TODAY -

mnipurd suIsaId tObgi caZ waZSTlKli, chi Asigi AoIn AogsT Ha faUbd miAoI 39 msa mHNt sijSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 9 2019 :


'suIsaId tOniZbgi ApaMb poKp maNb miAoIsiZ lErgdi doKtr tandun mtM can layeZHoKpihOgdbni>

kriguMb mtM can layeZhOdCrbdi mmL yaMlb miAoIbgi puNsi SazuHKt maZhNSib yaI' : da. meri haUbM,


distCriK nodL Aofisr distCriKT meNteL heLH pCrogCraM, IMfaL wesTkEca SumNzMb

hOSib chi Sr Asid mnipurd suIsaId tObgi caZ waZSTlKli>

chi sigi AoIn AogsT Ha faUbd miAoI 39 msa mHNt sijSCre>

mnipur pulis diparTmeNTki si AaI di (kCraIM bCraNc) dgi fxb riporT Amgi mtuZINn cTlib chi 2019 Asigi AoIn hOSib AogsT Hagi AroIb faUbd miAoI 30 suIsaId tOdun sijSi>

kuMja 2017 tn sCteT Asid miAoI 40 suIsaId tOdun siSi>

Adubu 2018 ddi suIsaId tOdun sibgi caZ Asi heNgTlKtun chi Asid miAoI 50 msa mHNt sijSi haInsu riporT Asin pLli>

chi Asigi AogsT Ha mtuZdsu mfM Srd msa mHNt sijbgi HOdoK kya HoKSCre>

mrM Asin chi Asi loIsiLlKp faUbddi msa mHNt sijb migi msiZ Asi kuMja 2018 dgi heNgTlb yaIn haIn ASx-AhEsiZn panri>

paUce Asin AtoPp sorstgi fxb paUgi mtuZINndi hOSib chi Sr Asid mnipurd chi Amd miAoI 100 gi mHKt suIsaId tOdun siri haIn foZdoKnrKli>

msa mHNt sijbgi HOdoK kya Am sCteT Asigi tozaN-tozaNb mfMsiZd HoKlbsu pulist riporT tOdn loTsiLlg HMbgi HOdoK kya Amsu yaUri>

tzaIfdb yaMn ciZnniZzaI AoIb HOdoK SrSK nTtn AyaMbndi suIsaIdki HOdoKsiZ Asi pulistsu riporT tOnde>

hOSib mtM Sr Asid msa mHNt sijbgi HOdoK kya toIn HoKpgi paU kya miyaMnsu HeZnri haIn sors Asin mSa tan foZdorKli>

wrLd meNteL heLH den laKpg mri lEnn paUce Asin ASx-AhE kyag UNnrubd, suIsaId tObgi SCwaIdgi caUb mrMsi puKniZ-waSLgi Anab lEbn AoIri>

lMdM Asid noZm kaZdn HoKlib waHoK-laNHoKsiZ Amdi nhasiZn HeZnrib HbK fxdbgi SudoZcadb AsinciZb kya Asinsu lMdMsigi miAoI kyad puKniZ-waSLg mri lEnb AnabsiZ lEhLlKnbgi AcOb mcaK Am AoIhLli haIn foZdoKnrKSi>

maleM puMbgi AoIn chi SudiZgi AoKtobr 10 d wrLd meNteL heLH de haIn paZHoKnri>

hNdK chigi AoInsu 'meNteL heLH pCrogCraM AeNd suIsaId pCriveNsN' haIb HiMd HOrM Asi paZHoKngdOri>

paUce Asig ASNn Unb Amd distCriKT meNteL heLH pCrogCraM, IMfaL wesT distCriKTki nodL Aofisr da. meri haUbMn haISi, maleMgi AoIn yeZbd suIsaId tOdun sibgi mrMsiZgi mnuZd waSLgi Anab lEbn AcOb mrM Am AoIri>

mrM Asin puKniZ waSLgi Anab lErKlbdi mtM can layeZHoKpigdbni>

mipuM SudiZmKki meNteL heLH fgThNdun suIsaIdtgi zaKHoKnb hoTnmiNnb mHO taI>

suIsaId tOniZbgi ApaMb poKp maNb miAoIsiZ lErgdi doKtr tandun mtM can layeZHoKpihOgdbni>

kriguMb mtM can layeZhOdCrbdi mmL yaMlb miAoIbgi puNsi SazuHKt maZhNSib yaI>

mnipur miyaMgi mrKt puKniZ waSLgi Anab lEb migi msiZ Asi heNgTlKle>

lMdM Asid noZm kaZdn HoKlib waHoK-laNHoK, lEbaKki IraZ, nharoLsiZn HeZnrib HbK fxdbgi Awab kya Asinsu SuNnaIsid lErib miAoI kyad puKniZ-waSLgi laIna nabgi caZ heNgTlKnbgi AcOb mrM AoIri>

puKniZ waSLgi Anab lEhNdnbgidmK hKcaZ fn lEbsu mHO taI>

haNndi puKniZ waSLgi AoIb Anab Amdi SudoZcadb kya laKp mtMd layeZb cTp IkaInbdgi Amdi laNn Hajnb kyadgi loTsiNdun HMnrMmi>

mrM Adun Anab Adu heNjiLlKlg laKpn layeZbd SudoZcadb kya HoKhLli>

hOjiKki AoIndi AsiguMb laNn Hajnb, IkaIbdgi loTsiNdun HMnbgi HOAoZ Asi Srdi fre>

AduM AoInmK miAoI kyadi saIkCyatCriK diparTmeNT Asi waSL coIdun mimaNndCrbsiZ SKtgi layeZfMni haIn SNnb kyasu yaUri>

msid nTtn puKniZ waSLgi Anab yaUrKp mtMd hospitaLd purKtun layeZbgi mhuTt Anab Adu frKnbni haIdun laIsoN-tiNsoN tOdun lEb kyasu yaUri>

AsiguMb laNn Hajnbi kya si koKhNb mHO taI haInsu mhaKn mSa tan foZdorKSi>

mnipur heLH srviseski doKtr Amn foZdorKpd mnipur Asi seNHoK mraZ kaIdb, laIrbn nMn lEb lMdMni>

laIrbgi cEHeZ Asinsu miAoI kyad puKniZ waSLgi Anab AoIhLlKnbgi caUrb mrM Am AoIri>

msin mrM AoIrg suIsaIdki caZ waZhNnbgi mrM Amsu AoIribni>

mrM Adun lMdMsigi miyaMgi seNHoK lMbi heNgThNdun seL-HuMgi fivM fgThNb yaMn mHO taI>

maleMgi AoIn yeZbd ApuNb suIsaId tObgi msiZgi cad 75 roMdi seNHoK neMb lEbaKsiZd AoIri haInsu mhaKn mSa tan foZdorKli>


MAYEK NEWS - 10, OCT 2019