TODAY -

laZgoL rijrv foresT Aeriyad sajiLlMb dukaN 13 AmsuZ yuM 1 sidoKSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, julaI 09 2019 : mnipur lEzaKn sCteTsid lErib foresT AeriyasiZ zaK seNdun HMnbgidmK paISTlKp HOraZ Am AoIn IMfaL wesT distCriKTki mnuZ cNb laZgoL rijrv foresT Aeriyagi sruK AoIrib truZ SuLgi Aoto riKto parkiZ mnaKt lon yadb mAoZd sajiLlMb dukaN 13 AmsuZ yuM Am sidoKSCre>

mnipur foresT ruLs, 1971 gi mSad IMfaL wesT distCriKT AedministCresNgi AofisLsiZ, pulis Amdi foresT diparTmeNT AofisLsiZn laZgoL rijrv foresT Aeriyad sajiLlMb dukaN 13 Amdi yuM Am Adu sidoKSibni>

HOdoK HoKfMdgi fxb paUn haI zsi AyuK puZ 7.30 tab mtMd foresT diparTmeNTki AofisLsiZ Amdi IMfaL wesT distCriKT pulis AofisrsiZ yaUn laZgoL truZ lMbigi AwaZ Hxb foresT Aeriyad nOn dukaNsiZ Amdi yuM sajiLlib Adu tKHoKnnb mfM Adud laKSi>

mtM Adud SNjasiZnsu dukaNsiZ Amdi yuM Adu sidoKp yaroI haIn pCrotesT tOSi>

foresT Amdi puliski maIkEdgidi AyuKki puZ 10.30 faUbgi mnuZd poT-cEsiZ lOHoKU Amdi mfM Adud sarib dukaN Amdi yuM lOHoKnb SxhNSi>

Adubu poT-cE Sr lOHoKSCrg Srn lOHoKtn lEhOSi>

mdudgi pulisn mfM Adud sCkabetr Am purKtun foresT Aeriyad sajiLlib dukaNsiZ Amdi yuM Adu tKSaInb hoTnSi>

SuNjasiZnsu dukaNsiZ Amdi yuM sidoKp laKpsiZ Adu HiZnnb yaMn kNn hoTnSi>

AduMmKpu pulisn niZHin zaK seLlg foresT Aeriyad sajiLlMb gCrosri dukaN 3, hoteL 1, miT dukaN 1, mna-msiZgi poTlMsiZ yoNb dukaN 4, sekeNd heNdgi firoLsiZ yoNb dukaN 3, paN dukaN 1 Amdi yuM 1 sidoKSi>

seNtCreL foresT divijNgi divijneL foresT Aofisr Aar ke AmrjiTn foZdorKpd laZgoL rijrv foresT Aeriyad nOn dukaN Amdi yuM kya sajiLlKlib Adu maZjOnn lOHoKnb SxhNSCrbsu lOHoKtn lEbdgi tzaIfdn zsi foresT diparTmeNTn pulisk loInn dukaNsiZ Amdi yuM Adu tzaIfdn lOHoKSibni>

hOSib juNgi 17 t foresTki di Aef Aon mfM Asid dukaN yuM sajiLlibsiZ Asigi mtaZd mNtCripuSCrid lEb foresTki di Aef Ao Aofist laKnb SxhNSi>

Adubu kna AmTt laKSide>

juNgi 25 d AmuK laKtbgi mrM pirKnb SxhLlKlbsu paUSuM AmTt pirKSide haIri>

Ha Asigi 5 d laZgoL rijrv foresT Aeriyad sagTlibsiZ Adu vekeT tOnb AmuKksu SxhNSi>

Adubu SuNjasiZn HbK AoIn AmTt paZHoKtbdgi AroIb AoIn zsi AyuKki puZ 7.30 faUbgi mnuZd lOHoKnb mri lEnbsiZd SxhNSCrbsu lOHorKtbdgi foresT AofisLsiZ Amdi pulisn dukaNsiZ Amdi yuM Adu sidoKSibni haInsu mhaKn foZdorKSi>

mfM Adud mna-msiZ yoLlibi AHoMn goLmE (43) kObi nupi Amn foZdorKpd mhaK mpuroIb kaInrb mtuZd piKlib mca 2 g laZgoL truZ SuLd mna-msiZgi dukaN mca Am fMlg ImuZ-mnuZ pubt nTtn mcasiZsu laIriK-laIsu tMhLlibni>

zsi mhaKki dukaN mca Adu HugaISCrbnina mhaK lEfM cafM lEtbn Awab mayoKnre>

mmagi Awab Adi dukaN HugaISibdgi lEfM-cafM lEtbn AzaZ 2 Adusu zsi laIriK tMb cTSidCre>

mayoKnrib SudoZcadb Asi koKhNnnbgidmK lEzaKki miTyeZ cxbinnb mhaKn cif ministrgi puKniZsu ciZsiLlKSi>


MAYEK NEWS - 10, JUL 2019