TODAY -

mhEroIsiZd yaIf-paUjeL piri< Ae AeM pi Aes yu AeM
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, febCruwari 12 2020 : Ha Asigi 14 Amdi 17 tgi hOgdOrib kaUNsiL Aof hayr sekeNdri AedCyukesN mnipurn lOb kClas tuyeLb Amdi bord Aof sekeNri AedCyukesN mnipurn lOb kClas teNgi AegjaM HagdOrib mhEroIsiZd yaIf paUjeL pijri haIn AoL mitE pazL sCtudeNTs yuniyN Aof mnipur (Ae AeM pi Aes yu AeM) gi joINT sekCretri ImraN SaNn pCrest HadorKp ceroL Amn haIri>

ceroL Adun haI, luP Asigi paNdM maNnb SuNnaI Am AoInb hoTnrKpd tuZgi hOrKlib mhEroIsiZgi yaMn mHO taI>

koseM Amdi boseMn lOb AegjaM Asibu HagdOrib tozaN tozaNb sCkuLgi mhEroIsiZn msa-msan tarib seNtrsiZd nTtb paMbE sijiNndnb Amdi INvijiletr tarib AojasiZn kaZloN cuMn AegjaM Asibu paZHoKhNbdsu mteZ paZbiyu>

mnipurgi tuZgi yuMbi AoIrKkdOrib mhEroIsiZgi AcOb caZyeZ AoIgdOrib AegjaM Asibu txdu lEtan AegjaM Habiyu>

AsiguMb AcOb AegjaM Asibu sruK yarib mhEroIsiZn caUn maI paKtun IrMdM Asigi Afb SuNnaI Amgi HOtaI kya yab zMb AoIrsnu>

koseM AmsuZ boseMn AegjaM HagdOrib mhEroIsiZbu kaZloN cuMn AegjaM paZHoKnb paISTlib HbK HOrMsiZ Asibu Ae AeM pi Aes yu AeMn HagTp foZdoKli haInsu ceroL Adun mSa tari>


MAYEK NEWS - 13, FEB 2020