TODAY -

SaliLjad dohad HuZSCre, yu Aes-talibaN wari Hun hOrgni
Source: Hueiyen News Service

kabuL, diseMbr 7 2019 : AfGanistaNd mri lEnb partisiZgi mrKt sNdaInb purKpd mteZ paZnbgidmK haPSib yu Aes sCpeseL ripCrjeNtetiv jaLme SaliLjad AHub mtMgi mnuZd talibaNgi nigosiAetrsiZg pic toK mSa cTHb hONbgidmK kepiteL dohad HuZSCre>

sorssiZgi mtuZ INn SaliLjad IraI numiTt dohadsu HuZSi>

yu Aes sCteT diparTmeNTn mhaK pic toKt sruK yadun AfGaN mseLgi AoIb nigosiAesNsiZ Amdi hOjiKsu lePtn HoKlib lEbaK Adugi mtM saZlKlb kNfCLiKT Adugi mtaZd mra tPp mAoZd setLmeNT Am purKp yanbgi soZHaZsiZgi mtaZd SNngni haIn yuMskEs numiTt laUHoKSib mtuZd SaliLjadn dogagi SoZcT Adu cTSibni>

talibaNn AfGaN kepiteL kabuLd cTHSib AeteK Amd AmerikaN laNmi 1 sibdgi yu Aes pCrsideNT donaLd tCrMPn Ha AhuMgi mmaZd wari saNnb toKlgni haIn laUHoKSibdgi AhaNb raUNdgi wari sanbdu waroIsiN Am purKtun loIsiNSibni>

yu Aesk AegCrimeNT Am purKpgi wafMd lePnrb mtuZd talibaNn misi-mina Amdi AmaZ-Ata HoKhNbgi mHK HOAoZsiZ hNHhNbgi mtaZd yu Aest Hajb pigdOribni>

dohad cTtCrizEgi mmaZd yu Aes sCpeseL AeNvoI Asi kabuLd numiT nini lESi>

mdud mhaKn AfGanistaNgi mkoK HoZb gvrNmeNT AofiseLsiZ AmsuZ haNngi pCrsideNT hamid krjaI yaUn msK naIb politisiyaNsiZg Undun wari sanSi>

SaliLjadk hirm AhuMd SNn-nEnSi haIn pLldun krjaIgi haNngi AedvaIjr sahjad msudn AhaNb yu Aes AmsuZ talibaN hKHeZnn wari mSa cTHb Amdi mini-mina HoKhNb HbKsiZ hNHhNbg loInn AfGaN mseLgi wari saNnbgi wafM pNSi haIn foZdoKSi>

AmroMd hijb-I-Islamigi lidr guLbuddiN heKmTyarn mra tPp fivM laKhNnb hoTnbd SurO HaZgdObsi AfGaN gvrNmeNTni haIn pNSi haIri>


MAYEK NEWS - 08, DEC 2019