TODAY -

miyaMgi mteZ yaUdn pulis SKtn myaI kab ciNjaKsiZ muTHTp zMloI< IboMca
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, febCruwari 13 2020 : "fCri dCrg sosaIti" haIb paNdMsid miyaMgi AoIb mifM Am zraZ HObaL distCriKTki craZpaT lKsmi bajard lEb Aes waI vi Ae kClbki gCraUNd paZHoKSCre>

craZpaT gCraM pNcayTn sCpoNsr tOrg kClb 12gi koAordinetiZ kMmiti AegeNsT dCrg AmsuZ wumeN weLfCyer AesosiAesN craZpaTn siNdun paZHoKSib mifM Adud HObaL puliski Aes pi da. Aes IboMca, craZpaT jiLla prisdki meMbr pi AEc heramni, craZpaT ji pigi pCrDaN Aes Imo, lOreMbM ji pigi nomini pCrDaN ke AEc snaSoMb, distCriKT meNteL heLH pCrogCraM, caNdeLgi nodL Aofisr da. ke AEc robiNdCro, craZpaT pi AEc sigi medikeL Aofisr da. bikCrM Amdi lMdiZ AedCyuketed weLfCyer AesosiAesNgi sekCretri Aes AojiT Amdi AtE msK naIb miAoI kyasu pCrisidiyM meMbrsiZ AoIn sruK yaSi>

mifM Adud Aes HObaL da. Aes IboMcan foZdoKSibd, lMdM Asigi lEkaI lEkaIdgi myaI kab ciNjaKsiZ mru fxn muTHTnb hoTnbd lEkaI lMdM Adugi miyaMgi mteZ yaUdCrbdi pulis Amdi mri lEnb AejeNsisiZ SKn maZhNb muTHTp zMloI>

Adugisu mHKt AESoI Amg Amggi mrKt Hajnb HMndCrbdi HbK Am tOnb SoZ haZjiNbd maI paKloI Adun AESoI mseL Hajnb HMndun puNn SoZ HaZmiNnsi haISi>

Aes pin mSa tan haI, myaI kab ciNjaKsiZ puHoKpd maleMn goLdN tCraIxgL haIn Sxnrib mfM mCyaNmar, HaIleNd, laUsbu SxnrMlbsu zsidi HObaL distCriKT Asi goLdN tCraIgxguMle>

distCriKT Asid mSL mSa kyagi myaI kab ciNjaKsiZ safM-suZfM kya pulisn fagTp HugaIb yaUSCre>

mnipurgi AoIn myaI kab ciNjaK fagTp Asi HObaL distCriKTn SCwaIdgi mkoKt lErMlgni>

Amdi lLloN ItiK tOrib miAoIsiZ fagTpd mCyaNmardgi caUn lLloNb miAoI faUb yaUn tCripuradgifaUb fagTp lESCre>

Adubu mCyaNmar gvrNmeNTnfaUb fanb seNnrib miAoI Ambu puliski maIkEdgi kri AsoIb lEbno korTn beLd HadoKSib Adu pulissiZgi waSL puKniZ yaMn soNHhNb Am AoISi>

AdumKpu haIrib miAoI Adu kNn hoTndun AmuK hNn fadun AeN Aes Ae paNdun jeLd HajiNSCre>

myaI kab ciNjaKsiZ cab yoNb lLloNb tOribd ceNnbsiZ AmTt logi AoIb cEraK fxhNdn leMn HaroI>

puliski mrKtgisu yaUrMlbdi magi fxfM HoKp cEraK AduMmK fxhNgni>

HObaL puliski mrKtgi prsneL AhuM heNn fagTSCre>

fagTSib myaI kab ciNjaKsiZ Adu miyaM Sxn maZhNnbgidmK lOSTfM HoKp HbKsiZsu mri lEnb AoHoritisiZg loInn kNn cTHrisu haISi>

hNdK craZpaTt HoKSib laIbK Hib nupi Ambu nupi AoIbigi IkaISuMnb maZhNnb hoTnSib Amdi HaZn yaLlMbgi HOdoK Adusu myaI kab ciNjaK cabdgi HoKhNSibni>

HOdoK Adud ceNnrib miAoI Adusu fagTp zMle>

AHubd Ha Ani faUbgi mnuZd carjsiT seMdun logi AoIb cEraK pinb hoTnri>

soKlibi nupi Adugi mHOna miyaMnsu HagTfM HoKI>

mhaKn fjn Anab frKlb mtMd caUn AoKpgi HOrM Am siNdun npi AoIbi AtEdsu mhaKki HOna AduguMn lEnb puKniZ HOgTsi>

HObaL pulis Amdi mhaKki maIkEdgi paZb yab mteZsiZ paZjge>

hOjiK INSTlKlib mhEroIsiZgi mrKt myaI kab ciNjaKsiZ cab yaUribsiZ Asisu yuMgi mpa-mma, AhL lmNsiZn kuPn seNnbidun yeZsiNbidun mSoIgi tuZgi puNsid AcuMb Afb lMbid purKp zMhOnb hoTnbiyu haInsu miyaMd AapiL tOSi>

mhEroIsiZ, mEra paIbi luPsiZ, kClb AorgnaIjesNsiZ Amdi lEkaI kyadgi tozaN tozaNb miAoI kyan sruK yadun myaI kab ciNjaKsiZ lEtb lEkaI lMdM Am AoIhLlsi haIn paZHoKSib miyaMgi mifM Adud wareP kyamruMsu lOSi>

warePsiZ Adudi craZpaT SuL Amdi msigi AkoIbd lErib SuLsiZ-nepCra kMpni, beNgi, IcM SuNnO, HoKcoM haIribSuL 5 Asid myaI kab ciNjaKsiZ cab Amdi yoNbsiZ HiZb, haNn myaI kab ciNjaKsiZ carMb miAoIsiZ Amdi mSoIgi AhL-lmN, mma-mpasiZn koAordinetiZ kMmitid mteZ paZb Adug loInn laIcurbsiZbu rihebilitesN pinb hoTnbAmdi AsiguMb myaI kab ciNjaK Asibu cab yoNb HiZnb pulis diparTmeNTk SuTsMnrg mSa tan AkNb SoZjx cxsiNmiNnb haIb warePsiZ Asi lOSibni>

zsigi HOrM Adud tozaN tozaNb ASx-AhE kyan myaI kab ciNjaaKsiZ cabAmdi mdun SuNnaId, kEroL lEkaId, ImuZ-mnuZd Amdi carib msan HoKhLlib AmaZb fTtbsiZgi mtaZd wafM kya foZdoKnSibg loInn sruK yaSib miyaMn hxlKp wahxsiZgi paUSuMsiZsu piSi>


MAYEK NEWS - 14, FEB 2020