TODAY -

yuha haSrBe
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, juN 28 2020 : riKtr skBeLd 4.0gi caZd kNb yuha habgi HOdoK Am zsi AyuK USrBuL mnaKt HoKSrBe>

nesnL seNtr for sismolojigi riporT AtuZInn INdiyag AtE AtPp mfM Srdsu yuha habgi HodoK HoKSi>

yuha haSib mfMsiZ Adudi, ANdmaN AeNd nikobr AaIleNdgi diglBipur AmsuZ meGalyagi tura mnaKtni>

hOSib IraI numiTtsu meGAlayagi tur mnaKt myaI AoIrP knb yuha habgi HOdoK Am HoKSrBebni>

USrBuLd zsi yuha haSibgi HOdoK Adud HoIdoKp AmaZ Ata Amdi Asi-Ana yaUSide>


MAYEK NEWS - 29, JUN 2020