TODAY -

lM lEb-yoNbd revenCyu ministrn ceyrmeN AoIb
kMmitigi Ayab lOgdbni haIb Aordr celeNj tOrKle

Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 26 2021
haI korT Aof mnipurgi cif jstisn luciZb beNcn nbeMbr 15 faUbd paUSuM pirKkdb notis gvrNmeNTt piSCre
* miyaMd mrM cadn hrasmeNT pibni
* gvrNmeNTki ILligeL AoIb HOAoZni
* fNdameNteL raITs vaIAoleT tObni


mnipur gvrNmeNTn sCteT Asigi miyaMn lM AmsuZ pCroprti (leNd AeNd pCroprti) lEb-yoNb AmsuZ fifT AoIn pinb (seL, prcej AeNd gifT) tObgi HbKpu mtM saZn rejistCresN tOb yahNdn HMlKlb mtuZd AHiZb Adu lOHoKle haIrKlbsu haIrib miyaMgi leNd AmsuZ pCroprti tCraNjeKsN tOnbgi rejistCresN tObgi HbKt kNdisN AhuM HMjiLlKSibg loInn HbK Adud lEzaKsigi lo ministr AmsuZ AegCrikLcr ministrn meMbrsiZ AoIb Aedug revenCyu ministrn ceyrprsN AoIb kebineT sb kMmiti Amgi Ayab yaUdCrbdi yaroI haIbgi Aordr Adu haI korT Aof mnipurd celeNj tOrKle>

mnipur mnuZd leNd AmsuZ pCroprti seL, prcej AmsuZ figTnciZb tObgi rejistCresN tOb yaroI haIdun AHiZb HMlKSibdu gvrNmeNT Aof mnipurgi sekCretriAeT: revenCyu diparTmeNTn jnCyuwari 10, 2020d HoKSib Aofis memoreNdM Amgi mtuZINnni>

haIrib Aordr Asigi mtuZINn numiT Adudgi lM AmsuZ pCroprti lEb-yoNb AmsuZ gifT AoIn pinbgi mri lEnb tCraNjeKsNgi rejistCresN HiZjiNdun HMlKSibni>

Adubu sekCretriAeT: revenCyu diparTmeNTki maIkEdgi depCyuti sekCretri (revenCyu) AeL fiTcNdCrn cTlib chi Asigi julaI 7t HoKSib Aofis memoreNdM (nMbr 16/16/2019-Aar-seL did) gi mtuZINn jnCyuwari 10, 2020dgi rejistCresN tObd AHiZb HMlKSib Aofis memoreNdM Adugi teMprri sspeNsN Adu lOHoKle haIn SxhLlKSibni>

AduM AoInmK, HMlKSib AHiZb Adu lOHoKle haIrgsu lM AmsuZ pCroprti lEb-yoNbgi HbKnciZbgi rejistCresN tOb mtMddi tzaIfdn kNdisN AhuM HbKt AoNHoKlb mtuZd Ayab pigni haIdun SxhLlKSibni>

depCyuti sekCretri (revenCyu)gi Aofis memoreNdM Adun haIbgi mtuZINn leNd AmsuZ pCroprti lEb-yoNbgi HbK Asi mnipurd lErib prmeneNT resideNTsiZgi mnuZD SKt tOgdbni haIri>

Adug sCteT Asigi prmeneNT resideNT AoIjrib miAoIsiZn haIrib HbK Asi tOb mtMd mSoIgi mri lEnb distCriKT mejistCreTn IsCyu tOb prmeneNT resideNT srtifikeT (pi Aar si) puHoKkdbni haIbsini>

haIrib srtifikeT Asi lM nTtCrg pCroprti Adubu lEgdOrib miAoI Adugi maIkEd AoIgdbni haIri>

Adug Anisub kNdisNn lEgdOrib miAoI AdugidmK mri lEnb distCriKT mejistCreTki SuTHaZd pulis verifikesN paZHoKkdbni>

Adug lM nTtCrg pCroprti lEgdOrib miAoI Adun sijiNngdOrib seNfM Adu kdaIdgi laKpno haIbsigi mtaZd INkCwari tOgdbni AmsuZ mhaKki mtaZd kCrimineL AeNtisideNTsiZ lEbCra haIbdusu INkCwari tOgdbni haIbsini>

AhuMsub kNdisNn lM nTtCrg pCroprti lEb-yoNb tOnbgi rejistCresN tObgi HbK Asi mnipur lEzaKki lo ministr AmsuZ AegCrikLcr ministrn meMbrsiZ AoIb Adug revenCyu ministrn ceyrprsN AoIb kebineT sb kMmiti Amn Ayab pigdbni haIbsini>

