TODAY -

tCripurad nupa Amn mcasiZgi mmaZd mhaKki loInbi Amdi mneMboK haTSCre
Source: Hueiyen News Service

Agrtala, jnCyuwari 12 2021 (AejeNsi) : tCripuragi mnuZ cNb DlaI distCriKTki AMbasad msagi chi 45 roM surb nupa Amn hOSib niZHOkab numiTt mhaKki mca Anigi mmaZd loInbi nupi Amdi mneMboK haTSCre haIri>

hirM Asig mri lEnn pulisn foZdorKpd nraIyN dasn mhaKki nupi jya das (38) AmsuZ nupi Adugi mma mhaKkin mneMboK kjoli sahi (55)bu mciN tuMb poTsK Amn HiNdun haTSibni>

nupi AnimK HOdoK HoKfMd SudKt siSi haIri>

Agrtala mCyunisipaL korporesNd HbK tOb nraIyNn ImuZd nupi Amdi mneMBoK haTSibgi mrM cP can Sxbdi zMdCri>

jya mmag loInn nraIyN daski myuMd Ha Srgi mmaZdgi lErKpni>

nupi myuMd Ira Sr lEbdgi nraIyN daski myuMd mneMboK lErKSCrb mtuZ ImuZ Adud STn cEnb HoKpgi paU lEte>

HOdoK Adud ceNnrib nraIyN das pulisn fare>

mfM Adudgi pulisn nraIyN daspu puNdun cTnb hoTnbd miyaMn lMbi HiZbg loInn mihaTp das pub yaroI miyaMd siNngdbnni haIb SoLlaU kya laUSi>

tuZd puliski AheNb fors laKlb mtuZ nraIyN das miyaM mrKtgi puHoKtun pulis sCtesNd puSi>

mhaKki mHKt pulisn kes Am rejistr tOSCre Amdi HOdoKtug mri lEnn wahx paUhxgi HbK cTHb hOSCre>


MAYEK NEWS - 13, JAN 2021