TODAY -

miyaMgi AsaUb Ubdgi rsiyan jrnelisT Amd sirMb mraL hNdoKSCre, pCrotestr 200 roM fagTSCre
Source: Hueiyen News Service

mosko, juN 12 rsiyN AoHoritisiZn dCrg lLloNbgi mraL sidun haUs AeresT tOdun HMlKSib AeNti-krPsN jrnelisT IvaN volunovbu SudKt HadoKtun mzoNd AraNb mAoZd sirib mraL hNdoKkdbni haIn tKsiLlKSib jrnelisT Asibu sOgTpsiZgi AsaUb Ubdgi rsiyN AoHoritisiZn mSoIgi haNngi fireP SxhoZ hoZlKSibg loInn rsiyN pulisn jrnelisT Adud sirib dCrgki mraLsiZ Adu lEbaKpoKp numiTt hNdoKSCre>

cErKsid jrnelisT Ambu AtMnn laNn mraL sibd ceNnrib pulis AofisrsiZbu cEraK pinb moskod paZHoKSib pCrotesT Amd sruK yaSibsiZgi mrKtgi AopojisN politisN AleKsi nvaLni yaUn miAoI 100 heNn fajiNdun HMge haIn rsiyN pulisn yuMskEs numiTt foZdoKSi>

mosko sitigi AofisLsiZgi mrKt cTHrib krPsNgi HOAoZsiZgi mriK cuMb paU pibgidmKt miyaMn Sxnrb msagi chi 36 surb INvestigetiv jrneL IvaN bolunov Asi hOSib sgoLseL numiTt pulisn fajiNSibg loInn dCrg lLloNbgi mraL siSibni>

AmroMd, jrnelisT Asindi pulisn sirib mraL Adu yaSide>

AoHoritisiZbu kCritisaIj tOb rsiyN jrnelisTsiZ kuMja 1990 gi mtMdgi SudoZHib fivM kya mayoKndun laKSi>

rsiyN jrnelisTsiZbu mSoI HbKtugidmKt kihNb, msad AeteK tOdun AsoK-ApN nxhNb Amdi haTpnciZbgi HOAoZ kya cTHri>

rsiyagi INtriyr ministr bCladimir kolokoLsevn haISi mdudi, jrnelisT IvaN golunovn AraNb tOSib haIbgi IvideNs mtiK cab waTpn mrM AoIdun mhaKki mayoKt HaZgTSib kCrimineL kes hNdoKnb AoHoritisiZn wareP lOre>

ministr Asin wafM Asi foZdoKSib mtuZ puZ Sr lErg golunov haUs AeresT tOrMbdgi HadoKSi>

seNtCreL moskod mhaKn pulis sCtesN Amdgi HorKsibd mpaNd lErMb jrnelisT ca kyan mzoNd hraU tyaMb foZdoKSi>

mpuKniZ nuZsibgi mAoZ UTSib golunovan mipuM SudiZmKpu sOgTpgidmKt HagTSi AmsuZ mhaKki HbK mSa tan cTHSigni haIri>

cErKsid yuropiyN yuniyNn midiya fCridMg mri lEnn rsiyad cTHrib HbK HOAoZsiZ hOjiKsu mSa tan nuZnaZniZzaI AoIri haIn foZdoKSCre>


MAYEK NEWS - 13, JUN 2019