TODAY -

INdiyagi mnuZd kovid-19 veKsiN SCwaIdgi msiZ yaMn kaPHoKtb sCteT mnipurn AoIri
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, jnCyuwari 20 2021 : kovid-19 veKsinesNgi HbK HOrM Ha Asigi 16tgi hOdun INdiyagi tozaN-tozaNb sCteTsiZd kovidki veKsiN paKsNn kaPHoKpgi HbK kNn cTHri>

hOjiK faUbgi mnuZd kovid-19 veKsiN kaPHoKpgi caZ Asi ministCri Aof heLH AeNd femili weLfeyrgi datagi mtuZINn INdiyagi AoIn kovid-19 veKsiN SCwaIdgi msiZ yaMn kaPHoKtCrib sCteT Asi mnipurn AoIri haIri>

INdiyagi mnuZd kovid-19 veKsiN SCwaIdgi msiZ yaMn kaPHoKtCrib sCteTsiZgi mnuZd mijoraM, puduceri Amdi lKsdiPsu yaUri>

ministCri Aof heLH AeNd femili weLfeyrgi data Adugi mtuZINn kovid veKsiN kaPHoKpgi caZ SCwaIdgi yaMb sCteTn krnatka, Aorisa, pNjab, wesT beZgL Amdi telxgnan AoIri>

niZsiZb yabdi sCteT Asidsu INdiyagi AtoPp mfMsiZd kovid-19gi veKsiN kaPHoKp hOSib numiT AdumKtd hOSibni>

paLlib lEzaK Asin lMdM Asidsu kovid-19 veKsiN mpuZ fan paKsNn kaPHoKnb hoTnrbsu INdiyad kovid-19 veKsiN kaPHoKpgi caZ SCwaIdgi neMb sCteT Am AoIrib Asi kri krMb mrMn AoIribno haIbsi AcOb wahx Am AoIdbsu nTte>

AmroMd ministCri Aof heLH AeNd femili weLfeyrgi Ha Asigi jnCyuwari 18d fxSib data Adugi mtuZINn lEbaK Asigi kovid-19 laIna laIcTpu HeZnbd AcOb HOdaZ lOSib miyaMn fCrNT laIN wrkr haIn Sxnrib heLH wrkrsiZ doKtr yaUn kovid-19gi veKsiN kaPHoKpgi caZ yaMn neMli haIri>

msigi AcOb mrMdi kovid-19gi veKsiN Asi kaPpd ciZnb kya faUnrib Asinni>

kovid veKsiN kaPHoKpd ciZnbAmdi nuZzaItb faUrib waSLloL Asi heLH wrkrsiZn 'veKsiN hejiteNsi' haIb wahE sijiNnri>

kriguMb fCrNT laIN wrkrsiZn kovid-19 veKsiN kaPHoKpd ciZndun mSa tan veKsiN kaPHoKtCrbdi INdiya gvrNmeNTn HMlib kovid-19gi veKsinesNgi HOraZ HOsiL Asi maI paKp wagni haIri>

AsiguMb HOAoZ Asin modi gvrNmeNTki AoInsu koK ciKnbgi AcOb mrM Am AoIhLle>

mrMdi fCrNT laIN wrkrsiZn faUb kovid-19gi veKsiN Asi kaPHoKpd ciZnb lErbdi micM miyaMn hidaK Asi kaPpd ciZnb kya poKhNnbgi AcOb mrM Am AoIrKkni>

hOjiK lEbaK Asid doKtr yaUn heLH wrkrsiZn kovid-19 veKsiN kaPHoKpd ciZnb faUrib Asigi mtaZd kuMja 2011dgi 2018 faUb INdiyagi heLH srviseski direKtr jenreL AoIrMb da. jgdis pCrsadn foZdoKSibd zsi kovid-19gi veKsiN kaPHoKpd heLH wrkr yaUn lEbaK miyaMd ciZnb faUhLlib Asi seNtCreL gvrNmeNTn kovid-19 veKsiN kaPHoKnbgi haISib mtMd foZdoKSib wafMsiZ Adunni>

haIbdi krMb miAoIdn koveKsiN kaPkni Amdi kovisiLdn krMb miAoId kaPkdbno haIbdu cP can myeK seZn haISide>

Adug AtoPp wafM Amn koveKsiNgi tCrayeL fej AhuMsubd lEri>

koveKsiN hidaK Asi suPngi IMrjeNsi restCriKtedt AoIn sijiNnbgi Ayab piri>

mrM Adun kovid-19 veKsiN Asi kaPHoKpd lEbaK Asid doKtr faUb yaUn heLH wrkrsiZd caUn ciZnb faUnribni>

mrM Adun lEzaKki maIkEdgisu AsiguMb cmMnb wafMsiZ Asi koKnbgidmK hoTnb mHO taI haISi>

AmroMd dCrg kNtCrolr jenreL Aof INdiyagi mtuZINn kovid-19 veKsiN kaPHoKSib mipuM SudiZgi riporT vrNmeNTd pigdbni haIb wafM Asinsu doKtrsiZgi mrKt veKsiN Asi kaPtnbgi waSLloL laKSib AoIrMb yaI>

koveKsiNgi AhuMsub tCrayeL fej loIdCrizEd hidaK Asi kaPp yabgi Ayab piSib Asinsu kovid-19 veKsiN kaPHoKpd heLH wrkrsiZd ciZnb faUhNbni>

loInn krMb miAoId hidaK Asigi Afb rijLT fxgni Amdi krMb miAoIdn hidaK Asigi fTtb rijLT HoKkni haIbgi cP cab INformesN fxdb mrMnsu INdiyagi AyaMb sCteTsiZd caZ neMbni haIri>


MAYEK NEWS - 21, JAN 2021