TODAY -

yeLhOmisiZ lErizEd nesnL partisiZn rijnL parti muTHTp zMloI< AeM pi pi
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, me 15 2019 : yeLhOmisiZ lErizEd INdiyagi sCteTsiZd nesnL partisiZn rijnL parti muTHTp zMloI haIn AeM AeM pigi vaIs pCrsideNT da. Aes IboMcan pCrest HadorKp ceroL Amn haIri>

ceroL Adun haI, sCteTsiZgi cif ministrn norH IsTt rijnL politikeL partisiZ muTSCrgni haIn midiyad foZdoKSib wafM Adu bi je pi AmsuZ Aar Aes Aeski nuZgi AoIb ApaMb Adu miyaMd foZdoKcbni>

norH IsTt AhaNb rijnL parti AoIn liZSTSib AeM pi pini>

INdiyad AtL bihari bajpayin luciZb AeN di Ae lEzaK Am lESibdusu rijnL parti myaM Am yaUn seMSibni>

hOjiK paLlib bi je pigi nreNdCr modigi lEzaK Asisu rijnL partisiZn sOgTlg seMb lEzaKni>

koZgCresn luciZdun paNSib yu pi Ae lEzaK Adusu rijnL politikeL partisiZ yaUrg seMSibni>

INdiyagi sCteT kyad rijnL politikeL partisiZn lEzaK paIrib mfMsiZdsu nesnL politikeL partisiZn sOgTli>

mnipurd hOjiK bi je pigi lEzaK Asibu luciZlib AeN bireN lEzaK Asisu rijnL politikeL parti AeN bi Aef AmsuZ AeN pi pin sOgTp lEzaKni>

INdiyad hOjiK paZHoKlib 17sub loK svagi miSL Asid nesnL parti koZgCres AmsuZ bi je pi AnimKn siZgL mejoriti kEdOzEdsu fxb zMloI>

bi je pin luciZb lEzaK Am seMb targsu nTtCrg koZgCresn luciZb lEzaK seMb targsu rijnL politikeL partisiZgi AcOb sporT yaUdndi AoIHoKlroIdb wafMni>

INdiyagi sCteTsiZd lErib rijnL politikeL partisiZ AmTt AoIn puNsiNdun Hrd fCrNT lEzaK Am laKp yabgi AoIHoKpsu lEtb nTte>

msid nesnL politikeL partisiZgi sporTsu mHO taI>

bCritis loIlM lEzaKtgi INdiyan niZtMb fxlKp chi 72 sure>

nesnL politikeL partisiZn norH IsT sCteTsiZd lEzaK sasN tOrKpd lmdM Asid mmazEdgi SuNdamiNnrKp yeLhOmisiZbu SaIbuZ-SaIbuZ tahNnb kaZloN yaTtun laKli>

bCritis lEzaKn cTHrMb loIlM lEzaK Adug cP maNnb mAoZd bi je pi AmsuZ koZgCres haIb nesnL parti Anin AnOb mSLgi loIlM lEzaK Am norH IsT sCteTsiZd cTHrKli>

Indiya niZtMb lOrMb mhatCma ganDin, INdiyad lErib miyaMsiZn msa-msan seMjb partisiZn lEzaKcb INdiya Am lEhNgdbni haIb waSLloNd ApuNb zsigi Indiya Asi sagTSibni>

INdiyagi nesnL partisiZgi waSLloNdi AwaZ noZpoKki yeLhOmisiZ INHoKSCrg msiZ yaMlb furuPsiZn SuTliZ Indiya Am seMbgi mxlaN mxfaUnhNnbgi maZloMd cxsiLlKli>

norH IsT sCteTsiZd nesnL parti koCgCresn lEzaK paIrKpd lMdMsid lErib yeLhOmisiZgi ApuNbgi sKtM zaKnb AmsuZ krMb caUST HOraZ paISTSCrbge>

mnipurgi AoIn koZgCres partin lEzaK paIrKpgi SudoLdi kuMja 1953 koZgCreski luciZb pNdiT nehrun mnipurgi numiT huMnigi SoZcTt barmagi pCraIM ministrg mnipurd Unrg kbo tMpaKpu lMdMsigi miyaMgi Ayab yaUdn lMdMsidgi seTtoKlg brmad piHoKSi>

nesnL politikeL partisiZ bi je pi AmsuZ koZgCres Anisi Sennb AmTt lEte>

koZgCresn lEzaK sasN paIrizEd norH IsT sCteTsiZgi mnuZd risors mpuZ fan lEjrib AsaM sCteTpu mpaZgL soNHnbgidmK sCteT mri HoKn HugaISi>

INdiyagi nesnL partisiZgi hOrKfM AoIrib yu pi, mharastCr, gujraT AmsuZ mDCy pCrdespun krigidmK zsifaUb mceT tan HugaIdn HMlib krigino>

mnipurd rijnL parti mnipur pipLs partin paNb mtMd AogsT 13bu AHObsiZgi niZsiZ numiT AmsuZ AepCriL 23bun SoZjoM de haIn sCteT holide Amdi sCteT fxKsN AoIn hOdoKSi>

SoZjoM ded INdiyagi pCrsideNT vi gi giri laKtun AHObsiZgi SuvMd koK noNdun hEkT-lEkT tMb hOhNSib AeM pi pigi seZlb SudoLni>

INdiyagi sCteTsiZd yeLhOmisiZn msa-msagi AaIdeNtiti zaKn hiZb zMlMlibsi rijnL politikeL partisiZn mpaZgL kNn lEbnni haInsu ceroL Adun mSa tari>