TODAY -

Aar ti AaI Habd paUSuM pirKp zMdrBe
10 Amdi 11 sub AaI Aar bigi rikrBuTmeNT cuMn paZHoKSibrBa

Source: Hueiyen News Service

IMfaL, sePteMbr 13 2021 : mnipur gvrNmeNTki hoM diparTmeNTki mSad lErib mnipur pulis diparTmeNTki mSad kuMja 2018gi diseMbr 6t paZHoKSib 10sub AmsuZ 11sub INdiya rijarv btaliyN (AaI Aar bi) gi jemadrgi posT 24 Amdi raIfLmeNgi posT 675 lOnbgi HoKSib notifikesN Amgi mtuZINn paZHoKSib rikrBuTmeNT reLligi ritN tesT AegjaminesNd maI paKlKSidrBb raIfLmeNgi keNdideTsiZgi mnuZdgi miAoI 8n raIT tu INformesN (Aar ti AaI) gi SuTHaZd mSoIgi ritN tesT AegjaminesNgi ANsr skBrBiPTsiZ Adu yeZjge haIdun wakTlKp chi AmroM fajiLlKlbsu mSoIn faIL tOSib Aar ti AaI AeplBikesNsiZ Adugi cP cab fxfM HoKp paUSuMsiZ pib zMdn lEre haIri>

rikrBuTmeNT Asid sruK yaSib raIfLmeNgi keNdideTsiZgi mrKtgi mSoIbu ritN tesT AegjaminesN Adugi rijLT laUHorKpd feL AoIre haIrKSib Adubudi mSoI msa msan yajE>

Adubu mtO krMn mSoIbu feL AoIhLlKlibno haIbdugi cP cab mrMsiZ SxdoKnbgidmK paZHoKSrBib rikrBuTmeNT Adubu siNSib diparTmeNTki mri lEnb Aar ti AaIgi paUSuM pigdb AofisLsiZd mSoIgi ANsr skBrBiPsiZ Adugi kopi fxhNbinb haIjSibni>

loInn mri lEnb paUSuMsiZsu hxSibni haIri>

Adubu hoM/pulis diparTmeNTki mri lEnb Aar ti AaIgi paUSuMsiZ pigdb AofisLsiZgi maIkEdgi Aar ti AaI AeplBikaNTsiZn hxSib/taNSib wahxsiZ Amdi mri lEnb dokyBumeNTsiZ Adu kovid peNdmiK mnuZ AoIbn vidiAo kNfreNsiZgi SuTHaZd AoIn wari sarsi haIn AIb ceroL Am pirKSi haIri>

mdugi mtuZd AmuK Aar ti AaIgi mri lEnrib AofisLsiZ Adun vidiAo kNfreNsiZgi SuTHaZd sangdb wari Adu SudoZcadb Sr lEre haIrKtun AtoPp mtM Amd AmuK wari sannb haIrKkni haIn SxhLlKSibdgi AmuK hNn zsi faUb Aar ti AaI AeplBikesNsiZ Adug mri lEnb paUSuM AmTt pirKSidbni haIri>

loInn hirM Asigi mtaZd Aar ti AaI AeplBikesNsiZgi paUSuMsiZ pirKtbdgi mnipur INformesN kMmisNd faIL tOSib AapiL Adugi paUSuMdi hOjiK kMmisNn AapiL Adu SNnSrBb mtuZd mdugi jjmeNT/paUSuMdi rijarv tOdun HMlKli haIri>

Adug AmroMdn faIL tOSib Aar ti AaI AeplBikesNsiZ Adug mri lEnb INtriM AoIb wafM Amdn hOjiK 10 AmsuZ 11 sub AaI Aar bigi rikrBuTmeNTgi prBoses cTHrib mrMn msigidmK paZHoKSib ritN AegjaminesN Adugi cTn-kaZloNsiZgi mtaZd SxhNbdi yagni Adug sruK yaSib keNdideTsiZn msa-msagi paUSuM ce yeZjge haIb wafM Amdi ritN AegjaMd marK SwBaIdgi heNn waZn fxb miAoIsiZgi marK Amdi SwBaIdgi neMb marK fxb miAoIsiZgi marKsiZ Adudi yeZbdi yaSiroI haIb wafM Aar ti AaI AeplBikaNTsiZ AoIrib keNdideTsiZd SxhLlKle haIri>

AaI Aar bi gi rikrBuTmeNT AdugidmK ritN AegjaminesNd maI paKlKSidrBb keNdideTsiZ Adugi mrKtgi mSoIgi paUSuM ce yeZjge haIn Aar ti AaIgi SuTHaZd AeplBikesNsiZ HaSib keNdideT Amn paUce Asid haI, lEzaKki maIkEdgidi zsisu AduMmK HbK lOb mtMd yaMn trBaNpreNsi AoIb mAoZd lOnb hoTngni haIdun laUdun laKli>

kriguMb HbK lObgi prBoses Adud peNdb lErgdi Aar ti AaIgi SuTHaZd AegjaminesN Adugi mtaZd keNdideTsiZn SxniZb wafMsiZ Amdi AegjaminesNgi ce faUb yeZb yagni haISi>

Adubu tseZn AaI Aar bigi tozaN-tozaNb posTsiZd rikrBuTmeNT tOnbgidmK paZHoKSib ritN AegjaminesN Adugi rijLT laUHorKpddi mhaKki miZ yaUrKtrBe>

mrM Adun AESoIn HajSib ritN AegjaminesN Adugi paUSuM ce yeZjge haIn Aar ti AaIgi SuTHaZd wakTlbsu mdugi cPcab paUSuM mtM can fxdb Asi yaMn nuZzaItb faUI>

ritN AegjaminesNgi rijLTt yaUrKp nTtrBg yaUrKtb haIbdun wafM Amni>

Adubu INdiyN kNstityBusNn pirib Aar ti AaIgi raITsiZ lMdM Asigi miyaMd mtM can pibidb Asi krigino haIbsisu AcOb wahx Amni haIri>

mhaKn mSa tan haI, 10sub Amdi 11sub INdiya rijarv btaliyN (AaI Aar bi) gi jemadar Amdi raIfLmeNgi HbK kOb Adugi ritN AegjaminesNgi rijLT laUHoKSrBe>

loInn paZHoKfM HoKlb rikrBuTmeNT Asigi vaIva vosisu paZHoKSrBe>

suPntgi rijLT haIdoKkdb SK zaIre>

Adubu AESoIn HaSib Aar ti AaI faIL Adudi ritN AegjaMgi rijLT heK laKSib mtMd HaSrBbni>

AsuK saZSrBb mtM vaIva faUb loISrBb AESoIn HajSib Aar ti AaIgi cP cab paUSuM fxdb Asi lMdM Asigi nha Am AoIn yaMn nuZzaIjde>

paLlib lEzaK Asin lMdM Asid lErib nhasiZbu magi-magi caNnb HbK pigni, man-man hEjrib siNfMsiZ Adud maZ Han caUSTp zMjnb Amdi mroMdoM lePcb zMnb mteZ tOgni haIrbsu suPngi ciNd SK zaZbg paZSK AoIre>

msin lMdM Asid krPsN AmuKk heNn heNgTlKnbgi AcOb mrM Am AoIrKp yaI>

mrM Adun HbK Am heK lOb mtMd noZm-ninigi mnuZd nTtrBg SudKt AegjaM Adugi drijLT haIdoKhNniZI>

mdun lMdM Asidgi krPsN maZhNb zMb SK nTtn nhasiZd HOna Am pib haIbdu AoIgni haInsu foZdorKSi>


MAYEK NEWS - 14, SEP 2021