TODAY -

di yugi risarc skBolar AoIbi lMdMsigi mhEroI Amd kwBa mhi AosiLlMb kNdeM tOI< desaM
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, marc 23 2020 : diLli yunivrsitid resarc skBolar AIdun lEbi lMdMsigi mhEroI Amdi kwBa mhi AosiLlMb Amdi koronavaIrs haIn kOrMb HOAoZ Asi AkNb mAoZ kNdeM tOI haIn deMmkrBetiK stBudeNTs ALlaIyeNs Aef mnipur (desaM)gi sekrBetri jenreL lEsaZHeM lMyaNbn prBest HadorKp ceroL Amn yaIri>

ceroL Adun haI, INdiyagi mfMsiZd norH IsTki miAoIsiZ resiAeL diskrBiminesN tOb lePtrBi>

kovid-19gi lurb taNja Asid zraZ numidaZ jNt krfiyu loIbg puZ 9.30 roM tabd mijyngrd lEb diLli ynuivrsiti keMpst yunivrsiti Asid risarc skBolar AoIdun lEbi gesT leKcrsu AoIribi Amn caN-HKnb Amdi sijiNnnb poT lEb cTpd gari mcad laKp miAoI Amn kwBa mhi Amdi AsaIb AosiLlMbd nTtn koronavaIrs kOrMb HOAoz desaMn kNdeM tOI>

HOAoZ Amn HOdoKsig mri lEnn diLli pulisn lOSTp Af AaI Aard resisko AoIb seKsN AmTt pNde>

AeteMP tu seKsBuAeL AsoLTki pNde>

kwBa mhi kaPsiNb Asi koronavaIrs sNdorKpgi AcOb mrM Amni>

msig mri lEnb seKsN pNde>

kovid-19n mrM AoIrg norH IsT mcasiZ yuMd hNSibn mxgloId pipLsiZgi msiZ yaMdbgi SudoZcab lOrg diskrBiminesN caZ heNgTlKli>

lEhOrib norH IsT mcasiZ sekyBur AoIdrBe>

msigidmK mnipur lEzaKn HosiL-HOraZsiZ paISTpiyu>

INdiyagi hNHb HaKki miAoIsiZgi lu-toZd yaUdun laKlb resiAeL diskrBiminesNgi loNcT Asi AnOb nTte>

msi Sxn SoZ HaZb tzaIfde>

mmaZdsu lMdM Asigi mhEroI Amd koronavaIrs kOrMbgi vidiAo sosL midiyad vaIreL cTgSib lESrBbni>

HOAoZ Asi mi UsiTtbi mAoZni>

norHIsTt kovid-19gi kes lEtnb Amdi laIna Asidgi zaKHoKnb ceKsiNmiNnsi>

kovid-19 narb miAoIsiz Amdi lEbaKsiZn nxlib Awabdsu Isad HoKlboI niZdun HeZnmiNngdbni>

sosL disteNs haIbgi mhuTt fijekel disteNs haIbn mrM cagni haIn maleMgi ASx-AhEsiZn foZdorKnrKlibsi yaniZI>

kovid-19 HeZnnb SuNnaIdgi tozaNn lEgdb nTte>

mpaNdgi yuMd hLlKp miAoIsiZbu ciZnb miTye yeZdun SuNnaIdgi INHoKp Asisu tOroIdbni>

msin AnabsiZsu loTsiNbi AcOb mcaK Am AoIHLli>

kriguMb laIn Asi lMdMsid narbsu SuNnaIn diskrBimineT tOroIdbni>

ceKsiN HOraZ tOdun puMnmKn HeZnmiNngdbni>

lEzaKn lOSTlKlib HOraZd koAoPresN pimiNnsi haIri>


MAYEK NEWS - 24, MAR 2020