TODAY -

INdiyad numiT SudiZgi miAoI mza judisL AmsuZ pulis ksTdid siri < riporT
mnipurgi AoIn mmaZ chid miAoI 2 pulis kstdid siSi

Source: Hueiyen News Service

nyBu diLli, juN 28 2020 (AejeNsi) : INdiyad numiT SudiZgi miAoI 5 judisL AmsuZ pulis kstdidi siri>

mmaZ chid miAoI 1,731 judisL kstdi AmsuZ pulis kstdid siSi haIn nesnL keMpyBeN AegeNsT forcr (AeN si Ae ti) n foZdoKSre>

INtrnesnL de IN sporT Aof fiKtiMs Aof torcrg mri lEnn fozlKSib AeN si Ae tigi 'INdiya< AenyBuyL riporT AoN torcr 2019' haIn miZHoNb riporT Amn haISi, mmaZ chid miAoI 1,731 kstdid mAoI 1,606 judisL kstdid siSi>

miAoI 125n pulis kstdidi siSibgi>

pulis kstdid miAoI 125 siSibgi mnuZd mi SwBaIdgi yaMn siSib stBet UTtr prBdesn AoISi>

stBeT Adud miAoI 14 pulis kstdid siSi>

tamiL nadu AmsuZ pNjabt miAoI 11/11 siSibg loInn bihard miAoI 10 siSi haIri>

mnipurgi AoIndi mmaZ chid miAoI 2 pulis kstdid SiSi haIn AeN si Ae tigi riportn foZdoKli>

riporT Asigi mtuZINn mmaZ chid mDyB prBdeski AoIn miAoI 9, gujraTt miAoI 8, diLlid miAoI 7, Aorisad miAoI 7, JrSNdd miAoI 6, stisgard miAoII 5, mharastrBd miAoI 5, rajsHaNd miAoI 5, ANDrBprdest miAoI 4, hriyanad miAoI 4, kerlad miAoI 3, krnatakad miAoI 3, wesT beZgLd miAo 3, jMmu AeNd kasmird miAoI 2, UTtrSNdd mAoI 2 loInn AsaM, himacL prbdes, telxgn AmduZ trBipurad miAoI AmmM pulis kstdid siSi>

lESidrBb miAoI 125gi mnuZd miAoI 93di pulis kstdid ka-heNn AoT nEbdgi siSibni>

AtoPp miAoI 24n ciZnniZzaI AoIb mAoZd siSibni>

miAoI 16n msagi Anabni mrM Aoirg siSibni haIn riport Asin foZdoKli>

Adub miAoI 5 kstdid siSibgi cP cab mrM Sxb zMdrBi>

AeN si Ae tigi direKtr pritos cKman AejeNsin haISi mdudi, INdiyagi mfM AyaMbd mSuT cLlb miAoI kya pulis kstdid tMHin AoT-nEbgi HOAoZ cTHb HeZnre>

mruAoIN IleKtriKT kreNT HajiNdun mE ciZhNb, prBaIveT parTt petrBoL nTtrBg moroK mkuP hEjiNb, mfi-mroL lOHoKlg mE IKlb hoTn kNb, AmaZHoZd AkNb poTsK Am nMsiNb, mHK-mSa AoNn yaLlbg fub AmsuZ SujiL karKt mciN tuMb poTsK Am INsiNdun cEnaSol faUhNbgi HOAoZ paK-sNn cTHri>

mmaz chid nupi 4 pulis kstdid tMHin AoT-nEbdgi siSi haInsu AeN si Ae tigi riporT Asin mSa tan foZdoKli>


MAYEK NEWS - 29, JUN 2020