TODAY -

IMfaLd myaI kab ciNjaKsiZ lLloNbgi HbK Akibgi msK fxle
AeN di pi Aes fasT tCreKT korTn wayeL cTHgdb kes SCwaIdgi yaMn lEb korT AoIre

Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 20 2019 :
maIbM Dnbir

mtM Amd piKlbsu sCteT Asid huraN-ciNHi, STn-cEnb AmsuZ mihaT-mipuNn SCwaIdgi toIn HoKp HOdoKsiZ AoIrMlb mtuZ mrK Am ANdrgCraUN AeKtivitisiZ kNSTlKSib AmsuZ msigi mayoKt kauNtr INsrjeNsi AopresNsiZ cTHb AmsuZ kCraIM AgeNsT wimeNgi HOdoKsiZn mhuT sillMlb mtuZ hOjiKn myaI kab gNja, kani yaUn mSL kyagi dCrgsiZ lLloNbgi HbKsiZ Akibgi msK fxlKpdgi sCpeseL korT (AeN di pi Aes), fasT tCreKT korTn wayeL cTHgdb kes msiZ SCwaIdgi yaMn leb korT AoIre>

msin mrM AoIrKtun 'war AegeNs dCrgs'ki AkNb HbKsiZ paISTlgni laUHorKlib cif ministr noZHoMbM bireNn luciZb lEzaK Asin sCpeseL korT, AeN di pi Aes (fasT tCreK korT) Asi mmaZgi kuMja 2018gi AepCriL 9d IMfaLgi UripoK cEraP korT kMpCleKst haZdoKSibni>

Adubu suPntgi liZSTtun mHO paZHorKp Ha 18 loMdmK zaIrib korT Asin haI korT Aof mnipurgi sbordineT korTsiZ AoIrib distCriK kCrimineL AmsuZ siviL korT puMnmKtgi wayeL cTHgdb kes msiZ SCwaIdgi yaMn lErb korT Am AoIrMle>

msigi mtaZd paUce Asin fxlKSib AofiseL dokCyumeNTsiZd yuMfM AoIb paUsiZnhaIbd cTlib Ha Asigi zraZ faUbd korT Asid wayeL cTHnbgidmK laIN AP tOdun lErb kes msiZ 550 gi mHKt AoIrMle>

Adubu liZSTp nOrib korT Asigi lEfM HoKp INfCra-sCtCrKcrsiZ AmsuZ meN-pward AtE korTsiZg mimaNnb zMdb Amdi wayeLgidmK HajiLlKlib kessiZ tzaIfdn ceK tOdb yadbgi HbKsiZn mrM AoIrdun zraZ faUbd kes 250 Sr heNn rejistar tOdun lOSTlMle>

Adug kessiZ Asigi mnuZdgi korT Asi liZSTp numiTtgi Ha Asigi 9 faUbd wayeL cTHrKlib sCpeseL tCraIyeL kessiZgi msiZn 169ni>kessiZ Asigi mnuZdgi haIrib mtM Asi faUbgi mnuZd wayeL cTHrg dispoj tOSCrb kessiZgi msiZn 54ni>loInn wayeL cTHrb mtuZd carj tOrib korT Asigi seKsNsiZgi mtuZINn fadoK (kNviKsN) piSCrb ApuNb kes msiZn 31ni>paU Asin mSa tan haIbd kNviKsn piSCrb AekCyujsiZ Adugi mnuZd chi 10gi fadoKt miAoI 2, chi 11d 1, chi 13d 1, chi 15d 1 AmsuZ zsi faUbd SCwaIdgi chi saZn AeN di pi Aes AeKsiZgi mSad chi 16ki fadok piSib AekCyuj Amgni haIri>

loInn AekCyuIT tOSib kes misiZ 9, dismis tOSib 2, discarj tOSib 1 AmsuZ faIL tOSib kessiZgi msiZn 71ni haIri>

teNSCrb Ha 18gi mnuzd fasT tCreK korT Asin cTHSCrib kessiZ Asigi wayeLsidgi mmaZgi kuMja 2018gi juN 11dgi hOrg mmaZ Hagi 19 faUbd sCyuritigi AemaUNTsiZ forfiT tOb yaUn tozaN-tozaNb kessiZg mri lEnn faIN AoIn SoMgTSib ApuNb seNfMn lupa 9,65,000.00 ni haIri>

paUce Asin fxb riporTsiZ Asig IroInn SCwaIdgi puKniZ ciZsiNniZzaI Aoribn mnipur lEzaKki 'war AegeNs dCrgs't AcOb HodaZ lOrib fasT tCreKT korT Asigi tzaIfdn pCrojikCyusNgi mHwaI haPtun korT Asig hOdoKmiNnrKSib sCpeseL pbCliK pCrojikCyutr yaUn AtE sCtaf puMnmKki srvissiZ hOjiK faUbd kNtCreKT besist loInmK HMbirMb Asini>

AduM AonmK korT Asigi pCresaIdiZ Aofisr AoIribi slaM taragi mSad sCpeseL pbCliK pCrojikCyutr moIraZHeM raIcaNdn pCrojikCyusNgi HbK HOrMsiZ AmTt hohNdn korT Asigi pCrosidiZ puMnmK cTHrKp HeZnrKSi>

pNb yabdi, korT Asi liZSTpdgi msigi AhaNb pCresaIdiZ Aofisr AoISibn hOjiKn haI korT Aof mnipurgi rejistCrar (judiseL) AoIrb dbliyu toneN mEtEni>

Aes taran mhaKki mtuZd korT Asigi Anisub pCresaIdiZ Aofisr AoIrKlibni>


MAYEK NEWS - 21, OCT 2019