TODAY -

si AeMn vrcyBuAeL ceri blBosM festibeL hOdoKSrBe
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, jnCyuwari 09 2021 : cif ministr noZHoMbm bireNn zsi vrcyBuAeL ceri blBosM maU festiveL hOdoKSibg loInn maU Asi lM koIb kyagi puKniZ ciZsiNfM AoIrib mfM Amni haIn foZdoKSrBe>

vrcyBuAeL AoIn hOdoKSib festibeL Adubu yeZlib tozaN tozaNb mfMsiZd lErib miyaM mmaZd cif ministrs sekrBetriyeT, IMfaLgi kNfreNs hoLd wa zaZldun Aen bireNn haISi, maU Asi lMkoIb kyan yaMn SoIdan cTnrib mfM Amni>

maUgi sruK Am AoIrib juko veli AmsuZ mnipurgi swBaIdgi waZb ciZ maUNT Ison lMdM Asigi miyaMSKt nTtn AtoPp mfMsiZdgi laKp lMkoIb kyagi puKniZsu ciZsiLli>

juko veli lEbaK Asigi AoIb taZlb lN Amni>

Adubu hOSib numiT Srnigi mmaZd SxhOdn caKlKSib AkNb mE Amn juki veligi sruK Sr maZhNSrBbsu hOjiK AeN di Aar Aef, INdiyaN Aeyr fors, Aes di Aar Aef, stBe pulis, fayr srvis, foresT diparTmeNT, distrBiKT AedministrBesN, vilej voluNtiyrsiZ, AeM AeM ti Ae, AsaM raIfLsn kNn hoTndun mE Adu kNtrBoL tOb zMle>

mhaKn mSa tan foZdoKSibd maUbi ceri blBosoM maU festiveL Asi szaI festiveLgi sruK Am AoIri>

HOrM Asi AoNlaIngi SuTHaZd paZHoKp AoIrbsu festiveL Asin turijM mpuZ fan prBomoT tOb zMgni>

kovid-19 peNdmiKn mrM AoIrg mi ka heNn puNsiNdun festiveL Asi paZHoKp zMdrBbsu AoNlaINgi SuTHaZd yeZlib miAoIsiZd AnOb mzaL Amdi HOna pirgni>

loInn laKkdOrib chisiZd ceri blBosoM maU festiveL Asi maleMgi HaKt paZHoKnb hoTnrgni>

stBeT gvrNmeNTnsu jpaNguMb lEbaKsiZdgi deligeTsiZ kOnb SNnri haISi>

diparTmeNT Aof turijM, gvrNmeNT Aof mnipur AmsuZ INdiyN kaUNsiL Aof kLcreL rilesNs (AaI si si Aar), siloZn AorgnaIjiZ kMmiti flBwar festiveL maUg SuTsMnrg paZHoKSib ceri blBosoM maU festiveL hOdoKpgi HOrM Adud turijM ministr Ao luSoI, turijM korporesN Aof mnipur limitedki ceyreM Aasb UddiN AmsuZ kMmisnBr debes debaLsu sruK yaSi>


MAYEK NEWS - 10, JAN 2021