AduM AoInmK mtM kuIn lM lEb-yoNbgi mtaZd paZHoKfM HoKp rejistCresNgi HbKsiZ HiZjiNdun HMlKlb mtuZ AHiZb Adu lOHoKSCrbsu mnipur lEzaKki revenCyu diparTmeNTki maIkEdgi HorKlib Aofis memoreNdM Asid yaUrib AhuMsub kNdisN Asin lM AmsuZ pCroprti lEb/yoNbg mri lEnrib miAoIsiZd mrM cadn hrasmeNT pire>

gvrNmeNTki maIkEdgi lOSTlKlib HbK Asi ILligeL AoIb HOAoZni AmsuZ kNstitCyusNN Aof INdiyagi AartikL 14, 19 AmsuZ 21nciZbn pirib fNdameNteL raITsiZ vaIAoleT tOdun SoZgaUnbni haIbsini>

mrM Asin julaI 7, 2021d sekCretriAeT: revenCyu diparTmeNTki depCyuti sekCretri Amn HorKlib Aofis memoreNdM Asi haI korT Aof mnipurn kCwas tOdun cTnhNbignu haIdun siviL riT pitisN Am pbCliK INtresT litigesN (pi AaI AeL) AoIn faIL tOrKSibni>

revenCyu diparTmeNTki Aofis memoreNdM Asibu celeNj tOrKlib pitisCnr Adun koZb UceKkoNdgi moIraZHeM snajaUb (48) ApoKp AeM biDu kOI>

mhaK mnipurgi lo pCrKtisCnr Amsu AoIrib AedvokeTni>

mhaKki pitisN Asigi respoNdeNTSiZn mnipur gvrNmeNTki maIkEdgi cif sekCretri, kMmisCnr (revenCyu) AmsuZ seTtLmeNT Aof leNd rekords, mnipurgi direKtrni>

pitisCnrn mSa tan korTt wakTlibn mnipur gvrNmeNTki maIkEdgi cTHrKlib HOAoZ Asi AduzE lEbaK Asigi AepeKs korT AoIrib supCriM korT Aof INdiyan frtilaIjr korporesN kaZgoN yuniyN, siNdCri vrses yuniyN Aof INdiya AeNd Adrs AmsuZ 'pipLs yuniyN for demokCretiK raITs AeNd Adrs vrses yuniyN Aof INdiya' gi tozaN tozaNb kessiZ Asig mri lEnn supCriM korT Aof INdiyan piSib AobjarvesNsiZ Adugisu mayoKtni>

Aordr Asin laIrb AmsuZ krisu Sxjdb nTtCrg seL HuMgi lMd soTHrb msiZ yaMlb miyaMgi kNstitCyusneL AmsuuZ ligeL raITsiZ vaIAoleT tObni haIb wafMsu foZdorKli>

loInn mnipur gvrNmeNTki revenCyu diparTmeNTki maIkEdgi cTHrKlib HOAoZ Asigi ILligeliti, IresCneliti AmsuZ pCrosidCyureL IMpCropCraItigi mtaZd judisL rivCyu Am haI korT Aof mnipurn tOhNbifM HoKI haIbsini>

Adug msamKsu AedvokeT AoIrib pitisCnr Asin faIL tOrKlib pitisN Asigi AroIb wayeL korTn pidCrizEgi mnuZd depCyuti sekCretri (vevenCyu) n julaI 7, 2021d HoKSib Aofis memoreNdM Asid yaUrib lo ministr AmsuZ AegCrikLcr ministrn meMbrsiZ AoIb Adug revenCyu ministrn ceyrprsN AoIb kebineT sb kMmitigi Ayab yaUdCrbdi lM AmsuZ pCroprti lEb-yoNbgi rejistCresN tOb yaroI haIrib wafMsi cTnhNdn HMbiyu haIbsini>

meTtr Asi zraZ haI korT Aof mnipurgi cif jstisn luciZb divijN beNc Amgi koj lisTki AaIteM nMbr 1d lisT tOSCre>

korTn meTtr Asi lOSTlKpd pitisCnrgi maIkEdgi siniyr kaUNseL namEraKpM joteNdCro AmsuZ kaUNseL murtaja AhMmdn lePSi>

korTn pitisCnrgi maIkEd lePSib kaUNseL Anigi sbmisNsiZ tarb mtuZd kes Asigi gvrNmeNT respoNdeNT AhuMmKt mHx Hagi 15 faUbgi mnuZd paUSuM pirKkdb notissiZ IsCyu tOSi>


MAYEK NEWS - 27, OCT 2021