TODAY -

'braK, mkCru Aar si si HoZ sab tPHribsi lebr yaMdbnni, lo AeNd Aordrd taIsiNb cuMloI'
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, me 14 2019 : nesnL haIwe nMbr-37 IMfaL-jiri lMbid braK AmsuZ mkCru Aar si si HoZ sabgi HbK tPHribsi lebr msiZ yaMn Hadb Amdi miTyeZ cxb waTpdgini>

lo AeNd Aordrd taIsiNb cuMloI haIn tCraNsporTtr AeNd dCraIvr kaUNsiL (ti di si) gi pCrsideNT AEc rNjiTn foZdoKSCre>

AeM ji AevinCyud lEb ti di sigi Aofist zsi paUmisiZg Unbd AEc rNjiTn haISi, braK AmsuZ mkCrud Aar si si bCrij sabgi HbK Asi yaMn tPHn lEri>

lMbi Asid toIn cTlibsiZn HoZ Asigi pCrogCres yaMn muNn SxI>

caUSCrb HoZ Asi sabgi HbK hOrKp Asid HoZ AnimKt lebr msiZ yaMn sub Ude>

lebr Am AniSK HbK sub UI>

Aar si sigi caUSCrb HoZ Asi sabgi HbKt lebr Ani AhuMSK Ubsin mtO krMn pCrogCres lEgdOribno haIb wafM laKli>

HoZ Asi sabgi HbK cTHb mri lEnbsiZn lo AeNd Aordrn mrM AoIrg HoZ Ani Asi sab tPHbni haIbnciZbgi mAoZd wafM foZdoKp lESi>

HoZ sab tPHrib Asidi lo AeNd Aordrd taIsiNb yaroI>

lebr msiZ waTp Asinni>

nesnL haIwed lEb yaMn mruAoIb HoZ Ani Asi sabgi HbK yaZsiNnb hoTnfM HoKI>

lebr Ani AhuMSKn HbK subndi kEdOnuZd pCrogCres lEb zMloI>

mri lEnbsiZn niZHin miTyeZ cxdun cP cab HbK lOSTfM HoKI>

mnipurgi cif ministrdsu ce Am Idun haIrib HoZ Ani Asi sabgi HbK yaZsiNnb miTyeZ cxbiyu haIb wafM HMb lESi>

nesnL haIwe Asid HbK sub Asi kMpeni Amd siNndun lEribni>

HoZ Asi sCteT Asid poTcE pusiLlKp garisiZ cTnrib yaMn mruAoIb HoZ AoIbn Hun loIsiNnb hoTnfM HoKI>

hOjiK hOjiK gari laNnrib mkCru Amdi braKki veli sspeNsN bCrij Asisu yaMn fivM soKn lEri>

HoZ Ani Asid Harib UbaK Asisu kCwaliti lEtb UbaK AoIbn garisiZ laNHoK laNsiN tObd kaIbgi fivM Heznri>

HoZd hePp yab yaMn kCwaliti lEb UbaKsiZ hePlgdi AsiguMb fivM Asi HeZnroIdbni>

kCwaliti lEb UbaK haPtun HoZ Asi niZHin seMjiNfM HoKI>

seZsiNb waTpn mrM AoIrg fivM soKpgi caZ Asi heNjiLlKpni>

HoZ Asigi nakL Anid haPkdb gardnciZbsu niZHin haPpide>

lMbi Asibu paIrib kMpenigi HbK subgi mAoZ Asi peNniZzaI AoIde>

mmaZd bi Aar Aon paIrizE mtMdsu AsiguMb HOAoZ kya Asi HeZndun laKSCrbni>

hOjiKti bi Aar Ao cTSCre>

HoZ Ani Asi ItT-tTtn UbaKsiZ naNHoKp Amdi fivM cadb mAoZ kya HeZnrib Asi niZHin miTyeZ cxb waTpdgini>

kCwaliti lEb UbaKsiZ sijiNndun seMjiNbg loInn meNteneNs fjn tOrgdi hOjiK lErib fivM Asid krisu lEroI>

AsuK mruAoISCrb HoZ Asid yeZsiNb waTp haIbsi laIbK Hibni>

sCteT Asid sijiNngdb poTlM kya Am lMbi Asidgi tCrKsiZn pusiLlKlibni>

SudoZcadb kya Heznrbsu tzaIfdn gari HOribsiZn poTcE hoNdoK-hoNjiNgi HbK cTHribni>

lMbi Asid poTcE puHoK-pusiN tOrib tCrKsiZn motor vehikL AeKTki cTn-kazloNgi mSad pufM HoKp caz Adu pub tabni>

INdiya puMbgi AoIn cTnrib cTn-kaZloN Asigi mtuZINn sCteTsiZd poTcE pub garisiZn ctnribni>

IMfaL-jiri lMbid poTcE purib garisiZn poT hen luMn pude>

cTn-kazloNgi mSad pub zaKtni>

braK AmsuZ mkCru HoZgi fivM fTte haIn AHiZb kya Amsu HMbgi fivM ctHdun laKli>

lisaZ-siTn cTHrKlib HOAoZ kya Asi yaniZde>

seNtCreL motor vehikL AeKTki mSad cTn-kaZloNsiZ Adu zaKn cTp paMmi>

IMfaL-jiri lMbid lErib yaMn mruAoIb HoZ Ani Asi ItT-tTtn fivM soKpgi Awabsi mayoKndun laKSCrbni>

msi niZHin yeZsiNfM HoKpni>

Aar si si bCrij sarib Asi loIsiLlbdi AsiguMb SudoZcadb kya Asidgisu fgdbni>

hOjiK HoZ saribgi mAoZ Asidi pCrogCres yaMn tPp mrMn Hun loIsiNb zMgni haIbgi Hajb lEte>

mri lEnbsiZn niZHin miTyeZ cxdun targeT tOrib mtMgi mnuZd HoZ Asi loIsiNnb hoTnfM HoKI>

IMfaL-jiri lMbi Asi mnipurd poTcE pusiLlKpgi yaMn mruAoIb lMbisiZgi mnuZd Am AoIribni>

mSL kyagi poTlMsiZ lMbi Asi faUdun purKlibni>

mri lEnbsiZn AsiguMb fivM Asi muNn SNbirg yaribmSE Hun loIsiNnb hoTfM HoKI haInsu foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 15, MAY 2019