TODAY -

'mitE myeK Sxdbdgi tMbidn lEri haIbsi laIbK Hibni'
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, me 15 2019 : borobekCra hayr sekeNdri sCkuL, jiribaMgi kClas naINdgi tuyeLv faUb tMlib sCkuLsiZ mitE myeK tMniZlbsu sCkuL Asid kClassiZ Asi tMbinb lErib Aoja Ani mitE myeK Sxdbn tMbidn lEri haIn paUce Amd haPlKSib Adu laIbK Hibni haIn sCkuL Adugi mnipuri leKcrr Anin SuTyeK pidun pCrest HadorKp ceroL Amn haIriL>

ceroL Adun haI, mitE myeK Sxdn Amdi tMbidn lEb AoIrbdi hOSib chisiZd sCkuL Asidgi mitE myeK lOdun kClas teN Amdi tuyeLv AegjaMsiZd pas tOSib mhEroIsiZ knan tMbiSibno>

borobekCra haI sCkuLdgi borobekCra hayr sekeNdri AoLlKp mtMdsu sCkuL Asid AduMmK sarvis tOdun laKSibni>

pCriNsipaL paU faUnbdsu AsiguMb wafM Asi paUce Adugi miAoIsiZd haISib lEte haIn HMlKSi>

migi sarvis kriyr soKkdb wafM traI traIn krMn foZlibno haIb wafM laKli>

msigi mtaZd soKdoKpiyu haInsu sCkuL Adugi Aoja Anin SuTyeK pidun pCrest HadorKp ceroL Amn haIri>