TODAY -

norH koriyan wari mSa cTHb paMmi haIn ; haIn InO nOn pCrojeKtaIL kya kaPSCre
Source: Hueiyen News Service

siAoL, sePteMbr 10 2019 : norH koriyan InO nOn lEbaKpoKp numiTt sorT-reNj pCrojeKtaIL kya kaPSCre haIn saUH koriyagi AofisLsiZn foZdoKSCre>

AnOb loNcsiZ Adu pCyoZyaZn yunaIted sCteTsk mtM saZn lePlKlb dinCyukCliraIjesNgi wari mSa cTHniZbgi ApaMb InO nOn foZdoKSib mtuZ puZ SrSKki mnuZd paZHoKSibni haIri>

pCrojeKtaIL loNcsiZ Adun saUH koriyNgi militrin AyuK AzNbd diteKT tOSibni>

mSoIn pCrojeKtaILsiZ Adu sorT-reNj misaILsiZni haIn foZdoKSi>

norH koriyan yunaIted sCteTsk yanb mtM AmsuZ mfM lePlg sePteMbrgi AHeZb sruKt dinCyukCliraIjesNgi wafMgi mtaZd mpuZ fan SNn-nEnb paMmi haIn lEbaK Asigi vaIs foreN ministr co soN huIn foZdoKSib waroL Am sCteT midiya foZdoKSCrb mtuZd puZ SrSKki mnuZd paZHoKSibni>

con ceKsiN wa foZdoKldun yunaIted sCteTsn hNdKki mtaZd wari saNnbd mrKt kaIdnb AnOb maIAoN Amd laKpgi tzaIfdb lE haISi>

AmroMd, yu Aes sCteT diparTmeNTki sCpoKsprsN Amn norH koriyan paLlKlib mtM Adud lEbaK Asig yu Aes Aeg wari saNnbgi wafM AmTt hOjiK faUbgi AoIndi lEte haISi>

norH koriyan yunaIted sCteTsk wari mSa cTHb paMmi haIn laUHorKSib mtuZd norH koriyag mAoZ Srd mri lEnb saUH koriyagi kNsCtCrKsN farMsiZgi sCyer velCyusiZ waZSTSi>

yu Aes pCrsideNT donaLd tCrMP AmsuZ norH koriyagi lidr kiM joZ-UNn hOSib juNd koriya Anigi mrKt lEb dinCyumilitraIj joN (di AeM jed) Undun luciZb Anin febCruwari Had viyeTnaMd paZHoKSib Anisub sMmiT maI paKSibdgi lePtun laKSib dinCyukCliraIjesNgi nigosiAesNd mSa cTHbgi wafM yanSibni>

di AeM jedk UnSib Adudgi AmerikaN AofisLsiZn norH koriyNsiZg wari mSa cTHnb hoTnSib puMnmK AreMb tadun laKSibni>


MAYEK NEWS - 11, SEP 2019