TODAY -

IMfaL myoLgi yadCrb tCrafiK signeL laITsiZ lEteZgi HMb AoIrbsu miyaMn yeZniZdCre
tCrafiK pulis diparTmeNTsiZn AkKnb mtM meNteN tOdun kNtCroL tOdbn AcT-AAoKsiZd SM HeZn SudoZcadb mayoKnhLle

Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 23 2021 :
da. SaIdeM AHOb

chi Srgi mmaZdgi chi SudiZgi paZHorKSib mnipurgi SCwaIdgi caUb kuMmEsiZgi mnuZd Am AoIrib mnipur szaI festibeL mmaZgi chidgi hOrdun hNdKki chi faUb kovid peNdmiKn mrM AoIrdun Hxn-Hxnn paZHorKtb AmsuZ IMfaLgi mru AoIb lMloZ AhuM/mri faZb mfMsiZd lErib tCrafiK AaIleNdsiZgi mnaKt HMb tCrafiK laITsiZ msagi sijiNnfM HoKp mtM yOdCrizEd yarKtbgi mtaZd lEzaKn ceNnbsiZgi mHKt AkNb cEraK lOSTkni haIdun mEhuM moroK piSCrgsu suru-surud loIsiNSibnsu AoIgdOribCra haIrdun hOjiK IMfaL mnuZgi tCrafiK AaIleNdsiZgi tCrafiK laITsiZ AmTt yadbdgi cTHoK cTsiN tOrib miyaMd SudoZcadb kya mayoKnhLle haIn maIkE kyadgi foZdoKnrKli>

piKlbsu noZm-noZmgi misiZ AmsuZ gari heNgTlKlib mnipurgi kepiteL siti AoIrib IMfaL sitibu sCmarT siti Am AoIhNbgi mxlaN hOjiK faUb mxfaUndCrizE cErK Asid hOjiK IMfaLgi tozaN-tozaNb lMbisiZd lErib tCrafiK sigCneL laIT puMnmK hOSib Ha Srdgi mHO niZHin tOdbn cTHoK-cTsiN tOrib miAoIsiZd caUn SudoZcadb kya mayoKnre>

mnipurd kuMja 2011d tCrafiK sigCneL laIT niZHin mHO tOb hOrKSibni>

Adubu Ha Sr SK mHO tOrb mtuZd AduMmK tCrafiK sigCneL laITsiZ yadbgi HOAoZ lEbaK miyaMn HeZndun laKSi>

hOjiK IMfaL mnuZgi lMbisiZd numiT SudiZgi cTHoK cTsiN tObd SudoZcadb kya mayoKnrib Amdi AHu-AkaIgi HbKsiZ nxnrKtbdgi SoIsaUnrb miyaMn paUce Asid foZdorKSibd, hOjiK IMfaL mnuZgi tozaN-tozaNb mfMsiZd hOSib Ha Srdgi mHO tOdn lErib tCrafiK sigCneL laITsiZ Asi kriguMb chi Asigi AoIn szaI festibeL paZHoKlMlbdi mi SCwaIdgi ciNb mtM AoIgdbn tCrafiK sigCneL laITsiZ seMjiLlMlgdbni>

laIbK Hibdi kovid-19 peNdmiK mayoKnrKSibn szaI festibeL paZHoKpd SudoZcadbdgi chi Asigi AoInsu szaI festibeL paZHoKtCre>

Adubu suPntgi szaI festibeLd sruK yab laKp mpaNgi miyaMd UTnnb HMb tCrafiK sigCneL laIT AoIrbdi HMdbn heNn fgni>

lEzaKki maIkEdgi min ciKn-caInb zMdn ciLlib Amdi AcOb-mca gari kyan SurK haZdn cTlib IMfaLgi lMbisiZd miyaMn cTHoK-cTsiN tObd SudoZcanbni haIdun HMb AoIrgdi tCrafiK sigCneL laITsiZ Asi AHub mtMd seMjiNgdbni>

garisiZbu tCrafiK pulis prsneLsiZn kNtCroL tOb mtMd nakL Amdgi laKp garisiZ AkKnb miniT/sekeNd Srgi mnuZd caZ cP maNn HadoKSigdbdu garisiZ laKp loIb zaIdun gari HadoKpn AtoPp lMbigi nakLsiZd gari cTSib zaIbd Awab AoIre haInsu foZdorKli>

paUce Asin hOSib Ha Srdgi IMfaLgi tozaN tozaNb tCrafiK AaIleNdsiZd HMlib tCrafiK sigCneL laITsiZ yadn lErib Asigi mtaZd IMfaLgi tCrafiK regCyulesNbu yeZsiLlib AofisL Srg wari sanrubd mSoIn haI, IMfaLgi AkoIbd lErib tCrafiK sigCneL laITsiZ Asigi kNtCroL lEzaKki tCraNsporT diparTmeNTn tObni>

IMfaLd INstoL tOdun HMlib tCrafiK sigCneL laITsiZ Asi sikNdrbadt bej tOb kMpni sN teKnolojig taId AP tOrg chi-chigi koNtCreL besist ripeyriZ tObgi HbK tOdun laKpni>

kMpni Asigi AoIb lokL AeNjiniyr Amdi lE>

lokL AeNjiyr Adun mtM-mtMgi AoIn yarKtb IMfaLgi tozaN-tozaNb jxKNsiZd lErib tCfafiK sigCneL laITsiZ Adugi mtaZd riporT tOrb mtuZd tCrafiK regCyulesNgi miAoIsiZg joINT INspeKsN tOrb mtuZd kri mrMn yadbno Amdi kdaId yadbno haIbdu tCraNsporT diparTmeNTt AmuK riporT piSTli>

lokL AeNjiniyrnsu kMpnid haIfM HoKp wafMsiZ AdumK haIdun laKI>

Adubu hOjiK IMfaLd INstoL tOrib tCrafiK sigCneL laITsiZ Asi Arib AmsuZ mtMg candCrb AoIb mrMn toIn yarKtbgi mrM Amsu AoIri>

Adubu AnOb teKnolojigii tCrafiK sigCneL laITsiZ seMgTnb Amdi INstoL tOnb HbK lOSTli haIndi foZdorKSi>

hirM ASigi mtaZd mSa tan tCraNsporT diparTmeNTki AofisLsiZg wari sarubd mSoIn paUce Asid haI, IMfaL mnuZd hOjiK tCrafiK sigCneL laITsiZ yadn lErib Asi difxK tObdi nTte>

sCmarT siti polisigi mSad tCrafiK kNtCroL ruMgi AofisLsiZg puNn mhud diparTmeNTki mSad AnOb teKnolojin ripCles tOnb hoTnbd SudoZcadb Sr lEbdgi IMfaL mnuZgi tCrafiK sigCneLlaITsiZ Asi mHO tOdn lEbni haIn foZdorKSi>

miyaMn foZdorKlibn IMfaL mnuZgi tCrafiK sigCneL laITSiZbu AnOb teKnoloji haPnb HOraZ tObd Ha kya cxSigdge haIbsini>

kriguMb mahud diparTmeNTn Amdi tCraNsporT diparTmeNTn miyaMgi SudoZcanbni haIdun IMfaL mnuZgi tCrafiK sigCneL laITsiZ AnOb teKnoloji sijiNndun INstoL tOnbgi HbK tOrbsu miyaMn mtM ka heNn cxmLle Amdi miyaMn mayoKnrib SudoZcasbiZ Asi koKnb AtoPp paMbE Am HMbirMlgdi yaMn fjn AorgnaIj tOb haIbdu AoIrMgdbni haIbsini>


MAYEK NEWS - 24, NOV 2021