TODAY -

HaZ-ta for sCpesL ceNj HabuM paZHoKlgni
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 12 2021 : Ha Asigi 16tgi hOrdun mHx Hagi 15 faUb HabuM Am cuPn HaZ-ta for sCpesL ceNj haIb HiMd tozaN tozaNb HOrMsiZ paZHoKlgni haIn kimaKski pCrsideNT AeN AjiTkumarn foZdoKSCre>

zsi konuZ mmaZd lEb kxlE INdijins marsiAeL AarTs AeNd kLcreL sosaItigi sxleNd paZHoKSib paUmisiZg Unbgi HOrM Amd mhaKn wafM Asi foZdoKSibg loInn mSa tan haI, HaZ-tagi HabuM Asi tozaN tozaNb HOrMsiZn mpuZ AoIdun paZHoKkdbni>

HOrMsiZ Asigi mnuZd lu-naNn HMnb siT-seZb, Aewernes kMpeIN, reLli, U carasiZ Hab yaUri>

msigi mHKt HaZ-tag mri lEnb yuMbaNloN, laIniZloN, HKsi-Sasi, siNsuroLnciZb noZm-noZmgi kaIHrKlib SuNnaIroLdgi kLhOnb miyaMg puNn cxsiNmiNngni>

HOrMsiZ Asi tuZgi miroL kLhOnbgi waSLloNd cTHgdbni haISi>

HaZ-tagi numiTk mri lEnn kuMja 2018dsu HaZ tagi Aoja haPpiyu haIdun SoZjx kya cxsiNb lESi>

julaI 29, 2018d miyaMgi AoIb wakT mifM kyasu paZHoKSi>

cif ministrdsu memoreNdM pisiNSi Adubu lEzaKki maIkEdgi cP cab paUSuM AmTt pirMSidCri>

msigi mSa tab AoIn AedCyukesN diparTmeNTn kNtCreKT leKcrr lOb mtMdsu AkNb SoZjx cxsiNSibni>

msigidmK nupi AzaZ yaUn pulisn miAoI 27 fadun nbeMbr 11, 2018d jeLd HajiNSib HOdoK Adu maleMgi puwarid kaUb yadn lEhOrgni haISi>

Adubu SoZjx Adudgi heNn kNb SoZjxsiZ cxsiLlKlgni haIbdgi nbeMbr 15, 2018d fajiLlub miAoIsiZ Adu HadorKSi>

mSoIbu HadorKSib numiT Adubu niZsiZdun zsi faUbd HaZ-tagi numiT haIdun HOrM paZHoKtun laKpni haISi>

mrM Asin hNdK chigisu paZHoKkdOrib HaZ-tagi numiT Asid hirM Asigi mri lEnb luPsiZ, AojasiZ, HaZ tabu nuZsibib miAoIsiZ Amdi si Aes Ao Amdi miyaMn HwaI haPpidun HaZ-tagi msK HoKp sKtM Am lErKhNnb hoTnbd sruK yabiyu haInsu ApiL tOSi>


MAYEK NEWS - 13, OCT 2021