TODAY -

farmasisiZn kaZloN cuMn hidaK-laZHK yoLlibCra haIb yeZsiNbinb lEtbg maNnre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, jnCyuwari 14 2020 :
kEca SumNzMbAeNtimaIkCribiAeL rejisteNs haIbsi gClobeL HCreT Am AoIrKli>

farmasiZn kaZloNgi waZmd hidaK-laZHKsiZ pxyoNd yoNb Asinsu AeNtimaIkCrobiAeL rejisteNs HoKpgi caZ waZSThLlKpgi mrM Am AoIribni>

AsiguMb fivM Asid lMdM Asiddi farmasisiZn kaZloN cuMn hidaK-laZHK yoLlibCra haIbsi yeZsiNbinb lEtbg maNnre>

d dCrgs AeNd kosmetiKs ruLs 1945 Amdi d dCrgs AeNd kosmetiKs AeKT 1940 gi mtuZINn sedCyuL 'AEc', 'AEc1' Amdi 'AeKs' ki mnuZ cNb hidaK-laZHKsiZ rejistr tOrb medikeL pCreKtisCnr Amgi pCriskCriPsN yaUdn farmasin yoNb yade>

kriguMb pCriskCriPsN yaUrg yoNb targsu sedCyuL 'AEc1' Amdi 'AeKs' ki AoIndi doKtrgi pCriskKCriPsN Adugi kopi Amg loInn hidaK Adu yoNSibgi rekord farmasi Adun meNteN tOdun HMgdbni>

sedCyuL 'AeKs' ki AoIndi rekord Adu chi Ani cuPn meNteN tOdun HMgdbni>

doKtrgi pCriskCriPsN yaUdn msan hidaK Hajb mtMd SudoZHib HoKp yab hidaKsiZ SudM AoIn AeNtibaIAotiKsiZ, narkotiK, saIkotCropiK Amdi AtE hidaK mSL kya sedCyuL 'AEc', 'AEc1' Amdi 'AeKs' Asigi mnuZ cLlibni>

d dCrgs AeNd kosmetiKs ruLs 1945 Amdi d dCrgs AeNd kosmetiKs AeKT 1940 gi mtuZINn farmasisiZn zaKkdb cTn-kaZloNsiZ Asigi waZmd farmasisiZn sedCyuL 'AEc', 'AEc1' Amdi 'AeKs' ki mnuZ cNb hidaK-laZHKsiZ Asibu rejistrd medikeL pCreKtisCnrgi pCriskCriPsN yaUdCrgsu AduMmK lMdMsiddi yoNnri>

hirM Asigi mtaZd mri lEnbsiZn zsifaUbd kriguMb SoZHaZ AmTt lOSTpgi mmisu tadCri>

Ana layeZgi HbK tOrib doKtr kyan paUce Asid foZdorKpd AeNtimaIkCrobiAeL rejisteNs HoKpdgi maleMd miAoI kya puNsi maZSCre>

sCteT Asidsu haIrib mtO Asi HoKtb nTte>

Adubu mnipurgi AoIn AeNtimaIkCrobiAeL rejisteNsk mri lEnb kessiZgi rekordsiZ lEzaKki hospitaL SK nTtn lNnaI hospitaLsiZdsu niZHin meNteN tOb HeZndCri>

hirM Asigi mtaZd lEzaKki mri lEnbsiZn ASNnb miTyeZ cxdun mtiK cab HbK lOSThObgi mtM AoIre>

mrM can sijiNndbdgi SudoZHiniZzaI HoKhLlKp yab hidaK-laZHK kya kaZloN laNn pxyoNd yoNb Asin lMdM Asid AeNtimaIkCribiAeL rejisteNs HoKpgi caZ waZSThLlKnbgi mrM Amsu AoIhLli>

riteL farmasi Am haIbsi yaMdCrbd bi farM nTtCrg di farM loIrb miAoI Amgi suprvijN mSad haZgdbni>

Adubu lMdM Asid lErib farmasi kyadi haIrib kaZloN Asi zaKn cTpgi mmi tade>

doKtrn pCriskCraIb tOSib hidaKsiZ Anabgi kaZbun lEnb cTlub mtMd farmasi Adud yaUdbdgi AtoPp hidaK pisiLlKp HeZnE>

Anab Adu frKtbdgi AmuK hNn layeZb laKp mtMd hidaK AoNnn carMbgi HOdoK kya HeZnSib lESCre>

AnabsiZnsu doKtrn IrKp hidaK Adu lEbgi mhuTt farmasin pirKp hidaK cabgi hEnbi Asi tOroIdbni haInsu doKtrsiZ Adun mSa tan foZdorKli>

medikeL direKtreTtgi fxb paU Amgi mtuZINn sCteT Asid rejistr tOrb farmasi puNn 1500 gi mHKt lE>

haIrib farmasisiZ Asigi laIseNs pib mtMddi yaMdCrbd bi farM nTtCrg di farM loIrb miAoI Amgi miZd pirgsu farmasiZsigi mrKt kya Amdi laIseNs fxlib miAoI Adugi suprvijN mSad tseZn cLlaIribCra nTtCrg cLlaIdCrbra haIbsi maIkE kyadgi hxnrKli>

hirM Asigi mtaZd ASNnn Unb Amd daIreKtoreT Aof heLH srvises, gvrNmeNT Aof mnipurgi AwaZb fM paIrib miAoI Amn foZdorKpd AeNtimaIkCribiAeL rejisteNs haIbsi yaMn SudoZHiniZzaI AoI>

AESoIn hidaK-laZHKsiZbu kaZloN laNn sijiNnbdgi miAoIbgi hKcaZd SudoZHib HoKhNb yab mhiK kya hKcaZ mnuZd HorKhLli>

AeNtimaIkCribiAeL rejisteNski caZ waZSTlKlibsid miAoI SudiZmKki AsoIb lE>

peseNTsiZn Ana AyeK yaUrKp mtMd doKtrn pCriskCraIb tOrKp hidaKsiZ Adu Sr cab hOrMlb SjiKtx fgTlKpd toKHoKp Asisu AeNtimaIkCribiAeL rejisteNs HoKhLlKpgi yaMn caUb mrM Amni>

kriguMb mtMdn Ana-AyeK yaUrKp mtMd doKtrd yeZbgi mhuTt farmasidgi hidaK-laZHK heKt lEdun casiNgni>

farmasisiZnsu doKtrgi pCriskCriPsN yaUdCrgdi yoNb yadb hidaKsiZ Adu heKt yoNsiNbgi HbK cTHgLli>

knaguMb doKtr Srdi hidaK sab kMpenisiZn pirib SudoZcabsiZgi SLlg mHO tadb hidaKsiZsu pCriskCraIb tOsiNb yaUrbra haIbgi ciZnb lE>

msi tOroIdbni>

AeNtimaIkCribiAeL rejisteNs HiZnb hoTnbd AESoI SudiZmK cP maNnn HOdaZ lOmiNnb mHO taI haInsu AofisL Adun mSa tan foZdorKli>


MAYEK NEWS - 15, JAN 2020