TODAY -

kovid-19 pojitiv AoIbdgi fgTlKtun negetiv AoIrg hoM kCwarNtiN tOdun lErKSibi lEsabi 1 HOri yaNdun sirMle
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, juN 28 2020 : IMfaL IsT distCriKki mnuZ cNb IriLbuZ pulis sCtesNn koNb siZjmE waZm pebiya pNdiT lEkaId kovid-19 pojitiv AoIbdgi layeZlKlb mtuZ fgTlKtun negetiv AoIbdgi hoM kCwarNtiN tOdun lErKSibi lEsabi Am zsi AyuK myuMgi caKsxd more fi Amn HOri yaNdun sirMle haIri>

lESidCrbi lEsabi Adugi mmiZ naAoroIbM sNju (24) ApoKp saNta kOI>

mhaK siZjmE waZm pebiya pNdiT lEkaIdgini>

HOdoK HoKfMdgi fxb paUn haI, mhaK caNdigr yunivrsitid mastr tMb loIrb mtuZd siviL srviski AegjaM Hanb diLlid HOraZ tOdun lEbni>

mhaK hOSib megi 23d diLlidgi jiribaM faUb tCreNd laKSi>

jiribaMdgi AmuK nesneL haIwe 37t bst toZlg IMfaLd laKSi>

mhaK IMfaLd me 28 d HuZlb mtuZd HoZju Ae sigi basiSoZ pi Aec sid haZlib kCwaNtiN seNtrd lErKSibni>

Ha Asigi 2d mhaK tesT tObd kovid-19 pojitiv AoIbdgi jeniMs hospitaLd layeZSibni>

Adug Ha Asigi 14d AmuK hNn tesT tObd tObd mhaK negetiv AoIdun hospitaLdgi discarj tOrKlg muMd hoM kCwaNtiN tOdun lEbgi mtMsu zraZ loIrdun numidaZd ImuZ-mnuZgi miAoIsiZg puNn caK camiNnSi>

caK cab toKlb mtuZd mhaKki kad tuMb cxSCrg zsi AyuK puZ 6 roM tabd yuMgi caKsx kad moregi fin HOri yaNdun sirg lErMbni haIri>

paU Adu tabdgi zsi AyuK IriLbuZ pulis sCtesNgi Ao si InaUbi, HoZju Ae sigi kCwaNtiN INcarj da. ke AEc hemNt AmsuZ mnipur foreNsiK saINski mobaIL yuniTki kaZbu laKtun Asib hKcaZ Adu kuPn yeZsiLlb mtuZd pulisn jeniMski morgt posT morteM tOnb HMSCre>

jeniMstgi fxb paUd lESidCrb hKcaZ Adu zsi posT morteM tOSidCre, hyeZ AoIn tOrgni haIri>


MAYEK NEWS - 29, JUN 2020