TODAY -

kes 19 SK HeZnSrBe
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, jnCyuwari 20 2021 : stBeT Asid kovid-19gi laIna laIcT sNdorKpgi caZ noZm-noZmgi hNHrKpg loInn nOn kes 19SK HeZnSrBe>

kovid-19 kMmN kNtrBoL ruMdgi zsi numidaZwaIrM puZ 5 faUrbgi riporTt yuMfM AoIrg HadorKp ceroL Amn haI, hOSib puZ 24 Asid nupa 12 AmsuZ nupi 7 yaUn jenreL popyBulesNgi miAoI 19 nOn kovid-19 pojitiv AoIb HeZnre>

pojitiv kessiZ Asi riMs 2, jeniMs 5, curacaNdpurd 6, sij hospitaLd 3 AmsuZ bbina daIgnBostBiKst 3 HeZnSibni>

jenreL popyBulesNgi pojitiv AoIrb miAoIsiZ Asigi mnuZd IMfaL wesTtgi 5, IMfaL IsTtgi 2, kKciZdgi 1, caNdeLdgi 1, kaZpoKpidgi 4 AmsuZ curacaNdpurdgi 6 yaUri>

miAoIsiZ Asigi mHO tab medikeLgi ceKsiN HOraZsiZ lOSTSrBe>

nOni HeZnSib kessiZ Asi mnipurgi ApuNb kes msiZ 28,919 sure>

kessiZ Asi jenreL popyBulesNgi 25,500 AmsuZ seNtrBeL sikyBuriti prsneL 3419ni>Adug kes 244n AeKtiv AoIri>

AeKtiv kessiZ Asigi mnuZd jenreL popyBulesNgi miAoi 217 AmsuZ seNtrBeL sikyBuriti prsneL 27 yaUri>

loInn fgTlKpgi caZn cad 97.88 yOre>

hOSib puZ 24 Asid laIna-laIcT Asin mrM AoIrg lESidbgi riporT AmTt lESide>

mnipurgi AoIn laIna-laIcT Asin lEsidb msiZ 367tgi heNdrBi haIri>


MAYEK NEWS - 21, JAN 2021