TODAY -

dCrgk koNnn miAoI 2 fare
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, marc 23 2020 : lMdM Asid myaI kab ciNjaK yoNb, pusiLlKp Amdi cabnciZb AHiZb lEn lEn tuZgi yuMbireL AoIgdb nha Srn naroNd dCrg canb hoTnrMbdgi HObaL distCriKTki mnuZd lEb lMdiZ AedCyuketed weLfCyer AesosiAesN (lewa) n poTk koNnn fare haIri>

zraZ numidaZ puZ 8.30 roM tab mtMd lewa kClbki vlNtiyrsiZn lMdiZ SumNHeM lEkaI Amdi sxgaIyuMfMg loNnb Aeriyad dCraIv cTHbd nha Ani farg ceK tObd mSoI Anigi mnuZd miAoI Amgi msad hiroIN paUde Sr Amdi siriNj Amg koNn fare haIri>

farb miAoIsiZ Adudi, hESaM scikaNt (20), ApoKp hiTtlr Amdi SumNHeM rtN (19), ApoKp ke AEc yaIskuLni>

mSoI AnimK lMdiZ SumNHeM lEkaId lEbni>

farb miAoIsiZ Adu mSoIgi AhL-lmNsiZ kOdun wari sanrb mtuZd rihebilitesN seNtr Amd HMnb yanrb mtuZd mma-mpad siNnSi>

loInn mma-mpa AoIrib puMnmKn mcanupasiZn knag cTmiNnri, loNri haIbsi kuPn HigTpiyu>

nTtCrbdi mma-mpasiZgi fijigi mni AoIrib mcanupa kya myaI kab dCrgki laZd Hudun mSoIgi tuZgi Afb yuMbi AoIgdOrib nhasiZ Asi Awab kya mayoKngni>

loInn miyaMnsu lEzaKn tOrKp zaIdun lEbbudi nharoL kyagi tuZgi puNsi dCrgki laZdgi kNnbgidmK lEkaI lEkaIgi kClb Amdi mEra paIbisiZn mSoIbu Afb lMbid punbgidmK AkNb miTyeZ cxb mHO tare>lMdiZ AedCyuketed weLfCyer AesosiAesN (lewa) n cTHrKlib myaI kab ciNjaK yoNb Amdi sijiNnb HiZbgi SoZjx cTHrib Asid miyaMnsu mpuZ fan sOgTpidun tuZgi yuMbi AoIgdOrib nha kya suM carb yuMbiguM lEbgi mhuTt Afb lMbiroMd pusiNnbd puMnmKn mteZ paZbiyu haIri>


MAYEK NEWS - 24, MAR 2020