TODAY -

yuniyN ministrn nEliT seNtr 3 sxgaSCre, 2 APgCred tOSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, sePteMbr 16 2021 : lEbaK Asigi sCteTsiZd lErib nesnL INstitCyuT Aof IleKtCroniKs AeNd INforjmesN tekCnoloji (nEliT) seNtrsiZ Asi sCteTsiZg SuTsMndun gvrNmeNT Aof INdiyan job kCriAesNN seNtrsiZ AoIhLlgni>

haIrib seNtrsiZ Asi tuZd laKkdb chisiZddi tCreniZ seNtrsiZ SKt AoIbd nTtn nharoLsiZbu sCkiL lEhNnb AmsuZ mSoIn HbK fxbgi SudoZcab fxnbgi lMbid nharoLsiZbu pusiNnb seNtrsiZ AoIhLlgni>

wafM Asi zsi curacaNdpurd yuniyN sCteT ministr (IleKtCroniKs AeNd INformesN tekCnoloji, sCkiL divelPmeNT AeNd AeNtCrpCrnrsiP) rjiv cNdCrseSrn hKHeZnn nEliT seNtr Am sxgab AmsuZ yuniyN sCteT ministrn AsaMgi kokCraJar AmsuZ tejpurgi nEliT seNtrsiZ sxgabg loInn mnipurgi IMfaLd lEb nEliT seNtr AmsuZ mijoraMgi AaIjoLd lEb nEliT seNtrsiZbu APgCred tObgi HOrMd foZdoKSibni>

mhaKn mSa tan haI, zsidi maleMgi Asin mfM puMnmKtgi tCreN tOrb meIN pawrsiZd miTyeZ HMlKli AmsuZ lEbaK Asin maleMgi tekCnolojigi mHO tabsiZd SCwaIdgi maZjiL Han hCyumeN risors pib zMb lEbaK Am AoInb hoTnri>

maleMgi AoIn lErib tekCnoloji spClaI ceIN Asin lEbaK Asibu srvis AmsuZ pCrdKTki lMd gClobeL pCrovaIdr Am AoIn UrKli>

lEbaK Asin IleKtCroniK menCyufeKcriZ AmsuZ meNtineNs Amdi ripCyariZgi HbKsiZd SKt nTtn tozaN tozaNb lMsiZdsu nharoLsiZbu besiK kMpCyutr sCkiL pib SKt nTtn mSoIbu AheNb tCreniZsiZgi SudoZcab pibd miTyeZ HMlKli>

gvrNmeNT Aof INdiyan lEbaK Asigi AwaZ noZpoK rijNd nEliT seNtrsiZgi mruMd hKHeZnn AheNb kMpenisiZ, liZSTnb AmsuZ msigi meNpawrsiZ sijiNnnb miTyeZ HMli>

AwaZ noZpoKki sCteTSiZd seL Hadb hOrgni AmsuZ divelPmeNT, meNtineNs Amdi sCmoL menCyufeKcriZ seNtrsiZ seMgTlgni haISi>

mhaKki ministCrin bi pi AosiZ yaUn job kCriAesNgi HbK maI paKn paZHoKpg mri lEnn pCrogCraM Sr paISTp hOre haIrdun msigidmK INformesN tekCnoloji AmsuZ IleKtCroniK menCyufeKcriZ INdstCrid HbK pinb hoTnri haISi>

loInn hOjiK faUbd INformesN tekCnolojid AnOb job laS 5 heNn haPciLle haIbg loInn lEbaK Asid cTlib chi Asi SKtd IleKtCroniK menCyufeKcriZd job laS 3 heNn lEhNb zMle haISi>

zsigi curacaNdpurgi tuIboZd paZHoKSib HOrM Asid sruK yaSibsiZgi mnuZd AeM AeL Ae ramesCwr, nEliTki direKtr jenreL da. jaIdiP kumar misCra, curacaNdpurgi depCyuti kMmisCnr pawN yadb, nEliT IMfaLgi AegjikCyutiv direKtr ti AEc pCramesCwr, curacaNdpur nEliTki joINT direKtr Aar ke bigeNsna AmsuZ AtE gvrNmeNTki AofisLsiZn sruK yaSi>

HOrM Asig mri lEnn yuniyN sCteT ministrn zsi sxgadun AmsuZ APgCred tOdun caUSThNSCrb nEliTki seNtr 5mKki mhEroIsiZgsu vrcCyuAeL kNfreNst INtrerKsN pCrogCraM Amsu paZHoKSi>

pNb yabdi, curacaNdpurd zsi haZdoKlib nEliT seNtrsi mnipurgi AoIn Anisub seNtrni>

seNtr Asibu haZdoKlib mfM Asi mnipur gvrNmeNTn pib Aekr 4.13 paK caUb keMpstni>

seNtr Asigi leboretri 8, kClas ruM 2 AmsuZ mhEroI 600ki kepasiti lEb AenCyuAeL tCreniZ seNtr Amsu yaUri haIri>

curacaNdpurgi pCrogCraM Asigi maZAoInn yuniyN sCteT ministrn IMfaL wesTki rumaN tekCnoloji (pi AeM ke ke)dsu cTtun yeZsiNSi>


MAYEK NEWS - 17, SEP 2021