi kCwakEHeL HoKcoM lEkaIgi yuMbireMbi nupi luP yaUn hCyumeN ceN seMdun mnipurgi ApuNb sKtM kaIb yaroI, loZ liv mnipur haIb SoLlaU kyasu laUSi>

siZjmE HoZSoZdsu mfM Adugi miyaMn lMbi txSaI HiZdun ceKsiN mifM fMSi>

Aes pi Aekademigi mhEroIsiZn AyaZpLlid, bCraItr Aekademigi mhEroIsiZn ceKkoNd, joNsCtoN hayr sekeNdri sCkuLgi mhEroIsiZn bi ti rodt hCyumeN ceN seMdun pCrotesT tOSi>

lMyaNb sxleN mmaZdsu lEmroLn siNdun ceKsiN mifM fMSi>

ceKsiN mifM Adud sruK yaSibi nupi Amn foZdorKpd INdiyN gvrNmeNT AmsuZ AeN Aes si AeN-AaI AeM Anigi mrKt cTHrKp pic toKki waroIsiN purKnbgidmK yasiNnb purKSCre haIrib Asid yaUrib wafMsiZ Adu miyaMd SxhNgdbni>

waroIsiN purKnnb HOraZ Asibudi HagTli, Adubu waroIsiN purKpd mnipurgi ApuNb sKtM kaIrKp yab wafM yaUrKlbdi kEdOnuZd yab zMloI>

mrM Adun kokomin cxsiLlKlib SoZjxsiZd mpuZ fan sOgTkni haInsu foZdoKSi>

sna konuZ mEra paIbin siLlg mharaj boDcNdCr kolejgi mhEroIsiZ Amdi lEkaI miyaMg loInn konuZgi geTt ceKsiN mifM fMSi>

mifM Adud sruK yaSibsiZn mnipur kaIb yaroI, mnipur miyaMd AseZb SxhLlu haIb SoLlaU kya laUSi>

sna konuZ mEra paIbigi sekCretri waI IbeyaImn foZdorKpd INdiya lEzaK AmsuZ AeN Aes si AeN-AaI AeMgi mrKt yanSib wafMsiZ Adu miyaMd SxhLlu>

waroIsiN purKtCrizE mmaZd yanSib wafMsiZ Adu miyaMd myeK seZn SxhNgdbni>

mnipur miyaMn lEtadb Amdi mipaIb kya poKlib Asisu mnipur lEzaKn INdiya lEzaKt myeK seZn SxhLlu>

AeM AeL Ae 60 n cOkCri koNdun lEgdb mtM nTte, mnipur kNnnb HorKU haInsu mhaKn mSa tan foZdoKSi>

kokomigi lMjiZ msad koAordinetiZ bodi SuraIg SutKsMnrg moIraZ kMpu sjeb mSa lEkaI nupi luP, toP SunO mEra paIbi Amdi moIraZ kMpu nupi HOdaZ luPn puNn siNdun ceKsiN mifM Am toP Sewa HoZSoZd paZHoKSi>

mtuZd moIraZ kMpu HoZd miyaMn hCyumeN ceN seMdun loZ liv mnipur, mnipurgi sKtM kaIb yaroI, INdiya lEzaK Amdi AeN Aes si AeN (AaI AeM) n mnipur HugaInb siNgnu, kriguMb mnipurgi sKtM kaIrKnb siLlKlbdi Afb-fTtb AnimK AeN Aes si AeN-AaI Amdi INdiya lEzaKn pugdbni>

INdiya lEzaKn AeN Aes si AeN-AaI AeM nuZsibguM mnipurgi miyaMgisu Srdi SNHhNniZI haIri>

AmroMd, INdiyN gvrNmeNT AmsuZ AeN Aes si AeN-AaI AeMgi pic toK Asin mnipur zMSe kaIb yaroI haIdun kokomin cxsiLlib SoZjxbu sOgTldun zraZdgi hOSib moIraZ bCloKki AoIb fubaladgi moIraZ lMSaI faUbd lEb mfM kyad ceKsiN mifM fMSib Amdi hCyumeN ceN seMSib zsisu SoZjx Asigi mSa cTHrKp AoIn moIraZ lMSaIdgi hOrg fOgaKcaU ISaI faUb ceKsiN mifM fMbg loInn hCyumeN ceN seMdun SoZjx cxsiNSCre>

moIraZ AmsuZ msigi AkoIbd lErib kClb, AorgnaIjesN, mEra paIbi luP, nupi luP kyag keLkL, maMpiLg puNn SuTsMndun moIraZ sb-divijNgi AoIn seMSib joINT kMmiti AoN AoN mnipur INtigCriti moIraZ sb-divijNn mpuZ AoIb HOdaZ lOrg fOgaKcaU ISaI, fOgaKcaU ISaI mmaZ laIkaI, kCwaKta, SudeKpi Amdi moIraZ AoKsoZbuZnciZb mfMsiZ Asigi kClb, AorgnaIjesNsiZ Amdi mEra paIb Ima-IbeLsiZ puNn SuTsMndun tozaN-tozaNb mfMsiZ Asid ceKsiN mifM fMSibg loInn tiddiM lMbid HoKtun hCyumeN ceNsu seMSi>

zsigi SoZjx Adud wi sCtCroZli Aopoj INdiyas divaIsiv polisi, bCriZ solCyusN noT pCrobCleM, INdiya lEzaKn kaZluP-furuP naIb waroIsiN yaroI, no kMpCromaIj for teritoriAeL INtigCriti Aof mnipur, bCriZ pc noT pises, kaZluP-furuP naIb waroIsiN yaroI, mnipurgi zMSE kaIb yaroI haIb SoLlaU kyasu laUSi>

