TODAY -

niZtMb zaKnbgidmK HwaIn poNHa piSCrb AHObsiZ IkaI SuMnSCre AHObsiZgi mfMd IkaI SuMnb UTtun mnipurgi yaIfnb AmTt AoIn hoTnmiNnsi < da. njma hePtula
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AogsT 13 2019 : mnipurgi niZtMb zaKnbgidmk HwaIn poNHa piSCrb AHObsiZgi mfMd mnipur lEzaK, tozaN tozaNb lNnaI luPsiZ, mhEroIsiZ AMdi mpaN lMd coIn SuNdaSSCrb mnipurisiZn IkaI SuMnb UTSCre>

laIAoISCrr AHOb juyraj tikeNdCrjiT, HaZgaL jenreL Anibu bCritiski mayoKt laN hOI haIbgi mraL sijiNdun kaMja 1891 gi AogsT 13d fEdabuZd HOri yaLlg haTSi>

AHObsiZ Asigi kTHoKp Adubu IkaI SuMnb AoIn chi SudiZgi AogsT 13 Asi AHObsiZgi numiT haIn HOrM paZHoKtun laKli>

hNdK chigi AoIn mnipur raIfLski kNtijeNT Amn AHObsiZgi mfMd IkaI SuMnb UTtun jenreL selCyuT pibg loInn lasT posT SoZSi>

noZmE raUNd AhuMsu kaPSi>

tuZd cif ministr AeN bireNn luciZdun koZnuZ mmaZd HaZgaL jenreLgi niZsiZ SuvMd hEkT-lEkT tMSi>

mfM Adudsu mnipur raIfLski kNtijeNT Amn AHObsiZ IkaI SuMnb UTp AoIn jenreL slCyuT piSi>

lasT posT SoZSi>

noZmE raUNd AhuMsu kaPSi>

nuZHiL puZ 3.30 tabd kxla UtCrad mnipuirgi gvrnr da. njma hePtula, cif ministr AeN bireN, ministrsiZ Amdi AeM AeL Ae kyan sruK yadun lE kTSi>

mfM Adudgi bi ti parK haUb kxlegi mniZHxb geTloMd HorKlg bi ti rodt lEb AHObsiZgi niZsiZ yuMbi mSoZd HuZSi>

fEdabuZd lErib AHObsiZgi niZsiZ yuMbi mSoZd gvrnrn luciZdun lE-su kTtun IkaI SuMnb UTSi>

ministrsiZ, AeM AeL AesiZ, kMmisnrsiZ, cif sekCretri Amdi di ji pi yaUn AofiseL kyasu lE-su kTSi>

mnipur raIfLski kNtijeNT Amn jenreL selCyuT pibg loInn lasT posT SoZSi>

noZmE raUNd AhuMsu kaPtun AHObsiZd IkaI SuMnb UTSi>

AHOb jubraj tikeNdCrjiT Amdi HaZgaL jenreL HOri yaLlg haTSib mfM AoIrib fEdabuZd paZHoKSib miyaM tiNb HOrMd cif gesT AoIn sruK yardun mnipurgi gvrnr de. njma hePtulan haISi, AogsT 13 haIbsi puwarigi yaMn mruAoIb numiTni>

numiT Asid AHOb tikeNdCrjiT Amdi HaZgaL jenreLbu bCritissiZnl mSoIgi mHKt laN hOI haIb wafMd HOri yaNdun haTSi>

numiT Adud nirNjN subedar, kjaU Amdi ciraI nagasu mnipur jeL mnuZd HOri yaLlg haTSi>

bCritissiZn mharaj kuLlcNdCr Amdi AtE miAoI 21 su klapanid loI HaSi>

mnipurgi fCridM faItrsiZn HeZnSib Adu AtE fCridM faItrsiZdgi tab nTte>

AHObsiZgi niZsiznb mfM can HMnb seNtCreL gvrNmeNTt tKsiLlibni>

mnipurgi AHObsiZgi mfMd sCteTsigi miyaMg loInn lE-su kTp fxbsi puKniZd ApeNb poKI>

