TODAY -

AhLsiZ pojitiv AoIbdgi naItoM tahOrb AzaZsiZgidmK paU pibirKU
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, me 08 2021 : mnipurdsu kovid-19gi Anisub laIcTki cEHeZ mayoKnrKpsid knaguMbgi ImuZsiZd lErib AzaZsiZgi mma AmsuZ mpasiZ laIna Asin pojitiv AoIrKpdgi AzaZsiZ Adubu naItoM tahLlMbgi HOdoKsiZ HorKlbdi mSoIbu jubenaIL jstis (keyr AeNd pCroteKsN) Aof ciLdCreN AeKT, 2015gi pCrosijrsiZgi mtuZINn mSoId tzaIfdn cxb keyr AmsuZ pCroteKsN pibigdbni haIrdun AsiguMb SudoZcadbsiZ mayoKnrb AzaZsiZgidmK caILd laIN heLP laIN nMbr 1098d lOSTfM HoKp HbK HOrMsiZgidmK paU pibirKU haIri>

wafM Asi IMfaLgi norH Ae Ao sigi haNngi haI korT kMpCleKst lErib mnipur kMmisN for pCroteKsN Aof caILd raITski ceyrprsN mnibabu furaIlaITpMn zsi HorKSib pbCliK notis Amd foZdorKsibni>

ceroL Asin haI, knaguMb AzaZsiZgi mrKtgi mSoIgi ImuZgi sporT fxlKtbgi SudoZcadbsiZ mayoKnrKlbdi mSoIgi fxfM HoKlib keyr AmsuZ pCroteKsNgi caZ Adu yaMdCrbd mSoId pibinb AeKT Asin SxhNdun lEri>

AsiguMb SudoZHib AmsuZ Awab fivM Asiddi msibu mayoKnrKp AzaZsiZgidmK yaIf HOraZgi HbKsiZ mru AoIbni SNdun paISTkdbni haIri>

mrM Asin knaguMb lNnaI miAoI nTtCrg luPsiZn kovid-19gi mtM Asid mma-mpag laPHoKnrb nTtCrg huNdoKpirMlb AzaZsiZ HeZnrbdi caILd laINgi heLP laIN nMbr Asid paU pibirKkdbni>

AzaZsiZ Adun mayoKnrKp SudoZcadb puMnmK mnipur pCroteKsN Aof caILd raITst msigi ImeL-mcpcrmanipur@gmail.com nTtCrg mobaIL telifoN nMbr 9863265954 (Aar ke sumitCra, meMbr) AmsuZ 8132036601 (ke AEc jiteNdCr, meMbr)d paU pibirKU haIri>


MAYEK NEWS - 09, MAY 2021