TODAY -

IMfaL buK feyrd laIriK lEbgi caZ heNgTlKli, mnipurd foZb laIriKsiZ msiZ heNn HMhNniZbgi ApaMb foZdoKnrKli
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, jnCyuwari 14 2020 :
nomita SoZbaNtabM

28sub IMfaL buK feyrd laIriK lEbgi caZ waZSTlKli>

feyr Asid mnipurd foZb laIriK msiZ heNn HMhNniZbgi ApaMb foZdoKnrKli>

sCteT seNtCreL laIbCreri, IMfaLn raja raM mohN roI laIbCreri faUNdesN, koLtag SuTsMndun Ha Asigi 10dgi paZHorKlib buK feyr Asid sCtoL 120 haZli>

mnipurgi farM 28 AmsuZ mpaNgi farM 19su yaUri>

diLli, AsaM, koLkta, guwahati, siLcrgi sCtoL kya haZli>

sCtoLsiZd lupa 4000 AmsuZ benrgi lupa 350 lOdun haZhLli>

buK feyr Asid sCtoL haZlib sxgM buK sCtorgi sijgurumyuM bidesCworn foZdorKpd, sCtoL AhuM lOdun haZbni>

laIriK fjn siTli>

hOb numiTti kya siTte>

noZmaIjiZguMb suti lEbdn heNn siTli>

lupa laS 1gi myad yoLle>

hOjiK siTlib laIriKsiZ Asi AzaZsiZgi laIriK Amdi kMpititiv AegjaMgi laIriKsiZni>

teKsbuKsu Hib laIKI>

diskaUNT pib zMdbn HMb zMde>

buK feyrgi ruLd cad 15 diskaUNT lEgdbni haInsu mhaKn foZdoKSi>

jgT mata buK sCtorgi rajeNn foZdoKSibd, buK feyr Asid heK cxfMd sCtoL AoIbn mi yaMn cxlKI>

noZmd lupa lisiZ 20 loM yoLli>

laIriKsiZ Asi mnipuri litrecr seKsNd yoLli>

Ixlist hNdoKp kyasu yaMn lEnE>

nhasiZn paMb laIriK yaMn yoLli>

naTki AoIb laIriK Amdi gCrmar, letr raItiZnciZbgi laIriKsu yaMn cTli haInsi mhaKn foZdoKSi>

buK feyr Asibu yeZb laKSib Aar ke guncNdCrn foZdoKSibd, laIriKki mela Asid mi laKpgi caZ mmaZdgi heLli SLli>

IMfaL mnuZ SKtd paZHoKpgi mhuTt mfM hoZ-hoZdun Sr laPHoKp mfMsiZdsu paZHoKhNniZI>

mmiZ lErb AIbsiZn Ib laIriKsiZ yoLhNniZ>

raj raM mohN roI faUNdesNn SuTsMnrg buK feyr paZHoKlibsi Afb Amni>

lMdMsigi AIbsiZgi laIriK heNn fxgni>

AIbsiZnsu puKniZ HOgTp AoIgni>

mnipurgi AoIn laIriK foZbd lupa lisiZ 40/50 cxb mrMn txSaI Amdi maZli>

AIbsiZ Asi AsaMddi peNsN pi>

mnipurgi msK naIb AIb chi 60 surbsiZ lEzaKn peNsN pihNniZI>

hOjiKti AIb msiZ yaMn lEre>

seL Sr fxlgdi heNnsu foZgni>

raja raM mohN roI faUNdesN lEribsigi mHKt yuK feyr AoIn tozaNn yoNnb lErbdi mnipurd foZlib laIriKsiZ sun yoNgni SLli haInsu mhaKn foZdoKSiI>


MAYEK NEWS - 15, JAN 2020