mrMdMgidmK HwaI kTHoKSibni>

mnipurisiZn bCritiski mHKt HeZndun mHOn fn HeZnSibni>

numiTsi laKpd sKSxb Amdi sKSxdb HOna fb AHObsiZbu niZsiZhLli>

mrMdMgi niZ-Sa tMnbgidmK mSoIn kTHoKpg loInn HeZnSibni>

mnipurisiZgi toP toPp HOna fb Amdi kTHoKp Asi puwarid SduMmK lEhOrgni>

maleMgi puwarid AHObsiZgi mrMdM nuZsibgi msK Adu lEhOrgni>

AHObsiZgi mfM IkaI SuMnb UTtun mnipurgi yaIfnbgidmK AmTt AoIn hoTnmiNnsi>

AHObsiZ niZsiZbg loInn AESoI puMnmKn IrMdMgidmK AmTt AoIn HbK tOmiNngdbni>

puwarid hxgTn yeZlubd mnipurgi niZHO mcasiZgi mrKt liZjeL maNndb kya lebdgi bCritissiZn SudoZcab lOrKSib puMnmKn Sxnribni>

puwari AESoIn hoZdoKp yaroI>

bCritiski mHKt HeZnrb mtuZd niZtMb fxlKSibni>

caUSTp purKnbgidmK Ix-tPp lMdM Am AoIhNb cxI>

Ix-tPp AeTmosfiyr Am lErb mtMd caUST HOraZgi HbK yaZn cTp zMgni>

Ix-tPp Amdi caUSTp haIbsi mri lEnE>

21sub chica Asi Aesiyagi chicani haInribni>

mnipurd pCrobCleM kya Am HeZndun laKli>

pCrobCleMsiZ Asi soLb tOnb puNn hoTnb taI>

mnipur Asi nuZzaI-yaIfb sCteT Am AoIhNnb AESoI puMnmKn hoTnmiNnb taI>

tozaN tozaNb furuP kyan puNn SuNdamiNnrib lMdM Asid caUSTp purKnb hoTnb cxI>

mpaZgL kNb sCteT Am AoIhNnbgidmK SeNnbsiZ HadoKtun hoZnb taI>

AedministCresN Amdi miyaM puNn cTmiNngdbni>l AESoI mseLgi mrKt nuZsinb Amdi Ix-tPp purKnb hoTnb taI>

mtM Amd sCteT Asid IknmiK bClokeT toIn tOrMbn caUST HOraZd ApNb pirMmi>

hOjiKti lESidCre>

AHObsiZgi numiTt IkaI SuMnb UTpg loInn Afb mnipur Am purKnb hoTnmiNnrsi haInsu mhaKn foZdoKSi>

HOrM Adud pCrsideNT AoIn sruK yardun mnipurgi cif ministr noZHoMbM bireNn haISi, niZHO mca mseLgi mrKt liZjeL maNndb kya HorKpdgi bCritisn SudoZcab lOrKsib kya puMnmKn Sxlibni>

lMdMsigi niZtMb faUb maZSibni>

Adubu numiT tade haInrib mpaZgL kLlb bCritiski mayoKt lMdMgi HOna frb Ipa IpusiZn HeZnSib kTHoKpgi HOnabu zsigi miroLn IkaI SuMnbg loInn niZsiZli>

Ipa-IpusiZn bCritist sreNdr tOroI haIn HeZnSibni>

HaZgaL jenreL Amdi bir tikeNdCrjiTpu fEdabuZd farsi tOdun haTSibni>I mharj gMvir siZhn chi treT SuNtaKpgi mtMd lOSib HOdaZ niZsiZb tzaIfde>

