TODAY -

sCkuL fgThNsi misNgi mSad sCkuL 5 InogCyuresN tOSCre
si AeM< bjeTt sCkuL fgThNsi misNgi mtiK cab fNd haPle

Source: Hueiyen News Service

IMfaL, febCruwari 12 2020 : AedCyukesN haIbsi Afb sitijN puHoKn maIkEd cxsiNgdbni>

mtMdud Afb SuNnaI laKkni haIn minipurgi cif ministr noZHoMbM bireNn zsi sCkuL fgThNsi misNgi mSad sCkuL 5 InogCyuresN tObgi HOrMd foZdoKSCre>

cif ministr AeN bireN Amdi AedCyukesN ministr ti AEc raDesCyaM yaUn zsi tozaN tozaNb distCriK kyad sCkuL 5 lEzaKki sCkuL fgThNsi mSad InogCyuresN tOSi>

InogCyuresN tOSib sCkuLsi Adudi, moIraZpureL haI sCkuL, hEzaK haI sCkuL, siZjmE ciZzamSa haI sCkuL, pCrja haI sCkuL Amdi Aes ke AaIdiAeL haI sCkuLni>

diparTmeNT Aof AedCyukesN (Aes) mnipurn siNdun zsi Aes ke AaIdiAeL haI sCKuL zaIraZbM, IMfaL wesTt paZHoKSib sCkuL fgThNsi misNgi HOrM Adud cif gesT AoIn sruK yardun cif ministr AeN bireNn haISi, sCkuL fgThNsi misNgidmK sCteT bjeTt mtiK cab fNd haPle>

rivaIs AestimeT AoIn lupa kCror 43 yr marK tOre AmsuZ lupa kCror 25 Amsu bjeT AestimeTt haPle>

misN Asi hOdoKpdgi hOjiK lEzaKki sCkuLsiZd mhEroI msiZ tMb laKpgi msiZ heNgTlKle>

AHub mtMd misN Asigi mSad ksoM AmsuZ caNdeLgi sCkuL Anisu sxgargni>

mhaKn haISi, AedCyukesN haIbsi Afb sitijN puHoKnb maIkEd pib tzaIde>

mtMdud Afb SuNnaI Am laKkni>

sCteT lEzaKn lEzaKki sCkuLsiZ fgThNnbgidmK ASNnb miTyeZg loInn sCkuL fgThNsi misN Asi paZHoKpni>

misN Asi mmaZ chid loNc tOSCrb mtuZ zsi tozaN tozaNb distCriKsiZd lEb sCkuL fgThNsi misNgi mSad seMgTnb paNdM HMli>

lEzaKn AsiguMb miTyeZ Asi cxlKpgi mruAoIb miTyeZsiZgi mnuZd lEzaKki sCkuLsiZ fgThNdun mhEroIsiZ niZHin mhE-msiN tMb fxhNb haIbsini>

pCraIveT sCkuLd mhE tMhNnb hoTnbd su-noMlg hiZlib miAoI kya Awab kya mayoKnri>

mca-msusiZ fhNniZbdgi pCraIveT sCkuLsiZd tMhLlurg veNgi AtoZmL Amdi sCkuL fi Hinb hoTnbd caUn Awab mayoKnri>

hirM Asigi mtaZd lEzaKn SNnrb tuZd sCkuL fgThNsi misNgi mSad lEzaKki sCkuLsiZ seMgTnb hoTnrMpni>

taZkK naIn Ae si SudiZmKki sCkuLsiZ seMgTnb miTyeZ cxgni>

sCteT Asid Awab mayoKnrib ImuZ yaMn lErMb HeZnSi. layeZb zMdn lErib ImuZ kyagi miAoIsiZgi Ana-layeZgidmK SLlg lEzaKn si AeM AEc ti hOdoKsibni>

si AeM AEc tigi kard paIb miAoI hOjiK sCteT Asid miAoI laS 6.80 roM sure>

layeZb zMdn lErMb miAoI kya si Aem AEc tigi SudoZcab lOrg layeZb zMnSCre>

msi lEzaKn paISTcrKp sCkiM Asigi mhEni>

mSa tan HbK HorMsiZ paISTnb miTyeZ HMli>

zsi InogCyuresN tOrib Aes ke AaIdiAeL haI sCkuLgi AoInsu seMgT-sagTpgi HbK kya lePtn cxsiNnb miTyeZ HMli>

sCkuL Asi tab lMbi Asisu AHubd koIlas Hargni>

sCkuL Asigi hosteL sanb HOraZ tOrgni>

mtMg cunb mAoZd kClasruMsiZ seMgTnb ASNnb miTyeZ cxgni>

lEzaKn AedCyukesNd ASNnb miTyeZ cxdbg loInn Ae si SudiZmKt sCkuL fgThNsi misNgi mSad sCkuLsiZ seMgTlKpni haInsu mhaKn foZdoKSi>

HOrM Adud gesT Aof Aonr AoIn sruK yardun AedCyukesN ministr ti AEc reDesCyaMn haISi, SuNnaIgi yaIfnbgidmK Afb mhEroI seMgTp haIbsi yaMn tzaIfdb Amni>

paNdM Asigi mSad lEzaKnsu mhEroIsiZgi ASNnb miTyeZ cxli>

sCkuLsiZgi AwaT-Apa haPciNnb yeZsiNgni>

pCraIveT sCkuLgi mhEroIsiZgi pirib SudoZcab kya Asi lEzaKki sCkuLsiZdsu fxhndun AedCyukesNgi lMd yaMn niZHin cxsiNnb hoTndun laKli haInsu mhaKn foZdoKSi>

HOrM Adud mnipur lejisletiv AeseMbCligi sCpikr waI SeMcaNdn pCrsideNT AoIn sruK yaSi>

foresT ministr ti AEc sCyaMkumar, mnipur sCteT pClaNniZ bordki depCyuti ceyrmeN Aes rajeN Amdi mnipur turijM korporesNgi ceyrmeN da. Aes rNjNn gesT Aof Aonr AoIn sruK yaSi>

AmroMd, AedCyukesN (Aes) diparTmeNTn paZHoKp sCkuL fgThNsi misNgi sruK Am AoIn cif ministr AeN bireNn ANdCro Ae sigi mnuZ cNn lEb moIraZpureL haI sCkuLd InogCyuresN HOrM paZHoKSi>

HOrMdud wa zaZldun cif ministr AeN bireNn haISi, sCkuL fgThNsi misN haIbsi lEzaKn ASNnb miTyeZg loInn paISTpni>

zsi sCkuL 5 d InogCyuresN tOgni>

lEzaKki sCkuLsiZ fgThNnb ASNnb miTyeZg loInn HOrM Asi paISTlKpni>

mSa tan AedCyukesNgi lMd ASNnb miTyeZg loInn cxsiNSigni>

ANdCro Ae sigi mnuZ cNn lErib moIraZpureL haI sCkuLd sCkuL fgThNsi misNgi mSad paISTlKlib Asi mhEroIsiZbu seMgTnbni>

Afb waSL lOsiZ kya pidun mhEroIsiZbu Afb sitijN AoIhNnb hoTnb tzaIfde haInsu mhaKn foZdoKSi>

HOrM Adugi tuZd cif ministrn hEzaK haI sCkuL, siZjmE ciZzamSa haI sCkuL, pCrja haI sCkuL Amdi Aes ke AaIdiAeL haI sCkuLd InogCyuresN tOSi>


MAYEK NEWS - 13, FEB 2020