TODAY -

burkina fasod warkrsizd AeMbus tOdun miAoI 36 haTSCre, miAoI kya Hib SxSidCre
Source: Hueiyen News Service

yugadOgO, nbeMbr 8 2019 : jihasisTki AkNb IraZ lEb burkina fasod chi kyamuKki mnuZd HoKp SCwaIdgi saHib AeteKki HodoK Amd sgoLseL numiTt lEbaK Adud lEb knadiyN Amn cLlaIb maIN Amgi mnaKt warkrsiZd AeMbus tOdun yaMdCrbd miAoI 36 haTSibg loInn miAoI drjN kya Hib SxSidCre haIri>

kCyubeKt bej tOb goLd maInr semafon foZdoKSibd, militri sCkoT yaUb goLd maInr Amgi bssiZgi mnuZd mzad ISx SxhOdn lMbi nakLsiZdgi noZmE kaPsiLlKSibni>

HOdoK Adu yuMskEs numiTt bozOdgi kilomitr 40 roM laPn laPn lEb noZpoKHxb lMdM IsTki bozO maIN tMn bssiZ Adun laKSibd AeteK Adu cTHrKSibni>

warkrsiZ toZb bssiZd AeteK cTHrKSibsiZdu krM-krMb gCruPsiZgi miAoIsiZno haIb seZn Sxb zMdCrbsu burkin fasogi mnuZ hNjiNb noZpoK AmsuZ AwaZ Hxb sCkCrPleNd AeriyarsiZd lEbaK Asigi AoHoritisiZn IslamisTsiZgi AkNb IraZ mayoKnrKli>

terrisT gCruPsiZ msiZ yaMSTlKpg loInn micM miyaM, AESoIgi difesN AmsuZ sikCyuriti forssiZgi mayoKt saHirb AeteK kya toIn cTHrKpdgi AmuKhNn AESoIgi miyaMn hOjiK misi-mina HeZndun Awabgi fivMd lEri haIn pCrsideNT roc marK kaboren tilivijNgi SuTHaZd lEbaK miyaMd wa zaZbd mhaKn haISi>

cErKsid, AeMbus Adud siSib miAoI 36 heNbgi mnuZd AostCreliyagi maIniZ srvises pCrovaIdr pereNti pClobeL limitedki IMpCloyi 19 yaUSCre haIn srvis pCrovaIdr Asin IraI numiTt foZdoKSCre>


MAYEK NEWS - 09, NOV 2019