AHOb Ipa-IpusiZbu IkaI SuMndun laKli>

poroMpaTtgi jeniMs tab lMbi Asi puSCrMba kjaU rod haIn HoNSCre>

riMstgi sij tab lMbi Asi ciraI naga rod haIn HoNSCTe>

ANdmaN nikobard loI HaSib Ipa-IpusiZ Adusu niZsiZli>

ANdmaN nikobr AaIleNdgi mfM Srd lMdMsigi AHObsiZgi AoIn mmiZ HoNniZb kri lEbge haIn seNtCreL gvrNmeNTn hxlKle>

kebineTt SNnrg kna knagi miZ HoNgni haIbdu lePnrg Hargni>

sCteT Asid hOjiK tozaN tozaNb pCrobCleM kya Amsu HoKli>

bebisna misi Asi yaMn nuZzaItb HOdoK Amni>

miyaMd faUrib nuZzaItb AduMmK cP can faUI>

kes Asigi mtaZd hOjiK yaMn kNn HijiLli>

mraL lEbsiZdi AmTt leMn HaroI>

logi AoIb cP cab HbK lOSTlKkni>

je Ae sig wari sanbd bebisnagi hKcaZ ri-posT morteM tOnb haIrKpdgi AmuK hNn posT porteM tOSibni>

sCteT lEzaKki maIkEdgi kes Asi si bi AaId siNnbgi ce ISCre>

si bi AaIn lOb Amdi lOdb haBsi mtM Srdi fxgni>

mrKsid Aes AaI ti seMdun yaMn kNn HijiLlibni>

bNd tObgi mhuTt kri tOsige haIbdu sjesN pibiyu>

misi Asigi mtaZd HigTnb tOsi haIb HbKsiZ Adu lEzaKn AduMmK tari>

tOsi haIb HbKsiZsu tOri>

AHObsiZgi numiT HOrM Asiddi mnipur lEzaKki AofiseLsiZ mpuZ fan sruK yahNniZI>

hirM Asigi mtaZd mmaZdsu SxhNb lESCrbni>

Ipa-IpusiZgi SoZguL lidun Afb lMdM seMnb hoTnsi haInsul mhaKn foZdoKSi>

HOrM Adud ministr, Aem AeL Ae Amdi AofiseL kyasu sruK yaSi>

AHObsiZgi numiT HOrMg mri lEnn cif ministr pulis medL for geleNtri Amdi mnipur cif ministr pulis medL for AaUT sCteNdiZ dibosN tu dCyutigi mna fxgdbsiZgi miZsu laUHoKSi>

mnipur cif ministr pulis medL for geleNtri fxgdbsiZ Adudi, si di Ao IMfaL wesTki Aes AaI guncNdCr cnM, si AaI di (Aes bi) Aes AaI AeMdi triK Ali, si di Ao IMfaL IsT Aes AaI litarNjN, si di Ao IMfaL IsTki jmaNdar AeN bobo, si si pgi Aes AaI somiNHaZ, AaI/Igi Aes AaI pCrdiP nizoMba, AaI dbliyugi Aes AaI humesor, frsT AaI Aar bigi hbiLdar guresor, si si Ao IMfaL wesTki hed kNstebL sCyaMkNhaI, si AaI digi mNwar Ali, sekeNd AeM Aargi raIfLmeN boboI, treTsub AaI Aar bigi parsneL pkasna, si di Aogi Aes AaI ti AEc robiNdCroni>

mnipuir cif ministr pulis medL for AaUT sCteNdiZ dibosN tu dCyuti fxgdbsiZdi mzasub AeM Aargi Ae si seSo, AEc jigi Ae si dobeNdCro, si di Aogi Aes AaI AeL roki, AhuMsub AaI Aar bigi suniLkumar, IMfaL wesTki hed kNstebL Ae tej, truKsub AaI Aar bigi raIfLmeN pi pCreMjiT Amdi mzasub AaI Aar bigi raIfLmeN AeM kenedigi haIri>


MAYEK NEWS - 14, AUG 2019