AmroMd, kokomigi SoZjx sOgTtun kKciZ Amdi HObaL distCriKt mhEroIsiZn hCyumeN ceN seMb AmsuZ numidaZgi mtMd mEragi SoZcTsiZ cTnSCre>

INdiya lEzaK Amdi AeN Aes si AeN-AaI AeM Anigi mrKt cTHrib naga fCreMwarK AegCrimeNTki waroIsiN purKpd mnipurgi hOjiK lErib zMSE, AedministCretiv, sosiAo Ikonomi Amdi kLcreL seT-APt kriguMbn hirM AmTtd AkaIb pib yaroI haIn zsi kKciZgi tozan tozaNb sCkuLsiZgi mhEroIsiZn sCkuL mmaZd HoKlKtun hCyumeN ceN seMdun SoZjx cxsiNSi>

kokomigi lMjiZ mSad je AeN ji vi Ao, kKciZ Amdi AKsu kKciZn siNdun paZHoKSib zsigi mhEroIsiZgi SoZjx Adud sruK yaSib kKciZgi sCkuLsiZ Adudi kKciZ pbCliK sCkuL, pi Aar Ixlis sCkuL kKciZ, AeM AeM Aes jiniys Aekademi, je Aar di paHsikrs Aekademi, viKtri haI sCkuL, gCres kotej Aekademi, kKciZ modeL haI sCkul Amdi kKciZ hayr sekeNdri sCkuLni>

zsigi mhEroIsiZn hCyumeN ceN seMdun cxsiNSib SoZjx Adud mhEroIsiZn mnpiurgi ApuNbgi sKtM kaIhNb yaroI, loZ liv mnipur, Ima lEbaKn yaIfre haIbnciZb SoLlaU kyasu laUSi>

HObal distCriKt lErib yaIripoKki kClb 12gi AepeKs bodi Am AoIrib joINT kMmiti AoN pipLs weLfiyr yaIripoK (je sipi dbliyu waI)n siNdun zraZ numidaZ yaIripoKt naga pic toKki AroIb AegCrimeNT saIN tOnbd yanSibdu kri wafMd yanSibno haIb lEbaK miyaMd SxhLlu, naga pic toKki waroIsiNn mnipurgi ApuNgi sKtMd kaIhNb yaroI haIdun miAoI lisiZ 2000 roMn mEra SoZcT cTSCre>

cNdCrSoZ, faNjaZSoZ,m niZzeL, KkmyaI, lEroZHeL, maloM, myaI kEHeL, SoIroM kekCru, bamoN lEkaI, laImnaI, toP, poIrOSoZjiL, bisnunah, banoN lErK, sifaI lEkaInciZb lEkaI kya Asigi mEtE AmsuZ musliMgi kClb AmsuZ mEra paIbi kyan magi-magi lEkaIdgi mEra SoZcT Asi laKndun yaIripoK bjard puLlP puLlb mtuZ mnipurgi ApuNbgi sKtM kaIb yaroI, INdiya gvrNmeNTki kaZluP naIb HOsiL yaniZde, loZ liv mnipur haIb SoLlaUsiZsu laUmiNnSi>

mSa tarKpd kokomigi SoZjxsiZdsu joINT kMmiti AoN pipLs weLfiyr yaIripoKn mpuZ fan sOgTkni haIn kMmitin foZdorKrKli>

kokomigi miTyeZ mSad niZzoL kClb hEroKk SuTsMndun IzOroK ApuNb mEra paIbi Ima luPn siNdun AeN Aes si AeN-AaI AeM Amdi INdiya gvrNmeNT Anin sanrib pic toK Asin kriguMb mSL AmTtgi AkaIb mnipurd pirKp yaroI haIn mEra reLligi ceKsiN SoZcT msiZ yaMlb miyaMn IzOroKtgi hOrg noZpoK seKmaI bjar faUb cTSi>

SoZcT Adud mnipurgi ApuNbgi sKtM kaIb yaroI, kaZluP naIb HOsiL cTHb yaroI, fCreMwarK AegCrimeNTgi waroL miyaMd SxhLlu Amdi loZ liv mnipur haIb SoLlaU kyasu laUSi>

kokoMigi lMjiZ mSad nCyu Aej pCrogCresiv farmrs kClb Amdi HObaL SeKmN ApuNb mEra paIbin siNdun zraZ numidaZ mnipurgi sKtM kaIhNb yaroI haIn SeKmN jiLla kEHeLdgi lEsaZHeM faUb mEra SoZcT cTSCre>

mEra SoZcT Adud sruK yaSibi yeZkoKpM HoIbin haI, mEhOroLdgi hOn nuZsi caNnn lEmiNnrKlb furuPsiZgi mrKt AmuK haNn sMnb yadn lEnnb INdiya gvrNmeNTn siNbignu>

AESoI Ima AmTtgi mcani haIb Asi INdiya gvrNmeNT Amdi AeN Aes si AeN-AaI AeMn SxjiNb fE>

mnipurgi sKtM Amdi INtigCritid miTyeZ cxbirKknu haIb wafMsu HMSi>

SoZcT Adud mnipurgi sKtM kaIb yaroI, loZ liv mnipur, AESoI Ima AmTtgi mcani, AhuMsub nupilaL HoKnb siNgnu haIb SoLlaU Amdi pClekardsiZ sijiNnSi>


MAYEK NEWS - 09, NOV 2019