TODAY -

chisigi AEc Aes AeL si AegjaMd mhEroI 38664n sruK yargni< kirNkumar
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, febCruwari 13 2020 : laKlib febCruwari 17tgi marc 5 faUb paZHoKkdOrib chi Asigi haI sCkuL liviZ srtifikeT (AEc Aes AeL si) AegjaminesNd nupa mhEroI 19040 AmsuZ nupi mhEroI 19624 puNn mhEroI 38664 n sruK yargni haIn bord Aof sekeNri AedCyukesN mnipur (boseM) gi cCyermeN ti AEc kirNkumarn paUmisiZg Unbd foZdoKSCre>

boseMgi Aofist paUmisiZg Unbd ti AEc kirNkumarn haISi, AegjaminesN seNtr 140d mhEroIsiZn AegjaM Hagni>

seNtrsiZ Asi bord seNtrsiZni>

AEc Aes AeL si AegjaminesN 2020 Asi maI paKn paZHoKnbgidmK suprvaIjiZ Aofisr, AegjaM seNtrgi Aofisr IN-carjsiZ, AesisteNT AofisrsiZ, suprvaIjiZ INvijiletr, fClaIyiZ sCkCwadsiZ seMdun HOraZ tOre>

hNdKki AegjaM Asid ANsr peprsiZd sbjeKTsiZgi watr marKnciZb haPtun heNn mhEroIsiZd SudoZcanbgi HOraZsiZ lOSTli>

AegjaM loIrb mtuZd boseMgi websaITt ANsr kisiZ APlod tOgni>

IvalCyuAesN hOdCrizEgi numiT huMnigi maZAoInn miyaMd kCleM AmsuZ AobjeKsNgi mtM pigni>

mrM cab SudM caZdMnciZb yaUrbdi kCleMsiZ Adu AeKsePT tOgni>

toP teN pojisN Amdi sbjeKTsiZgi marK SCwaIdgi waZbsiZgi sCkeN tOrb ANsr sCkCriPT boseMgi websaITt miyaMgi INtresTt APlod tOgni>

mmaZ chid paZHoKSibguM saINs AmsuZ sosL saINski sbjeKTsiZgi AoIn tozaN tozaNb IvalCyuAeT tOgni>

IvalCyuAesN seNtrsiZd si si ti vi kemera INsCtoL tOgni>

AegjaM Asi mpuZ fan paZHoKnbgidmK siviL sosaIti AorgnaIjesNsiZ Amdi miyaMn sporT tObiyu>

HObaL Ae sid sCkuL Am mE caKSib Adud mhEroIsiZgi AedmiT kardnciZb yaUSib Adugi yeZlg boseMn mSoIgidmMK nOn IsCyu tOnb HOraZ paISTkni>

AEc Aes AeL si AegjaM Hab yabgi chi Asi chi 15 mpuZ farb AoIgdbni>

Adubu hNdKki chi Asid chi 15 sugdb waTlib mhEroI Am AegjaM Habgi SudoZcab fxhNgdOri>

msi AzaZ Adu riMst AeKsparTsiZ yaUn bCreN tesT tOrb mtuZd mhaKki bCreNgi mecCyuriti Adugi mtuZINn fxhNbni>

AEc Aes AeL si AegjaM Asi mpuZ fahNnbgidmK HOraZ kya lOSTle>

mhEroIsiZnsu AraNb paMbE sijiNnbignu>

mhuT siLlg HabnciZb tObignu>

bordki AofisLsiZn kriguMb fab HoKlbdi seNtr Adugi mHKtsu lOSTfM HoKp AeKsNsiZ lOSTkni>

AEc Aes AeL si AegjaM 2020gidmK kNtCroL ruMsu haZdoKle>

knaguMbsiZn kMpCleNTnciZb tOniZb lErbdi paU faUnb yagni>

AegjaminesN Asigi mnuZd bNd, bCloked nTtCrg AejitesNnciZb tObignu haInsu mhaKn mSa tan foZdoKSi>

paUmisiZg UnSib Adud wa zaZldun boseMgi sekCretri meri Homasn haISi, AEc Aes AeL si AegjaM 2020gi forM fiLAP tObgi HbK Asi AoNlaINd cTHE>

AegjaM Asi mpuZ fan paZHoKp yanbgidmK tzaIfdb HOraZsiZ lOSTle>

miyaMnsu sporT pibiyu haInsu mhaKn foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 14, FEB 2020