TODAY -

mca AMdi loInbi haTnb hoTnrMle, msasu noZmEn kaPsiNjdun sijSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, me 20 2020 : nuZzatIb HOdoK Amd msamKki loInbi Amdi piKlib mcanupa haTnb hoTnbg loInn msasu nomEn kaPtun siSCre>

HOdoK Asi zraZ numidaZ puZ 8.30 roM tabd IMfaL pulis sCtesNgi mnuZ cNn lEb kbo lEkaI kid sCkuLgi AsaNb yuMgi mrisub fClord HoKSibni>

pulistgi fxb paUgi mtuZINn lESidCrb miAoI Adugi mmiZ rMHiZ (57), ApoKp caZmiNleN kOI>

mhaK kaMjoZ distCriKki mnuZ cNb lMlaI SunOdgi laKlg hOjiKn kbo lEkaId AsaNb yuMd lEbni>

rMHiZgi loInbi paIniwaN kEsiZ mciNbaNd soKSi>

mcanupa Adun HaZn yaNbgi dag lErMSi>

rMHiZn mhaKki loInbid cEn kLlg haTnb hoTnrMSi haIn mhaKki loInbi Adu yuM mnuZdgi ceNHorKSi>

nupa Adun yuMgi HoZ mnuZdgi loNsiNSi Adug loInn piKlib mca Adusu yuMd mnuZd lEhOSibni haIri>

noZmE kaPpgi mSoL tabdgi HoZ Adu nMSaIrg yeZlubd rMHiZ sirg lErMSi>

mnaKt poINT 32 gi rivoLbr Am, ceMbrd kaPp yarib noZmE mru 5 yaUrMSi>

kaPp yarib noZmE mru 20 loMsu fxSi>

ka Adugi mnuZd piKlib nupamca Adu waSL tadn lErMSi>

yeTHxbgi naruMd HaZn yaNbgi dagfM lErMSi>

HwaI yaUdCrb hKcaZ Adu riMski morgt posT morteM tOrb mtuZd ImuZ-mnuZgi miAoIsiZd SuTsiNnSCre>

mma-mca raj medisitid laKNnri>

mma-magi fivM SudoZHiniZzaI AoIdCre>

HOdoK dugi mtaZd IMfaL wesT pulisn kes Am lOSTtun INfestigesN cTHri haIri>


MAYEK NEWS - 21, MAY 2020