TODAY -

IMfaLdgi jiribaM faUb puZ 2 fadn yOhNgdOrib trBeN kEdOzE mxfaUngni
nbeMbr 2022 AmsuZ diseMbr 2023d loIsiNnb targeT tOrib AroIb fej Anigi HbKsiZ mpuZ fan loIsiNb zMgdOribrBa

Source: Hueiyen News Service

IMfaL, julaI 20 2021 : IMfaL-jiribaM lMbi (AeN AEc-37) d mfM Anisigi mrKt cTHoK-cTsiN tObd hOjiK yaMdrBbd puZ 8dgi 9 faUb cxlib Asigi mHKt suPntgi puZ 2 fadn ApuNb kilomitr 110 saZgdb jiribaM-tupuL-iMfaL reslwegi lMbi Asigi ApuNb fes mrigi mnuZd AhaNb AmsuZ Anisub fej loIsiLle haIn lOb yargsu waThOrib AhuMsub Amsuz mrisub AroIb fejsiZ Asigi loIsiNnbgidmK HMlKlib targeT Asigi mnuZd mpuZ fan loIsiNb zMgdOribrBa haIbgi wahx HorKle>

wahx Asi hOjiK stBeT Asidsu kovid-19 peNdmiKki sekeNd wevki SM HeZlb cEHeZ mayoKnb AmsuZ laIna Asigi mayoKt AkNb HbKsiZ lOSTlKpgi mnuZ cNn krfyBu/toteL krfyBu Admi knteNmeNT/maIkrBo kNteNmeNT joNnciZbgi AHiZbsiZ HMlKlib Asidgi HorKpni>

laIna Asibu mayoKnnbgidmK mnipur gvrNmeNTki maIkEdgi Ha Asigi 18dgi stBeT ApuMbd numiT 10nigi toteL krfyBugi AHiZb HMjiNSrBbsu zraZ HorKSib cif sekrBetrigi ceroL Amdgi reLwe prBojeKTk mri lEnb HbK HOrMsiZdi koMHoKkni haIrKSi>

AduM AoInmK hOjiK reLwegi lMbi Asigi mHO tab HbKsiZ loIsiNnbgidmK tozaN tozaNb AejeNsi 20 heNbgi siNmisiZn reLwe laIN Asigi mfM 60 heNbd surKlib HbKsiZ Asid siNmisiZn HbK subd ApNb pidrBbsu mAoIgi HbKt mHO tab poTlMsiZ puHoK pusiN tObddi SudoZcadb mayoKnrKkdrBa haIbgi wafM HorKle>

gvrNmeNTki maIkEdgi koMHorKlgsu HbKsiZ Asi AeNgej tOrKp lokL lebrsiZdi mSoIgi mfMsiZd kNteNmeNT joNnciZb laUHorKlgdi tzaIfdn HbK lePpgi fivMd lEre haIri>

ApuNb kilomitr 110 saZgdb jiribaMl-tupuL-IMfaL reL lMbi Asi mtuP mri HoKn SaIdoKlg seMgT sagTpgi HbK hOrKSibni>

AhaNb surKt kilomitr 11.8 saZlib fej waNgi mnuZ cNn jiribaMgin vxgaIcuZpo faUbgini>

Anisub fejgi sruKn vxgaIcuZpodgin SoZsaZ faubgi kilomitr 44 saZbgi sruKni Adug AhuMsub fejn SoZsaZdgin tupuL faUb kilomitr 29gi surKni Adug AroIb reLwe laIN Asigi mrisub fejgi sruKn tupuLdgin IMfaL faUbgi kilomitr 26 saZb lMbigi sruKni>

tozaN-tozaNb porsN mri Asigi mnuZd yaMn zNn jiribaMdgin vxgaIcuZpo faUbgi kilomitr 11.8 SKtmK saZb AhaNb fejgi HbK HOrMsiZdi mpuZ faN loIsiNb zMdun marc, 2017t kMmisN tOSrBbni>

Adubu Anisub fegi mnuZ cLlib vxgaIcuZpodgin SoZsaZ faUbgi kilomitr 44gi sruK Asidi hOSib juN Hadgi hOdun Ha 8 faUbgi mnuZd loIsiNnb paNdM HMlibni>

mrK Asid reLwe laIN Asigi trBKT liZkiZgi HbKT guwahti haI korT AHiZb HMdun mtM Srsu lePlub lESrBe>

Adubu korT Asigi AHiZb Adu cTnhNdn HMSibdgi AmuK hNn paISTp hOrKSibni>

hOjiK laKlib wafMdi Anisub fejgi kilomitr 44 saZbgi reL lMbi Asigi trBKT liZkiZgi HbK Asi loIsiNgni haIdun targeT tOrib Ha 8 Asigi mnuzdgi juN Ha hOSrBb mtuZ hOjiK julaIgi HaSaI heNjiLlKlbsu mtMAsigi mnuZd mpuZ fan loIsiNb zMSrBe haIdun lOrgsu mHxgi chi 2022gi nbeMbr AmsuZ 2023gi diseMbr Had mHx siTn loIsiNgni haIdun targeT tOrib fej HrBi Amsuz forgi SoZsaZdgin tupuL faUbgi kilomitr 29gi sruK AmsuZ tupuLdgin AmuK IMfaL yOrKp faUdbgi kilomitr 26ki AroIb fej nMbr 4gi HbKsiZ Asi norH IsT frBNtiyr reLwegi maIkedgi HMlib targeT Asigi mnuZd mpuZ fan loIsiNb zMgdOribrBa haIbsini>

AmroMd, guwahatigi maligaUNd AeN Aef reLwegi lErib Aofiski jenreL menejr (kNstrBKsN) ge maIkEdgi mtM Srgi mmaZd fozdoKSib wafM Amd mmaZgi kuMja 2020-21gi mnuZd AeN Aef reLwen paISTSib reLwegi lMbi seMbgi siZgL prBojeKTsizgi mnuzdgi SwaBIdgi heNn seL cxb prBojeKT Asi jiribaM-tupuL-IMfaL faUbgi HbK Asin AoISi haIri>

pNb yabdi, haIrib reL lMbi Asigidmk AhaNbd Aelod tOSib bdjeTki seNfM Asi lupa krBor 800ni>Adubu mamZgi senb chi SKtd seMfM HoKp fej Srgi HbKsiZ IhiZ hiZdun lErgsu lupa krBor 899.76 yOn cxSrBbni haIri>


MAYEK NEWS - 21, JUL 2021