TODAY -

puliski pCrmosN Amdi rikCruTmeNTt seL lOb HiZnb hoTnmiNnsi < si AeM
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, jnCyuwari 13 2020 : puliski pCromosN, tCraNsfr postiZ Amdi rikCruTmeNTnciZbd seL lObgi HbK HiZnb hoTnmiNnsi haIn mnipurgi cif ministr noZHoMbM bireNn zsi AhaNb mnipur raIfLski gCraUNd paZHoKsib AeM Aar Amdi AaI Aar bi parsneLsiZgi SoZUP Amdi beLT yeNHoKpgi HOrMd foZdoKSCre>

mnipur pulis diparTmeNTn siNdun paZHoKSib hOrM Adud wa zaZldun cif ministr AeN bireNn haISi, sikCyuriti parsneL haIbsi sCteTsibu zaK-seLlibni>

miyaMgi puNsi AmsuZ lN-HuM zaKlibni>

mSoIgi HbK Asi AESoIn IkaI SuMnb taI>

zsi paZHoKlib HOrM Asisu yaMn mruAoIb HOrM Amni haIn lOI>

pulis pasneLsiZ sijiNngdOrib yuniforM, SoZUP, beLTnciZb kya Asi yaMn kCwaliti lOn pib cxI>

mmaZd lEzaK Asi laKtCrizEgi mtMd lErMb cen sab beLT spClaI tOrMbgi nuZzaItb HOdoK lESibni>

AsiguMb HOdoK Asi HoKhNdnb yaMn kCwaliti lEb SoZUP AmsuZ beLTsiZ heNHoKpni>

sCteT Asigi risorc waTpn paISTniZb kya paISTpd Awab HeZnrbsu AzMb haKt piri>

puliski rikCruTmeNT, pCrmosN AmsuZ tCraNsfr postiZd seL lOdnb hoTnmiNnsi>

msid puMnmKn hoTnmiNnb taI>

yaMn tCraNsprensi AoIb mAoZd kaZloN cuMn cTHb cxI>

pCromosN pibi mtMd kaZloN cuMdb HoKlbsu HbK tOribsiZd yaMn niZhNnb AoIhLli>

juniyrsiZn siniyrsiZ kaLlg pCrmosN piSib mtMd moreL daUN tOdun dCyuti puKniZ cxlKtnbgi mcaK AoIrKp yaI>

AsiguMb kya Asisu niZHin Sxb taI>

pulis parsneLsiZgi pCrmosNnciZb Asi yaMn niZHin paISTp tzaIfde>

pulis parsneLsiZn sijiNngdb yuniforM Amdi SoZUnciZbsiZ sb-sCteNdrd AoIb mAoZd heKt pisiNbgi HOAoZ Asi mtuZd Amuk hNn HoKtnb miTyeZ cxb taI haInsu mhaKn foZdoKSi>

HOrM Adud depCyuti cif ministr waI jykimar, waKs ministr HozaM bisCwajiT, heLH ministr AeL jyNtkumar, si Ae Aef AeNd pi di ministr kraM sCyaM, pi AEc I di ministr losi diSo, fisrij ministr AeN kayisisu sruK yaSi>

HOrM Adud distCriKsiZgi Aes pisiZ AmsuZ si AosiZgi SuTHaZd yuniTsiZgi AoIb beLT, SoZUPnciZb kya yeNHoKSi>


MAYEK NEWS - 14, JAN 2020