TODAY -

myaZ IMfaL HOdoKki AcuMb wayeL fxhNnb keNdL laIT vijiL paZHoKSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, sePteMbr 14 2020 : msagi chi 14 SKt zaIribi nupimca Ambu mhaKk nuZsinjb paSxn kOHoKSCrg mmaNnbsiZg loInn geZ reP tObdgi kNb zMdn lESidb HOdoK Adugi mtaZd lOSTp keski AcuMb AmsuZ AHub wayeL cTHgdbni haIbgi dimaNdd keNdL laIT vijiLgi SoZjx Am paZHoKSCre>

zsi numidaZwaIrM IMfaL IsTki konuZ mmaZgi mfM Amd cTHSib SoZjx Adud mnipur AeLlaIyeNs for caILd raITs (AeM Ae si Aar) wiZ mnipur, HObaL AmsuZ bisnupur distCriKTki caILd laINsiZ Amdi AeKsCtCra judisL AegjikCyusN viKtiM femilij AesosiAesN, mnipur (IvfM) gi HOmisiZn sruK yaSi>

mfM Adud wiZ mnipurgi kNvinr nonibalan paUmisiZd foZdoKsibd zsigi keNdL laIT vijiLgi SoZjx Asi myaZ IMfaLgi nupimca Adugi HOdoKki kes Asigi AcuMb AmsuZ AHub wayeL purKnbgidmKtni>

HOdoK Adug mri lEnn AeM Ae si Aar AmsuZ wimeN IN gvrneNs (wiZ), mnipurgi maIkEdgi dimaNd Asi tKsiLldun memoreNdM Am pisiNSCre>

memoreNdM Adud 'sCteT reP viKtiM's fNd' Am lESidCrbigi miZd INsCtitCyuT tOnb dimaNdsu tOSi>

loInn hOjiK kovid-19 peNdemiK mnuZsid msagi chi 14 SKt zaIribi nupimca Ambu geZ reP tOrg sihNSib HOdoK Asi yaMn nuZzaItb AmsuZ kiniZzaI AoIb HOdoKni haISi>

loInn HOdoK Asigi INvestigesNgi HbK AekCyujsiZ fabg loInn loIsiLlKlibnina pulisn kes Asigi carjsiT numiT 15nidgi coNHn HagTlKfM HoKte>

kes Asi sCpesL poKso (fasT tCreK korT) t Apib mtM Ha 6ki mnuZd msigi wayeL loIsiNgdbni haIb dimaNdsu tOSi>

viKtiM Asigi msK mmiZ AmsuZ foto yaUn msibu SxhNb yab nakoInb warisiZ midiya ZmsuZ sosL midiyad foZbdi jubenaIL jstis (keyr AeNd pCroteKsN Aof ciLdCreN) AeKT, 2015gi seKsN 73 AaI pi sigi seKsN 228 Ae, poKso AeKTki seKsN 23gi pCrovijNsiZn AHiZb piri haIb wafMsu foZdoKSi>

mrM Asin 'nirvya fNd' gi mAoZd nupimca Asigisu 'myaZ IMfaL HMbaLnu fNd for viKtiMs Aof reP' haIb Am HMbinb dimaNdsu tOSi>


MAYEK NEWS - 15, SEP 2020