TODAY -

hoZ koZgi lejislecrgi miSL chi Am hEHoKSrBe
Source: Hueiyen News Service

hoZ koZ, julaI 31 2020 (AejeNsi) : hoZ koZgi litr keri laMn siti Asigi lejislevrgi siTsiZgi misL noveL koronavaIrs kessiZ heNgTlKpn mrM AoIdun IraI numiTt chi Am hEHoSibdgi miSL Adud caUn maI paKlgni haIbgi Hajb lErib prBo-demodrBesi AopojisN niZb kaISrBe>

siti lejislecrgi miSL Adu seMteMbr 6 t paZHoKnb lePlMbni>

AopojiNn lejisletiv kaUNsiLd mmaZd AmuKt HoKSidrBi mAoZd siT msiZ yaMn fxgni haIbgi Hajb lESi>

kaUNsiL Asigi ApuNb siTsiZgi txSaI Amdi hKHeZnn miSL paZHoKlg Snbni>

Adug AtE txSaIdun bEjiZg yanrg SLli>

siti Asigi lidr keri laMn miSL yEHoKlibsi prBo-demokrBesi keNdideT 12 diskBalifaId tOdun miSLd mirP AoIb yarroI haIn laUHoKSrBb mtuZdni>

miAoIsiz Adubu diskwBafifaId tOSibgi mrMsiZgi mnuZd gvrNmeNTki HbK HOrMsiZ maI paKhNdnb siNb, AnOb sikyBuriti lo yadb AmsuZ siti puMbgi miyaMgi AniZb ApaMbgi mayoKt miAoI Srn miSLd maI paKnbgi keMpeyN tObgi wafMsiZ yaUI>

miSL chi Am hEHoKle haIn laUHOKlg voT paZHoKnbgi AnOb mtMgi pNSidb laMn wareP Adugi mtaZd pLlduun mdu hOSib Ha 7 Asigi mnuZd lOb SwBaIdgi lub warePni haIn paUmisiZd foZdoKSi>

mhaKki mtuZ INn lejislecrgi miSL yEHoKnbgi wareP Adu miyaMgi hKseLgi fivM zaK seNnbgidmKtni>

miSL Adu bEjiZn hOSib juNd AnOb sikyBuriti lo cTnhNSrBb mtuZd haNngi brBitis koloni Asid paZHoKP AhaNb AofisL AoIgdOribni>

siti Asi kuMja 1997 t Aotonomigi greNti Amgi mSad caInij lEzaKt hLlKSibni>

krBitiKsiZn foZdoKnribdi bEjiZgi sikyBuriti lo Adun siti Asigi miyaMgi frBidMsiZd Akaib pidun teritori Asid AoHoritriN lEzaKki fivM laKp yaI haIbsini>


MAYEK NEWS - 01, AUG 2020