TODAY -

laMmE caKpdgi cab fxdCrb sasiZgidmKt noZHKtgi caNb poTlMsiZ HadSCre
Source: Hueiyen News Service

sidni, jnCyuwari 13 2020 : AstCreliyad chi Asigi sePteMbrdgi hOrg mfM kyad paK sNn laMmE caKpn mrM AoIdun caKtafMsiZ maZ-taKSibdgi cab fxlKtb sasiZgidmKt lEbaK Asigi AoHoritisiZn ciNjaK tN kya helikoPtrsiZdgi HadSCre>

nCyuj saUH wels (AeN Aes dbCliyu) ki gvrNmeNTn hOSib cyoL Asid helikoPtr kya sijiNndun tozaN tozaNb mfMsiZd gjr AmsuZ mxgCra tN Ani heNn noZHKtgi HadSi haIn niZHOkab numiTt Ife nCyujki riporTn foZdoKSi>

canb poTlMsiZ Hadbgi HbK Adu sa-sN lErib tozaN tozaNb mfM truKt HadSib>

sbpClimeNtri fudgi pCrovijN Asi bCrs-teL roK-walabiguMb muTSib yabgi Akib lErb sa mSLsiZ kNnbgidmKt lOSTlKlib mru AoIb SoZHaZsiZgi mnuZd Amni haIn AeN Aes dbCliyugi INvaIrNmeNT ministr maT kiNgi sCteTmeNT Amn haISi>

mhaKki mtuZ INn gvrNmeNTn sasiZ Adud cab HKpgi mAoZsiZ yeZsiNnb kemerasiZsu INstoL tOri>


MAYEK NEWS - 14, JAN 2020